Pokladnica viery

Trudnomyseľnosť

Treba poznamenať, že nie všetci trudnomyseľní sú obťažní, pretože ak to je človek pokorný a prirodzene mierny, trpí síce sám mnoho, ale neškodí iným, najme pokiaľ má dobrý rozum. Som presvedčená, že diabol užíva u niektorých duší trudnomyseľnosť ako pascu, do ktorej by ich zlákal a pokiaľ si nepočínajú opatrne, získa ich,...

Odháňanie zmyselných pokušení

Veľmi dobrý prostriedok je myslieť na umučenie Krista Pána a do Jeho rán sa ukryť. … Iní si zase v takýchto pokušeniach pomáhajú rozpomienkou na smrť, podľa rady Mudrca: „Pri všetkých svojich skutkoch pamätaj na posledné svoje veci a na veky nezhrešíš.“ (Sir 7, 40). Iní sa zase rozpamätávajú na Peklo …...

O trpezlivosti

Neobmedzuj hranice trpezlivosti len na znášanie niektorých krívd, ale všetko musíš trpezlivo znášať čokoľvek na teba Boh dopustí. Niektorí ľudia sú veľmi ochotní trpezlivo znášať kríže, ale len také, ktoré sú spojené so slávou, napríklad: padnúť do zajatia vo vojne, trpieť pre náboženstvo, upadnúť do chudoby kvôli súdnym procesom...

Čo majú katolíci robiť, ak boli v duchovnom boji zranení?

Ak bol katolík v duchovnom boji zranený, to znamená dopustil sa nejakého hriechu, alebo zo slabosti, alebo z úmyslu a svojej zlej vôle, nech nepodlieha hlbokému zármutku a bráni sa nepokoju mysli. Nech sa okamžite obráti k Bohu a pokorne a dôverne ho požiada o pomoc. Nech si uvedomí...

Jedného Boha treba uctievať pre večné aj časné dobro.

Boh tak viedol židovský národ, aby od veci nižších, každodenných prechádzal k veciam vyšším, božským. Proroci sľubovali pozemské šťastie a hojnosť na zemi, aby sa takými darmi udržovala viera v jediného Boha, kým nedôjde ľud k vyššiemu stupňu viery. Každý musí potvrdiť, že všetky dobrodenia, ktoré môžu ľudia alebo...

Poznaj svoju dušu!

Aký poľutovaniahodný stav: hocktorý dnešný študent pozná okolie Aljašky a bezchybne vymenuje prítoky Jang ce tiangu, ale nepozná vlastnú svoju dušu! Lebo keby ju poznal, musel by sa zhroziť nad úžasnými pralesmi, v ktorých si tak bujne žijú krvilačné —ba veľa životov ničiace —dravce nespútaných náruživostí. Títo mladíci ani...

Nedávajme veriacim zábavu ale svätosť

Práve svätosťou sa kresťanstvo v prvých storočiach rozšírilo omnoho viac než apologetickými prednáškami, aj keď malo nepriateľov takých mocných, aj keď boli voči nemu všemožné predsudky  a aj keď bola skaza taká všeobecná. Či sa dá uviesť napríklad  len jediný príklad, že by Cirkev v tom období musela vymýšľať zábavy, aby odvracala...

Podozrivé mystické stavy

Z toho môžeme poznať, že je potrebné považovať za podozrivé všetko, čo by nás podmaňovalo tak, že by sme poznali, že rozum už nie je slobodný. Takýmto spôsobom nezískame nikdy duševnú slobodu, pretože jednou z vlastností tejto slobody je, že vo všetkom nachádza Boha a vo všetkom môže o ňom premýšľať. Všetko ostatné...

Tri stupne dobrovoľnej chudoby

Svätí a učitelia duchovného života spomínajú tri stupne chudoby. Na prvom sú tí, čo navonok opustili veci tohto sveta, ale vôľou ich neopustili, radi ich majú. O týchto sme povedali, že nie sú skutočnými rehoľníkmi, ale len zdanlivými … Na druhom stupni chudoby stoja tí, čo i navonok i vôľou opustili veci tohto...

Každodenné sväté prijímanie

Každodenné sväté prijímanie sa preto nemôže každému všeobecne odporúčať, lebo ku častému prijímaniu sa vyžaduje dokonalejší duševný stav. Keďže ale jednotlivci môžu mať tento dokonalejší duševný stav, nebolo by múdre každého odhovárať od častého sv. prijímania. Treba napred uvážiť duševný stav každého jednotlivca zvlášť a až potom radiť alebo odhovárať....

O pohľade na Kristov kríž

Každý katolík nech vníma Kristov kríž ako Kristovu zástavu. Pod ňou nech sa zhromaždí a nech nezabudne, že ak sa tohto symbolu vzdá, upadne do rúk krutých nepriateľov, ktorí ho zahubia. Ale naopak ak sa ho pevne drží a Kristov kríž nezradí, zaslúži si, aby víťazne a s palmou...

Zázraky, ktoré učinil Boh prostredníctvom anjelov.

Veľa divných vecí sa deje na svete. Niektoré pomocou zlých duchov, iné prostredníctvom anjelov, aby sa upevnila viera v Boha. Ľudia si väčšmi všímajú, hoci nepatrné, len keď neobyčajné veci, ale stvorenie sveta, ktoré je veľkým zázrakom, si skoro nevšímajú. Ba aj stvorenie človeka je iste nevšedným zázrakom. Pravda,...