Život podľa tela zahrnuje nielen telesné neresti, ale aj duševné


1. augusta 2020
  Pokladnica viery

Najprv si treba ujasniť, čo znamená žiť podľa tela a čo podľa ducha. Kto by nehľadel na sv. Písmo, na prvý pohľad by si myslel, že podľa tela žijú epikurejci a im podobní, ktorí za najvyššie šťastie pokladajú telesnú rozkoš. Podľa ducha zas, že žijú stoici, podľa kto­rých dobro človeka je v jeho duši. Keď však pozrieme na vec v du­chu Písma, uvidíme, že obaja žijú podľa tela. Písmo slovom telo neoznačuje len smrteľné telo, hmotu, ale myslí tým celého človeka.

Napríklad Slovo sa stalo telom, myslí sa, že sa stalo človekom. Odpoveď na otázku, čo rozumie Písmo výrazom »žiť podľa tela«, nájdeme v liste sv. Pavla: »Telo sa prejavuje skutkami, ako sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nehanebnosť, modloslužobníctvo,čary, nepriateľstvá, sváry- nenávisti, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly závisti, vraždy, opilstvá, obžerstvá a iné im podobné. A vopred vám hovorím, ako som už aj povedal, že tí, čo pásu takéto veci, ne­ stanú sa dedičmi kráľovstva božieho« (Gal. 5, 10—21), Z toho vidno,že žiť podľa tela neznamená len páchať opilstvá, smilstvá, ale zna­ mená aj páchať hnevy, nenávisti, sváry. Apoštol preto volá tieto veci skutkami tela, aby naznačil, že sa to týka celého človeka, teda tela i duše.                                                                              

Svätý Augustín, Boží štát