Bidenova gender revolúcia – zásah proti kresťanskej civilizácii - Christianitas

Bidenova gender revolúcia – zásah proti kresťanskej civilizácii

Marcin Jendrzejczak
2. februára 2021
  História

Ak niekto čakal, že prvým štátnym aktom nového amerického prezidenta bude zahraničná politika, či pomoc Američanom postihnutých pandémiou, tak sa mýlil. Prvým aktom amerického prezidenta bolo zrušenie výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadne potratov a dekrét o transsexuáloch, ktorý výrazne liberalizuje svet pohlaví v USA.

Podľa výnosu Joea Bidena z 20. januára, ktorý je k dispozícii na serveri Whitehouse.gov, „by sa deťom malo umožniť učiť sa bez obáv z toho, že im bude odopieraný prístup do školskej umyvárne, toalety alebo školských šatní.“ Je vcelku prekvapujúce, že práve tento typ problému bol obsahom jedného z prvých rozhodnutí vydaných prezidentom USA hneď v prvý deň jeho prezidentovania. Otázka používania školskej toalety sa tak dostala na popredné miesto štátneho významu. Keď v roku 1917 Marcel Duschamp vystavil svoju Fontánu – pisoár v umeleckej galérii, považovalo sa to za príznak úpadku západnej civilizácie. To však bola iba predohra. Joe Biden práve hral svoje finále.

Ako sa dočítame vo vyhláške „Predchádzanie diskriminácii na základe rodovej identity alebo sexuálnej orientácie a boj proti nej“ sa týka aj dospelých. Podľa prezidentovho oznámenia „by mali mať dospelí možnosť zarobiť si na živobytie a venovať sa svojmu povolaniu s vedomím, že nebudú prepustení, degradovaní alebo s nimi bude zle zaobchádzané kvôli tomu, že ich oblečenie nie je prispôsobené rodovým stereotypom.“ Čítame tiež, že „ľudia by mali mať právo na prístup k zdravotnej starostlivosti a na bezpečné miesto na život bez toho, aby sa podrobili sexuálnej diskriminácii. Zákon by mal so všetkými osobami zaobchádzať rovnako, bez ohľadu na rodovú identitu alebo sexuálnu orientáciu.

Lucas Acosta v prohomosexuálnej „kampani za ľudské práva“ označil Bidenov dekrét za „najvýznamnejší a najrozsiahlejší exekutívny dekrét v amerických dejinách“. Podľa jeho názoru bude mať dokument mnoho praktických dôsledkov. Napríklad zabráni zamestnávateľom nariadiť svojim podriadeným, aby sa obliekali podľa ich biologického pohlavia. Znemožní to tiež odlišné zaobchádzanie s homosexuálmi v oblasti bývania.

Akoby to nestačilo, o pár dní, 25. januára, Joe Biden zrušil zákaz vojenskej služby transsexuálom. Zdôvodnil to národným záujmom, bolo by však presnejšie povedať, že tento záujem práve položil na oltár ideológie. Ľuďom s vážnym zdravotným postihnutím by nemal byť povolený vstup do armády normálneho štátu. Najmä, ak tieto poruchy môžu odvrátiť pozornosť kolegov od ich úloh, vyvolávať konflikty a narušiť identitu a súdržnosť jednotky. Vo vojenských veciach by to malo byť zrejmé. Či je však potrebné Američanov kvôli vstupu transgenderov do americkej armády ľutovať, je otázne. Určite aj americkí transgenderi musia mať právo hrdinsky bojovať proti stredovekým tmárom z Talibanu a takisto musia mať právo aj hrdinsky umierať za svoju krásnu transgenderovú vlasť.

Prezident Joe Biden 28. januára podpísal memorandum o odstránení obmedzení financovania potratov uvalených administratívou Donalda Trumpa. V roku 2017 bývalý prezident zakázal prevod federálnych peňazí mimovládnym organizáciám, ktoré vykonávajú alebo propagujú potraty mimo USA. Potom ešte viac rozšíril predpisy na záchranu života. Joe Biden však jediným podpisom zrušil všetky tieto predchádzajúce rozhodnutia. Americký demokratický prezident Joe Biden, ktorý sa vydáva za katolíka, sa tak pevne postavil na stranu civilizácie smrti.

