Pokladnica viery

Boh je poznateľný prirodzeným rozumom

Svätá Matka Cirkev sa pevne pridržiava toho a učí: Boha, základ a cieľ všetkých možno poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského poznania. „Jeho neviditeľná bytosť sa totiž dá vybadať a spoznať zo stvorených vecí.“ Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, I. vatikánsky koncil

Myšlienky, ktoré budú najviac trápiť zatratených v Pekle

Trojaká myšlienka bude zatrateného v Pekle trápiť najviac. Prvá, že naveky zahynul pre malichernosti. Ako dlho trvá sladkosť hriechu? Len okamih. Druhá, ktorá bude príčinou duševných múk zatrateného, bude spomienka na to, ako ľahko sa mohol spasiť a predsa tak neurobil. Nešťastník zvolá: „Keby som sa bol častejšie spovedal, usilovne...

Prečo je nutné vzdať sa pýchy…?

Kto chce o sebe poznať plnú pravdu, musí odstrániť trám pýchy, ktorý pripravuje oko o svetlo a rozvrhnúť si v srdci stupne k výstupu, ktorými by hľadal v sebe seba samotného, a po týchto stupňoch pokory tak vystúpi k prvému stupňu pravdy. Sv. Bernard z Clairvaux – O stupňoch pokory a pýchy

O ohni v Pekle

Peklo je ohnivá priepasť, v ktorej sa nešťastní zatratenci trápia a budú sa trápiť už navždy. Už pozemský oheň pôsobí človeku neznesiteľné muky. O čo hroznejší od ohňa pozemského je však oheň pekelný! A preto zo všetkých múk, ktoré bude zatratený trpieť svojimi zmyslami, budú najhoršie muky ohňa. … Tu...

Kristus je Boh, ktorý zmyl z ľudí hriech

Kristus je predovšetkým Boh, ktorý sa rozhodol zmyť z ľudí hriech a učiniť zo starého človeka človeka nového. Keď hneď na počiatku nazval človeka svojím obrazom, hneď od začiatku ľuďom prejavil svoju lásku. Kto sa podrobí vznešeným Božím príkazom, stane sa podobný Bohu a Boh ho bude milovať. Sv....

Je len jeden pravý Boh

Je len jeden pravý Boh, Pán a Tvorca všetkého, ktorý je tvorený Troma osobami (Otec, Syn a Duch Svätá). Nikdy nemal žiadneho súčasníka, nebol s ním ani chaos, ani vody, ani suchá pevnina, ani hustá hmla, ani teplý oheň, ani jemný vzduch, ani modrá klenba ani obloha. Bol jediný...

O pokore

Definícia pokory znie takto: pokora je cnosť, ktorou človek úplne pravdivým sebapoznaním sám vidí svoju malú cenu. Je vlastná tým, ktorí si vo svojom srdci rozvrhli stupne k výstupu, a tak napredujú od cnosti ku cnosti, až kým neprídu na vrchol pokory, postavia sa na ňom ako na Sione,...

Strach pred peklom pomáha veriacim nehrešiť

Kto hovorí, že strach pred peklom, ktorým sa v Biblii utiekame k Božiemu milosrdenstvu, alebo sa zdržiavame hrešenia je hriechom, alebo že robí hriešnika ešte horším, nech je exkomunikovaný. Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Tridentský koncil

Nehanebné heretičky

A ženy heretičky, tie nehanebnice! Odvažujú sa hádať o viere, vyháňať zlých duchov, sľubovať uzdravenia, chcú sa stať kňazmi a snáď dokonca aj birmovať. Svätenie heretikov a žien je neprijateľné. Ak je vysvätená žena za kňaza, jej svätenie nemá žiadnu hodnotu. Tertulián – Uplatnenie preskripcie proti heretikom

Aká je pravda starých a aká mladých

V dejinách to vyzerá takto: starí nemajú nikdy pravdu a mladí zase nemajú pravdu o ich nepravde. Aj keď sa starí niekedy držia hlúpej tradície, mladí ju napádajú na základe teórie, ktorá sa napokon ukáže byť rovnako hlúpa. Výroky G. K. Chestertona

O následkoch prvého hriechu

Následky prvého hriechu boli pre prvých ľudí veľmi smutné. Kvôli svojmu hriechu stratili všetky dary nadprirodzené (svätosť a spravodlivosť) aj mimoriadne (dokonalé poznanie, neoslabenú vôľu, neporušiteľnosť a nesmrteľnosť tela, rajský blahobyt). Ostali im teda len prirodzené dary (telo a duša). Boh potrestal prvých ľudí tým, že: a) stratili milosť...

Diabol klame ľudí, vedie ich zatratenia!

A ďalej. Kto oklamal rozum tých, ktorí upadli do herézy?! Diabol! Heretici pomáhajú diablovi obracať pravdu naruby a diabol sám napodobňuje posvätné Božie tajomstvá pohanskými mystériami. Aj diabol maže olejom svojich stúpencov, sľubuje odpustenie trestov a večný život. Mithra tiež hovorí o zmŕtvychvstaní a pritom je diablom a podvodníkom,...