Pokladnica viery

Čo sa očakáva od kresťana v duchovnom zápase

Od kresťana sa v duchovnom zápase žiada, aby nikdy neskladal zbrane a hrdinsky bojoval proti hriechu. Kresťania nemajú inej možnosti, len viesť boj na život a na smrť s diablom, ktorý na kresťanov útočí. Očakávať, že sa diabol vzdá útokov na kresťanov nemožno, diabol je protivník urputný a ukrutný,...

Potrebnosť modlitby

Nič tak neodstráni z nášho rozumu tmu nevedomosti a neoslobodí vôľu od skazených náklonností, ako modlitba. Modlitba osvieti náš rozum žiarou Božej milosti a ohňom Božej lásky zapáli našu vôľu. Modlitba je ako požehnaný dážď, ktorý svojou vlahou oživí a dá rozkvitnúť našim dobrým túžbam, zmyje nedokonalosti z duše, oslobodí srdce od náruživostí. Sv....

Skutočná odvaha

Sú ľudia, u ktorých je smelosť skôr ľahkomyseľnosťou a márnivosťou, ako čnosťou. Azda sa ani smrti neboja, ale úžasne sa boja utrpení, ktoré na nich v živote čakajú, a táto obava ich činí zradcami a hriešnikmi. Obecenstvo v cirkusoch s utajeným dychom sleduje skutočne smrteľné nebezpečné skoky – myslíš...

Ťažký hriech

Medzi tým, čo existuje, niet v Božích očiach ničoho, čo by bolo také nízke, tak Jemu vzdialené a odporné, ako človek v ťažkom hriechu, bez práva na Nebo, nepriateľ Pána Boha, odsúdený na večný oheň. Možnože teraz nemáš na svedomí ťažký hriech. Ako sme sa však rozpomenuli na čas, keď sme neboli...

Ako sa máme zachovať, keď sa už zdá, že naša vôľa bola porazená

Ak na nás niekedy doráža nejaké pokušenie tak mocne, že naša vôľa je oslabená a zdá sa, že už nemôžeme odolať, nepodliehajme na mysli a nepúšťajme zbrane z rúk. Pomôžme si strelnou modlitbou: „Odstúp pokušiteľ, ja radšej zahyniem, akoby som sa ti vzdal“, alebo volajme „Pane Ježišu, príď mi...

Kedy je vražda bez viny?

Tá istá božská moc, ktorá zakazuje vraždiť, urobila niektoré výnimky. To je vtedy, keď Boh sám – buď zákonom, buď rozkazom, daným niektorej osobe – káže niekoho zabiť. Ten, kto je Rozkazovateľovi zaviazaný službou a poslušnosťou, vlastne nezabíja, ale je ako meč, ktorý musí byť po vôli tomu, kto...

Nenápadnosť Panny Márie a sv. Jozefa

Povedali sme už, že vnútorný život je čistým a bohatým zdrojom najvznešenejších prejavov lásky k dušiam a lásky, ktorá uľahčuje útrapy pozemského života. Povšimnime si jeho užitočnosti ešte z iného stanoviska. Nazvali by sme vnútorný život Panny Márie a sv. Jozefa sebeckým? Aké rúhanie, aký nezmysel! A predsa nijako nevynikali vonkajšou činnosťou. Len vyžarovanie ich...

Matúš 16, 13–20

13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ 15 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. 16...

Prílišné lipnutie k zábavám

Ešte raz opakujem, Filotea, je dovolené hrať sa, tancovať, módne sa odievať, brať účasť na slušných divadlách, hostinách, avšak priveľmi sa k nim prikláňať, to sa protiví nábožnosti, je to veľmi škodlivé a nebezpečné. Nie je zlé, nie je nedovolené ich užívať, ale zlé je nemierne po nich túžiť… Srdce...

Nezriadená sloboda

Každý pud, ponechaný sám na seba, je slepý. Slepý je aj pud voľnosti, a ak sa vyšmykne spod vedenia triezveho rozumu, strhne do poklesku, do pádu. Preto vídavame zo dňa na deň smutnú skutočnosť, že veľmi veľa mladíkov sa zničí pre zle ponímanú voľnosť. Spod kontroly rozumu vymanené pudy...

Ľudská prirodzenosť

Teológovia hovoria, že človek je skrze hriech pripravený nielen o prvotnú spravodlivosť a milosť a iné nadprirodzené dary, ale že je aj čo do prirodzených darov ranený a poškodený. Rozum je zatemnený pre Božské veci. Sloboda vôle je slabá, náklonnosť k dobrému tiež, kým túžba po zlom silná a nespútaná, obrazotvornosť taká nepokojná, že ledva...

Dvojitá vôľa človeka

V človeku je dvojitá vôľa – vyššia a nižšia. Vyššia vôľa sa označuje ako rozum, nižšia sa označuje ako vášeň. Celý náš duchovný boj záleží hlavne na tom, či dokáže mať náš rozum kontrolu nad vášňou. Rozum je v ťažkej pozícii, pretože z jednej strany ho ovplyvňujú Božie príkazy...