Pritom spoznať pravdu v Bidenovom prípade je naozaj jednoduché. Strom poznať po ovocí a človeka podľa skutkov. To, čo ponúka Biden, nemá s katolicizmom nič spoločné, bez ohľadu na to, ako servilne sa k Bidenovi bude správať liberálny a tolerantný americký arcibiskup Gregory, ktorý nemá problém podať Bidenovi Sväté prijímanie, napriek jeho protikatolíckym skutkom a postojom.

Obsah Bidenových dekrétov, ako aj chvat s nimi spojený vyvolávajú smiech. A je to oprávnené, za predpokladu, že je to smiech cez slzy. Joe Biden a (možno najmä) ľudia za ním nie sú hlupáci. Idioti nepreberajú moc v najväčšej krajine na svete. Ak je pokračovanie rodovej revolúcie prioritou ľavicovej elity Západu, potom je to zjavne z nejakého dôvodu.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo administratíva amerického prezidenta uprednostňuje morálnu revolúciu. Jedným z dôvodov je ich viera v ideológiu inkluzivizmu. Rovnosť je podľa nej hodnota sama o sebe a v jej mene treba bojovať proti diskriminácii. Vyvstáva však otázka – čo je to diskriminácia? Podľa tradičného chápania to znamená odlišné zaobchádzanie bez relevantného dôvodu. Podľa tradičného prístupu bolo preto odmietnutie zamestnania v kancelárii kvôli cudzej farbe očí neprijateľné. Farba očí nemá vplyv na kvalifikáciu potrebnú pre danú prácu.

Odmietnutie prijať osobu bez lekárskeho vzdelania ako chirurga je však už oprávnené. V niektorých prípadoch sa diferenciácia nepovažovala za diskrimináciu, aj keď záležitosť priamo nesúvisí so vzdelávaním. Napríklad odmietnutie najať belocha ako herca hrajúceho Martina Luthera Kinga bolo oprávnené.

Podľa priaznivcov inkluzivizmu medzitým diskriminácia predstavuje takmer každú diferenciáciu v zaobchádzaní (s výnimkou pozitívnej diskriminácie – privilégium pre predtým diskriminované skupiny). Aj keď je rozlíšenie de facto opodstatnené – napríklad zákazom biologickým mužom zúčastňovať sa na ženských športoch alebo vstupom na ženské toalety. Okrem takto chápaného inkluzivizmu existuje aj konkrétne chápanie rozmanitosti. Za hodnotu sa považuje rozmanitosť kultúr, ako aj pohlavie a sexuálna identita.

V takomto svetle sa transsexualizmus javí ako ďalšia menšina, ktorá prehlbuje rozmanitosť umiestnenú na podstavci. Zabúda sa, že hoci je rozmanitosť často niečím pozitívnym, nemožno ju považovať za absolútnu hodnotu. Ak sa v skupine priateľov, ktorí sa budú drogám vždy vyhýbať, stane niekto náhle drogovo závislý, prehĺbi sa síce rozmanitosť v rámci tejto skupiny (nový životný štýl), bude však ťažké o tom hovoriť, ako o zmene k lepšiemu.

Bidenove činy – vedome alebo nie – sú ovplyvnené myšlienkami Antonia Gramsciho a Frankfurtskej školy. Antonio Gramsci uviedol, že marxistická revolúcia by sa mala začať morálnymi otázkami. Pritom zvrátil stratégiu starých marxistov, ktorí proklamovali nadradenosť ekonomickej základne nad ideologickou nadstavbou. Prostriedky sa zmenili, ale revolučný a protikresťanský cieľ zostal.

Po celé desaťročia ničili morálni revolucionári náboženstvo, tradície a rodinu v západnom svete. Proletári, ktorí neboli spokojní (na rozdiel od Marxových predpovedí) s výhodami kapitalizmu, existovali vo východnej Európe, ľavicoví intelektuáli a študenti propagujúci aj sexuálnu revolúciu, existovali na Západe. Výsledkom bolo, že už na konci 80. rokov mohol taliansky filozof Augusto del Noce povedať, že „marxizmus umiera na Východe, pretože sa realizuje na Západe“. Teraz sú jeho slová rovnako relevantné ako nikdy predtým. Pozrime sa na samotné USA. V roku 1973 tam boli legalizované potraty a v roku 2015 tzv. homosexuálne manželstvá. Asi polovica všetkých manželstiev sa končí rozvodom. Zdá sa, že ľavicová revolúcia v USA dosiahla svoje hlavné ciele.

