Zoslanie Ducha Svätého - Christianitas

Zoslanie Ducha Svätého

vdp. Radovan Rajčák
23. mája 2021
  Cirkev  

Zdroj: Flickr

Milovaní Bratia a Sestry!

Zoslaním Ducha Svätého sa završuje obdobie päťdesiatich dní od slávneho vzkriesenia nášho Pána. Päťdesiat dní od prechodu cez Červené more Izraeliti putovali po púšti a Boh si ich pripravoval, aby mohol s nimi uzatvoriť zmluvu. Na päťdesiaty deň im bol daný Boží zákon – Desatoro. Židia si túto udalosť každoročne pripomínali sviatkom Pentecostes (Turíce). Išlo však len o predobrazy. Aké odlišné sú prvé a druhé veľkonočné udalosti, kedy sa obetuje za nás pravý baránok Ježiš Kristus!

Počas prvej veľkej noci umierali tisíce prvorodených, počas druhej veľkej noci sa v krvi nepoškvrneného baránka navracia život a rodia sa noví synovia a dcéry pre nebo. Počas prvých Turíc, kedy dal Boh Zákon, bolo počuť hromy, zem sa triasla a ľud bol naplnený strachom o svoj život. Tieto druhé Turíce sú naplnené rozliatím Božskej sily, ktorá zjednocuje ľudské srdcia v láske a zostupuje Duch v podobe ohňa, ktorý zapaľuje srdcia, aby hrdinsky vyznávali vieru v Ježiša.

Už v Starom zákone pôsobí Duch Svätý tým, že hovorí ústami prorokov, čím pripravuje svet na kraľovanie Bohočloveka Ježiša Krista. A Kristus pred nami odhaľuje, že Duch je nám potrebný, aby sme chápali v plnosti jeho vykupiteľské dielo a aby sme mohli byť svedkami Krista „až po samý kraj zeme“.

Duch Svätý sa nevteľuje, nevnímame jeho tvár, len jeho pôsobenie, pretože jeho poslaním nie je niečo nové – nové učenie, nové vykúpenie. Jeho poslaním je roznietiť v nás poznanie a život podľa tohto, čo zvestoval Pán Ježiš Kristus. Prináša oživenie lásky k Ježišovi, ktorá spôsobí to, že človek začne žiť tak, aby sa na jeho tele zjavil Ježišov život. Nie môj osobný život, ale Ježišov. Duch Svätý preberá vládu nad srdcami apoštolov, ktoré premieňa, zjednocuje ich vôľu s Božou vôľou a vedie ich k verejnému vyznávaniu viery.

Sv. apoštol Pavol nás učí, že sme chrámami Ducha Svätého, ktoré majú byť dokonalé. Preto nás Duch vedie k tomu, aby sme sa vzdali všetkého hriešneho v našom živote a aby sme sa aj my s vôľou Boha zjednotili, pretože pravá dokonalosť a svätosť spočíva v tomto. Čistá a dokonalá láska, ktorou svätí milujú Boha v nebi spočíva v tom, že sú úplne zjednotení s Bohom. Duch nás vedie, aby sme prijímali s odovzdanosťou do Božej vôle všetko, čo nás v našom živote stretá, či už je to v súlade s našimi plánmi alebo nie. Kto sa odovzdá do rúk Ducha Božieho a nechá sa ním viesť, žije v pokoji a bez strachu. Naopak, kto tak nečiní, neustále sa strachuje, pretože je závislý od pominuteľných a náhodných vecí. To je hlavnou bolesťou dneška: strach. Strach zo smrti, strach z blížneho, strach z tohto či onoho.

Duch Boží však nevládne strachom. Pozrime na odvahu apoštolov, ktorí neváhali čeliť smrti. Prečo? Pretože „žili duchovne a nespĺňali žiadosti tela“. Nežili v hriechoch a preto neboli pripútaní k materialistickému spôsobu života.

Nedávno som hovoril s jedným pánom, ktorý veľmi výstižne povedal: „Čo to je za svet. Na jednej strane sa všetko zavrelo a ľudia prišli o robotu, no na druhej strane na mnohých miestach otvorili nové supermarkety a obchodné centrá.“ Len si prejdite parkoviská pred obchodmi, koľko ľudí sa tam pravidelne nedeľu čo nedeľu chodí klaňať svojmu božstvu! Sv. Alfonz z Liguori napísal: „Aké veľké je bláznovstvo tých, čo sa protivia Božej vôli. Nielenže musia znášať útrapy, lebo nik nemôže zabrániť tomu, aby sa spĺňali Božie príkazy, lež ešte aj bezvýsledne trpia.“ A sv. Augustín dodáva: „Čo hľadáš človiečik ďaleko od svojho Boha? Hľadaj Boha, zjednoť sa s ním a primkni sa k jeho vôli a budeš žiť šťastne na tomto svete i na druhom.“ Kardinál Journet píše: „Boh sa správa ľudsky k ľuďom slabým, ale k skutočným učeníkom sa správa neľudsky – ne-ľudsky – tzn. božsky.“

Preto Pán dopúšťa na nás rôzne kríže, pretože Duch Svätý nás chce zjednotiť s Bohom. Odhaľuje každodenným životom naše hriechy a neresti –, aby sme žili v pravde – nezakrývali, nezľahčovali a neospravedlňovali si ich. To nás vedie k onomu zjednoteniu sa s Bohom vo všetkom. To je tá božská cesta. Apoštoli sa nespoliehali na nič, len na pomoc Ducha Svätého a preto horlivo hlásali evanjelium slovom i vlastným životom.

Nás dnes Duch Svätý vedie k tomu, aby sme sa odovzdali do Božích rúk vo všetkom: v chorobe, v trápeniach, keď všetko okolo nás je rozvrátené, v osobných obmedzeniach a problémoch, v duchovných skúškach. Takto budeme môcť s pokojom odovzdať dušu Stvoriteľovi a s láskou prijať moment vlastnej smrti. Odovzdať sa Božej vôli skrze vzývanie Ducha Svätého dosiahneme v prvom rade praktizovaním svojej viery, životom podľa Božských prikázaní a ich poznaním. Postupne Duch Svätý v nás vykoná to isté dielo, ako v apoštoloch – prevezme náš život a všetko nám bude ľahké, pretože sa budeme spoliehať len na neho.

My dnes potrebujeme oheň Duch Svätého, potrebujeme načúvať jeho vanutiu. Potrebujeme dnes nanovo spoznať čo je hriech a prestať v ňom ľahostajne kysnúť. Potrebujeme nanovo začať vyznávať svoju vieru verejne, prestať sa báť. My sme na svete a vo svete, aby sme zápasili, nie sa hrali a oddychovali. Načúvajme tomu, čo „Duch hovorí“, nie čo hovoríme my. Týmto načúvaním a odovzdaním sa do vôle Božej vo všetkom je slávenie sv. omše, kde vidíme obetu nášho Pána, ktorý bol dokonale zjednotený s Otcovou vôľou. Chceme prijímať Božské telo a krv Krista, aby v nás Duch Svätý roznietil milosť posväcujúcu a udelil nám svojich sedem darov. Neutekajme pred kresťanským životom a jeho dôsledkami. Prosme dnes o posilu vo viere a konajme prakticky: venujme dnes čas spoločnej modlitbe – v rodine, so susedmi, s blízkymi.

Panna Mária, ty si ženou plnou darov Ducha. Pros za nás, aby sme žili skrze svoju vieru a tak svedčili o tvojom Synovi. AMEN


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!