„Učte sa biblické state spamäti – raz za to možno budete radi“ hovorieval Silvester Krčméry - Christianitas

„Učte sa biblické state spamäti – raz za to možno budete radi“ hovorieval Silvester Krčméry

Matej Gavlák
13. januára 2022
  Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: dev.theologyofwork.org/

Bolo to okolo roku 2012 – mal som vtedy 22 rokov –, keď som počúval reláciu s ešte žijúcou legendou slovenského katolíckeho odboja, Silvestrom Krčmérym. Silvo Krčméry (podobne ako Vladimír Jukl) bol pre mňa vždy vzorom: účastník SNP (ako lekár), väzeň za vieru, organizátor náboženských pútí a sviečkového pochodu. Tento človek nemusel o sebe rozprávať nič, všetko o ňom vypovedá už jeho život – a toto sú ľudia, akých som vždy obdivoval najviac. Nečudo, že aj taký americký autor Rod Dreher ho neustále spomína.

V spomínanej relácii sa Silva pýtali, ako vlastne zvládal život na samotke. Byť celé dni zavretý v jednej väzenskej miestnosti bez okien – bez poňatia o čase, bez priateľského slova, len s vlastnými, pochmúrnymi myšlienkami – muselo byť psychicky deptajúce. Avšak Silvester mal na to zaujímavú odpoveď: „Musíte nájsť spôsob, ako svoju myseľ neustále dokážete zabaviť,“ povedal. „A ako ste Vy dokázali zabaviť svoju myseľ?“ zaujímalo moderátorku.

Hosť začal vysvetľovať, že mal na každú časť dňa prichystaný zvláštny program – šlo doslova o celodennú omšu. Vždy, keď sa zobudil, začal s rannými modlitbami. Neskôr sa modlil ďalšie špecifickejšie modlitby – „podľa toho som vedel, aká časť dňa práve je“ – hovoril už starý pán s čarovným úsmevom. Okolo obeda sa vždy modlieval Anjel Pána a po obede došlo na state z Biblie. „Vy ste tam mali Bibliu?“ čudovala sa moderátorka. „Nie,“ odvetil Silvo, „poznal som mnohé state spamäti.

Moderátorka, samozrejme, zostala ako obarená. Ďalšia otázka bola teda logická: ako – a hlavne prečo – sa Silvester naučil celé state z Biblie naspamäť? Hosť vysvetlil, že bol žiakom chorvátskeho kňaza a profesora Tomislava Kolakoviča, ktorý prišiel na Slovensko ešte v období II. svetovej vojny. Ten varoval svojich žiakov pred hrozbou rozšírenia komunizmu spoza hraníc Sovietskeho zväzu a že katolíci môžu čeliť perzekúcii – a dokonca aj väzeniu. „Učte sa preto state z Biblie naspamäť. Uvidíte, raz za to budete radi“, hovorieval im. Silvo mal výnimočnú pamäť a preto si dokázal zapamätať celé kapitoly. Avšak pokračoval:

Chcel by som nabádať aj divákov a mladých ľudí, aby sa tiež učili state z Biblie. Alebo aspoň jednotlivé vetičky, ktoré ich oslovia. Raz sa im to môže zísť.

Tieto slová ma zasiahli ako blesk z neba. Od tej doby som si začal zapisovať rôzne vetičky zo Svätého písma, ktoré ma nejakým spôsobom zaujali. A postupom času som sa ich začal učiť aj spamäti.

Najmä za posledné dva roky som si tieto naučené state zvykol opakovať, pretože mi prinášali toľko potrebnú úľavu v záplave ukričaných poplašných správ snažiacich sa vydesiť človeka až do morku kostí. Vďaka týmto statiam sa mi úspešne darilo udržiavať si aspoň aký-taký nadhľad nad celou situáciou a uvedomovať si, že hoci zármutok a akési bližšie nedefinovateľné zlo opantali našu modrú planétu, predsa je tu ešte niekto Vyšší, niekto nad týmto všetkým.

Zároveň je až do očí bijúce, ako veľmi sú tieto biblické úryvky aktuálne v súčasnom covidovom svete.

Slová od Boha

Myslím preto, žeby bolo vhodné podeliť sa tu o niektoré biblické state, ktoré mňa osobne oslovili a ktoré som sa postupom času naučil spamäti, resp. si ich ešte opakujem. Možno sa nimi niekto taktiež inšpiruje. State sú uvedené spôsobom, akým ich mám zapísané vo vlastných poznámkach.

Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosťou každého človeka.“ (Kaz 12,13)

Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje dieťa a nemá zmilovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, Ja nezabudnem na teba.“ (Iz 49,14–15)

Na šíky nepriateľov zaútočím s Tvojou pomocou; s pomocou svojho Boha hradby preskočím.“ (2Sam 22,30)

On je štítom všetkých, čo v Neho dúfajú.“ (2Sam 22,31)

Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?“ – 1Kor 6,2

Prečo radšej nestrpíte krivdu?“ (1Kor 6,7)

Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh prisúdil posledné miesto.“ (1Kor 4,9)

My sme blázni pre Krista.“ (1Kor 4,10)

Stali sme sa akoby smeťami sveta.“ (1Kor 4,13)

Každé zlo, čo páchajú zločinci, sa zaznamenáva – a oni o tom nevedia.“ (sv. Augustín)

Ako strážca utáborí sa anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich.“ (Ž 34,8)

Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.“ (Ž 34,20)

Nemaj v nenávisti namáhavé práce, aj roľnícke práce ustanovil Najvyšší.“ (Sir 7,16)

Úplne pokoruj svojho ducha, lebo telo hriešnika sa trestá ohňom a červom.“ (Sir 7,19)

Pamätaj, že (Boží) hnev nebude dlho meškať.“ (Sir 7,18)

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!“ (Mt 11,23, slová Pána Ježiša)

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval a rozmnožil si vo mne odvahu.“ (Ž 138,3)

Nohy nábožných On stráži, hriešnici však zhynú v temnotách.“ (1Sam 2,9)

Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi, ako obeta.“ (Prísl 21,3)

Pred skazou býva povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.“ (Prísl 18,12)

Ani vo svojej chorobe nevyhľadával Pána, ale lekárov.“ (2Krn 16,12)

Hrozieb zločinca sa nestrachuj, lebo jeho sláva bude kalom pre črviaky.“ (1Mach 2,62)

Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás.“ (Jn 15,18, slová Pána Ježiša)

Keby ste boli z tohto sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale že nie ste z tohto sveta, ale že Ja som si vás vyvolil z tohto sveta, preto vás svet nenávidí.“ (Jn 15,19, slová Pána Ježiša)

Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“ (2Tim 3,12)

Slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby.“ (1Kor 1,18)

Oni nech preklínajú, ty však žehnaj.“ (Ž 109,28)

Nie je také ľahké prehrešovať sa proti Božím príkazom, však to budúcnosť ukáže.“ (2Mach 4,17)

Hľa, oko Pánovo bdie na tými, čo sa ho boja.“ (Ž 33,18)

Keď pribúda bezbožných, rozmáha sa aj hriech, spravodliví však uvidia ich pád.“ (Prísl 29,16)

Azda nemám piť kalich, ktorý Mi dal Otec?“ (Jn 18,11, slová Pána Ježiša)

Ak Ma milujete, zachovávajte Moje prikázania.“ (Jn 14,15, slová Pána Ježiša)

A hľa, Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20, slová Pána Ježiša)

Čoho sa bezbožný bojí, to naň príde, čo si spravodliví žiadajú, to dostanú.“ (Prísl 10,24)

Hovorili, že sú múdri a stali sa hlupákmi.“ (Rim 1,22)

Pokorte sa teda pre mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.“ (1Pt 5,6)

Na neho vložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás postará.“ (1Pt 5,7)

Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení.“ (1Pt 3,14)

Naša vlasť je v Nebi.“ (Flp 3,20)

Hotoví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť otcove zákony.“ (2Mach 7,2)

Pán všehomíra, pre ktorého zákony zomrieme, vzkriesi nás pre večný život.“ (2Mach 7,9)

Ak vyhovuješ svojim náruživostiam, bude to na radosť tvojim nepriateľom.“ (Sir )

Boh je naše útočište a sila a najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoc by sa chvela zem a vrchy by na dno morské padali.“ (Ž 46,2–3)

Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha.“ (2Jn 1,9)

Ak sa nebudeš pilne pridŕžať bázne pred Pánom, čoskoro sa ti rozpadne dom.“ (Sir 27,4)

Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!“ (Sk 2,40)

Prekliaty je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, aby tak konal.“ (Gal 3,10)

Sám Boh hľadí na toho, kto koná dobro, pamätá na neho v budúcnosti.“ (Sir 3,34)


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!