Pokladnica viery

Kto je nositeľom pevnej katolíckej viery?

Nositeľmi pevnej katolíckej viery sú ľudia ktorí: 1. Kristovu pravdu úprimne hlásajú, 2. vedú bohabojný život, 3. prosia Boha o dar pravej viery. Spirago: Ľudový katechizmus

Nekonečný rozdiel medzi Bohom a tvorstvom

Musíme upozorniť, že medzi všetkými vyššími a nižšími tvormi nie je žiaden, ktorý by sa spájal s Bohom, ani ktorý by mal podobnosť s jeho bytím. Preto aj keď je pravda, ako hovoria teológovia, že všetky tvory majú istý vzťah k Bohu a sú Božou stopou – jedny viac, iné menej, podľa svojho ušľachtilého...

Nemennosť morálky

Či azda niekedy a niekde platilo za nespravodlivé „milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a milovať blížneho svojho ako seba samého?“ Preto hanebnosti, ktoré sú proti prirodzenosti, ako boli hriechy Sodomitov, musia byť vždy zatracované a trestané. Ba i keby ich všetky národy páchali,...

Zaslepenosť skrze smrteľný hriech

Smrteľný hriech nás robí slepými a to do takého stupňa, že nerozoznávame zlo, ktorého sa dopúšťame. Keď prichádza pokušenie, poddávame sa mu a ukazujeme pohŕdanie Božími milosťami. Pomaly sa naše srdce zatvrdzuje a koľko krokov robíme, takmer toľkokrát padáme. Za trest sa Boh čoraz viac od nás vzďaľuje a...

Viac prekážok, väčší úžitok

„Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok, nasleduje aj väčší úžitok.“ Iskry Ignáca z Loyoly

Svätý Jozef, ženích Panny Márie

Jozef bol zo šiestich bratov. Jeho rodičia žili v Betleheme, vo veľkom dome. Bol to dávny dom kráľa Dávida, avšak z tohto pôvodného domu zostali už len hlavné múry. Jeho otec sa volal Jakub… Videla som, ako v Jozefovej záhradke jeho bratia často tajne zašliapavali rastliny alebo ich vytrhávali. Vždy s ním...

Keď príde súdny deň, bude dôležité čo sme robili

Ale pretože mnohí sa väčšmi usilujú mnoho vedieť, než dobre žiť, často blúdia a neprinášajú takmer nijaké ovocie alebo len nepatrné. Keby toľkú usilovnosť vynakladali na vykorenenie hriechov a na zakorenenie cností, ako na učené hádky, nebolo by toľko zla a pohoršenia medzi ľudom a toľko nezriadeností v spoločenstvách....

Viera je Dar Boží

Katolícka viera je dar od Boha, pretože len milosť Božia nás činí schopnými veriť. Viera je Dar Boží, Kristus hovorí: “Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar.” (Efezanom 2,8) Boh nám dáva vieru už pri Krste, preto sa Krst označuje...

Cesta k Bohu – sebazaprenie

Rád by som teda presvedčil duchovných ľudí, že táto cesta k Bohu nezáleží v množstve úvah, spôsobov, metód ani záľub – napriek tomu, že je to svojím spôsobom nutné pre začiatočníkov – ale v jedinom potrebnom: vedieť sa skutočne zaprieť navonok aj vo vnútri, ochotne trpieť pre Krista a vo všetkom sa umŕtviť,...

O upadnutí medzi heretikov

Tak som upadol medzi ľudí, šialených od pýchy, veľmi zmyselných a mnohorečných, ktorých ústa boli osídlom diablovým a lepom zmiešaným zo slabík Tvojho mena, mena Pána Ježiša Krista a mena Utešiteľa Ducha svätého. Tie slová mali totiž stále v ústach, ale nebolo to nič iné ako zvuk a bľabotanie...

Každý deň bojujme s pokušeniami!

Príležitosť k boju s pokušeniami máme takmer vždy, lebo často nás napádajú nečisté, závistlivé či pomstychtivé myšlienky. Inokedy zasa prichádzajú choroby, osočovania, krivdy, strata majetku, smrť milovaných osôb a tie nás nakláňajú k šomraniu proti Božej prozreteľnosti. A koľko sa v našom srdci prebúdza myšlienok prázdnych, samoľúbych či pyšných!...

To diabol sa snaží o našu úzkostlivosť

„Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku.“ Iskry Ignáca z Loyoly