Je tiež možné, že Bidenova revolúcia je spojená čiastočne s komunistickou infiltráciou, aj keď nepriamo. Je známe, že Sovieti podporovali vzburu z konca 60. rokov v západných krajinách a snažili sa infiltrovať rozkladom aj USA. Bývalý agent KGB Jurij Bezmenov v rozhovore s Edwardom Griffinom v roku 1984 uviedol, že 85% rozpočtu KGB sa vynakladalo na ideologické „rozvrátenie“ a nie na tradičnú špionáž.

Spomenul 4 etapy „veľkého vymývania mozgov“ inšpirované sovietskou rozviedkou v USA: demoralizácia spoločnosti, destabilizácia spoločnosti, kríza a normalizácia spoločnosti. USA sa nachádzajú v kríze a postupujú do poslednej etapy.

Konečné vysvetlenie Bidenových činov je však skôr filozofické, ba dokonca teologické. Ako poznamenal brazílsky mysliteľ profesor Plinio Correa de Oliveira, protikresťanská revolúcia od reformácie podkopávala katolícku civilizáciu. Reformácia a renesancia, Francúzska revolúcia, komunizmus a morálne zmeny, ktoré sa začali v 60. rokoch, sú fázami rovnakého zápasu. Boj inšpirovaný nenávisťou voči Stvoriteľovi a jeho dielam; poháňaný pýchou a zmyselnosťou. Morálna revolúcia – zatiaľ posledná etapa tohto procesu, je prejavom vzbury človeka proti Božiemu plánu s ním.

Ako čítame v Biblii: A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. (Gn 1,27) Tieto slová potvrdzujú pravdu, ktorá je citeľná aj bez Zjavenia, že pohlavie človeka je vopred dané. Biologická identita nie je účinkom slobodnej voľby človeka, je prvkom jeho identity. Zástancovia morálnej revolúcie však nemôžu niesť žiadnu identitu, ktorá nie je ovocím ich slobodnej voľby. V praxi odmietajúc aristotelovsko-tomistickú víziu človeka ako skladby tela a duše, de facto ho považujú za samotného ducha / myseľ. Napriek často deklarovanému materializmu majú bližšie ku karteziánskemu dualizmu. V tejto optike sa telo javí mimo myseľ a je náchylné na manipuláciu z rozmaru vôle. Ako poznamenal biskup Robert Barron vo svojej knihe Living Paradoxes, máme tu do činenia s gnostickou mentalitou.

Preto budú vždy platiť slová Benedikta XVI., ktoré zazneli vo Vatikáne počas stretnutia s kardinálmi a zamestnancami Rímskej kúrie a guvernorátu v decembri 2012. Ako vtedy povedal pápež, „začína sa spochybňovať povaha človeka. Manipulácia s prírodou, dnes odsúdená vo vzťahu k životnému prostrediu, sa stáva primárnou voľbou človeka pre neho samého. Teraz je iba abstraktný človek, ktorý si pre svoju prirodzenosť vyberie niečo pre seba. Mužnosť a ženskosť, ktoré sú výsledkom stvorenia, sú spochybňované ako doplnkové formy ľudskej osoby. Tam, kde sa sloboda konania stáva slobodou konať sám, je Tvorca nevyhnutne odsunutý, a tak je v konečnom dôsledku človek degradovaný aj v samotnej podstate svojej bytosti ako Božie stvorenie, ako Boží obraz.

Na otázku, prečo Joe Biden vydal rodový dekrét hneď v prvý deň vo funkcii, existuje veľa odpovedí – ideologických, politických a nepriamo súvisiacich so špionážou. Ten posledný však súvisí s perspektívou večného duchovného boja, večnej vzbury proti Stvoriteľovi a Jeho vízii sveta – a najmä – človeka.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku