Pokladnica viery - Christianitas

Pokladnica viery

Misijná láska

A len vtedy úprimne milujeme Boha, keď sa usilujeme, aby ho miloval každý človek. Keď minieme peniaze alebo ich podarujeme, stratíme ich; ale nestratíme Boha, keď ho takrečeno dáme druhým; tým väčšmi stane sa naším. Avšak stratíme Boha, keď súhlasíme s tým, aby ho stratila jediná duša, keď vylúčime...

Nepokradneš!

Ž. Ktoré hriechy sa počítajú ku krádeži a k lúpeži a sú zakázané týmto prikázaním? U. Sú to tieto: Po prvé, podvod pri kúpe a predaji a podobné priestupky pri obchodoch ‒ to sa počíta ku krádeži (Augustín: Quaestio 71 in Exodum), pretože ten, kto robí takýto podvod, potajme...

Smrť ako brána do budúcej blaženosti

Ako je prirodzené, že človek túži byť živý a radovať sa, tak je mu vlastné veľmi sa báť trpkej smrti a trestov, ktoré ju predchádzajú. Ľudia cnostní, dokonalí a svätí obyčajne po smrti túžia, ale len ak je koncom biedy prítomného života a bránou do budúcej blaženosti. … Smrť...

Žiť s krížom

Ak sa na kríž pozeráme s pravým pochopením, nemáme odvahu žiť bez kríža. Jednej nastávajúcej karmelitánke opisovali prísny život v kláštore, aby ju odhovorili od rehoľného života. „Budem mať v cele kríž?„Áno.“„Tak to mi stačí. Nič pre mňa nebude príliš ťažké.“ Tajomstvo zmiernych povolaní je: Ježiš bol chudobný, ja...

Márnosť pozemských dobier

Naliehavú potrebu zaoberať sa myšlienkou toho, čo je jediné potrebné cítime najmä dnes, v časoch biedy a všeobecného zmätku, keď toľko ľudí a národov stráca z očí svoj pravý posledný cieľ. Tento cieľ vidia v pozemskom bohatstve a zabúdajú, ako sa ono líši od bohatstva duchovného a večného. No...

Trest smrti

Vládcom a strážnikom je zverená verejná autorita a zločincov zabíjajú nie ako páni ich života, ale ako služobníci Boží, ako o tom svedčí sv. Pavol (Rim 13,4). Lebo Boh chce a káže zločincov trestať, a ak si to zaslúžia, aj popraviť, aby dobrí mohli žiť bezpečne a v pokoji....

Posledné veci

Tieto slová napísal Sirachovec, aby nám pripomenul, že nech robíme čokoľvek, nemáme zabúdať na posledné veci, a to preto, aby sme Boha ničím neurazili. Medzi týmito poslednými vecami je na prvom mieste smrť; na druhom súd; na treťom zavrhnutie do pekla, ak ide o nespravodlivých a hriešnych; pokiaľ však...

Viera v Boží trest

Preto sa ako moderní pohania nepohoršujme nad smutnými udalosťami, nečervenajme sa a nekritizujme každý výklad dejín, ktorý hovorí o treste za hriech. Vo všetkej pravde odsudzujme hriech a v budúcnosti sa mu vyhýbajme ako najväčšiemu zlu pre jednotlivcov i národy. Ak nám záleží na dobre ľudskej spoločnosti, snažme sa...

Pokora svätých

Dokonali nepoznávajú sa v sebe, lež v Bohu, ktorý je ich počiatkom a cieľom. Svoj život porovnávajú s tým, čo je o nich napísané v knihe života. Vidia nekonečnú priepasť, čo ich oddeľuje od Stvoriteľa, a preto sú pokorní. Táto temer vyskúšaná kontemplácia Boha je účinkom daru múdrosti a...

Povinnosti detí voči rodičom

Povinnosti medzi rodičmi a deťmi sú nepochybne vzájomné, a ako deti sú povinné podporovať, poslúchať a ctiť si rodičov, tak aj tí sú povinní deťom nielen zabezpečiť jedlo a odev, ale ich aj viesť a vychovávať k čnosti. Avšak láska rodičov k deťom je tak prirodzene daná, že nebolo...

Odmietanie utrpenia

Celý život bol a je organizovaný proti utrpeniu a proti obetám, dokonca aj proti tým obetám, ktoré ukladá obyčajná vernosť Božím a cirkevným prikázaniam. Utrpenie však pripravovalo svoju odvetu. Čakala len na svoj čas. Vypukla vojna a nastalo lúčenie, posledné „S Bohom“, neustály strach o niektorého člena rodiny… Potom...

O potrebe očistenia

S duchovnou pýchou veľmi často sa priatelí pýcha rozumu, závisť, tajná ctibažnosť. Sedem hlavných hriechov zavŕtalo sa do duchovného života a strašne ho preinačuje. Toto všetko podľa svätého Jána z Kríža svedčí o potrebe „silného očistenia“, totiž trpného očistenia ducha, nového obrátenia, ktoré má byť náznakom vstupu do života...
Najčítanejšie z Pokladnica viery

Sorry. No data so far.