Základná výbava kresťana pri Apokalypse alebo 8 vecí, ktoré je dobré mať pri útoku temných síl - Christianitas

Základná výbava kresťana pri Apokalypse alebo 8 vecí, ktoré je dobré mať pri útoku temných síl


12. septembra 2022
  Cirkev

Apokalyptická vízia svätého Jána Evanjelistu obsiahnutá v knihe Zjavenie nebola napísaná preto, aby niekoho vystrašila, ale – ako čítame v prológu – „Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko.“ (Zjv 1,3)

Zjavenie, ktoré Boh dal apoštolovi, „aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať“, nás nabáda, aby sme boli neustále na pozore, pretože, ako nás poučuje Božie slovo, „neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. (Mt 24,42–44)

Keď sa začítame do posolstiev svätých týkajúcich sa útoku mocností temnoty pred Ježišovým druhým príchodom, možno nás prekvapí, aké konkrétne rady z ich proroctiev vyplývajú. Vizionári nás vyzývajú, aby sme si na to, čo sa má stať, pripravili nielen „srdce“, ale aj akúsi základnú výbavu. Čo sa v nej nachádza? Pri odpovedi na túto otázku treba zdôrazniť, že kresťanstvo neuznáva magické zaklínadlá, amulety, ktoré zväzujú duchov, a automatizmus v Božej odpovedi na modlitby, ktoré mu adresujú veriaci. Všetko, čo je uvedené nižšie, odhalí svoju silu len tam, kde sa človek úprimne pokúsi o obrátenie a návrat k Stvoriteľovi, pretože, ako poznamenala mystička Júlia Jahenny z La Fraudais v 19. storočí, „v domoch zlých a rúhavých ľudí tieto sviece (hromničky – pozn. red.) nedajú svetlo“.

Zdroj: wikimedia commons

1. Hromnička

V čase, keď sa zjaví moc zla, ktorú predpovedali nielen vizionári, ale aj sám Boh v Knihe zjavenia, bude hromnička alebo iná posvätná svieca nenahraditeľná. V minulosti bola u nás v takmer každej domácnosti. Jej mihotavý plameň sa považoval za znamenie Božej moci odvracajúce každé nebezpečenstvo a hrozbu. Podľa opisu mystičky Júlie Jahenny z La Fraudais: „V tejto strašnej tme vám svetlo poskytnú len sviečky z požehnaného vosku. Jedna sviečka vystačí na celú túto pekelnú noc.“

2. Sväté písmo

Scéna zobrazená v evanjeliách, v ktorej je Ježiš, ktorý sa štyridsať dní postí na púšti, vystavený diablovým pokušeniam, ilustruje moc Božieho slova v boji proti pekelnému protivníkovi. Ukazuje, že Božie slovo má moc poraziť satana. Túto pravdu Pseudo-Justinián výstižne vyjadril slovami: „Ako šikovný zaklínač vyvedie strašného hada z jeho úkrytu a prinúti ho opäť utiecť, tak Slovo vyháňa z najhlbších hlbín duše nebezpečné pocity a pohnútky, to znamená žiadostivosť, z ktorej sa rodí všetko zlo, ďalej nepriateľstvo, hádky, žiarlivosť, nenávisť a iné neresti.

Pri svetle posvätenej sviece máme čítať a rozjímať o Svätom písme, ktoré nás má uviesť do kruhu milosti a vzývať Božiu moc, múdrosť a Prozreteľnosť.

3. Modlitebná kniha

Okrem Biblie by mala byť súčasťou výbavy aj modlitebná knižka s modlitbami a meditáciami, ktoré nám pomôžu volať k Bohu o pomoc a záchranu. Páter Pio nás poučil, že počas tohto obdobia by sme mali konať „skutky prijímania duchovného spoločenstva, ako aj skutky lásky, ktoré sú pre nás tak potrebné“. „Modlite sa“, vyzýval svätec, „s vystretými rukami alebo padajúc na tvár, aby ste zachránili mnoho duší.

4. Duchovné knihy

Medzi radami mystikov môžeme nájsť povzbudenie, aby sme si v tejto historickej chvíli ľudských dejín so sebou niesli duchovné čítanie, ktorým posilníme svojho ducha, prehĺbime svoju vieru a dáme príklad vytrvalosti. Táto prax nám umožní odpočinúť si vo chvíľach, keď sa nemodlíme. Odporúčame obsah, ktorý nájdeme v knihách Nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského, Denníček svätej Faustíny alebo Rozprava o pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta z Montfortu.

5. Posvätná socha alebo obraz

Podstatné sú aj kríže a obrazy Pána Ježiša alebo Panny Márie. Tu môžeme nájsť oddych v časoch duchovného nepokoja. Pri pohľade na sväté tváre môžeme usmerniť svoje myšlienky. Osobitné požehnanie, ako prisľúbil sám Spasiteľ, bude udelené tým, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú obraz Milosrdného Ježiša. Sú s ním spojené sľuby: „Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi a zvlášť v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju chválu.“ (Denníček 48)

6. Ruženec

V apokalyptickej výbave nesmie chýbať ruženec. Dobre vieme, aký účinný je tento nástroj pri búrke v nebi. Panna Mária pri príchode na zem neustále vyzývala k modlitbe ruženca. Aby sme ukázali jeho silu, je dobré pripomenúť slová, ktoré fatimská vizionárka, sestra Lucia dos Santos, povedala otcovi Augustínovi Fuentesovi z mexickej diecézy Veracruz:

Všimnite si, otče, že v tomto poslednom čase, ktorý prežívame, dala Panna Mária modlitbe ruženca novú silu takým spôsobom, že neexistuje problém, či už prechodný alebo duchovný, akokoľvek ťažký, v našom osobnom živote, v živote našich rodín, vo svete alebo v náboženských spoločenstvách, a dokonca aj v dejinách národov a štátov, ktorý by ruženec nevyriešil. Vyhlasujem, že neexistuje taký ťažký problém, ktorý by ruženec nevyriešil. Prostredníctvom ruženca sa zachránime. Posvätíme sa. Potešíme Pána Ježiša a získame spásu pre mnohé duše.“

7. Svätená voda

Je ťažké si predstaviť, žeby nám počas skúšky, ktorou budeme prechádzať, chýbala svätená voda. Je dobré, ak máme pri sebe aj posvätený olej a exorcizovanú soľ. O úlohe svätenej vody pri odháňaní démonov asi netreba nikoho príliš presviedčať. Posvätený olej je podobne účinný pri odháňaní démonickej moci – jeho natieranie podporuje pôsobenie milosti v boji proti zlým duchom. Exorcizovaná soľ rozsypaná v interiéri tiež oslabuje účinok diabolských síl.

8. Potraviny

Okrem vecí, ktoré majú byť prospešné pre dušu, by sa v tomto období malo dbať aj o telo. Voda a jedlo by mali byť v pohotovosti. Spomeňme si na nerozumné panny, ktorým v pravý čas došiel olej do ich lámp, ktorý nám môže byť palivom prostredníctvom jedla. Nad týmto podobenstvom by sme mali uvažovať, keď si pripravujeme potrebné veci pre naše základné veci. V rozhodujúcej hodine by sme asi nechceli počuť rady rozvážnych dám: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ (Mt 25,9)

Ako výstraha nech zostanú neskoršie udalosti, o ktorých čítame v Evanjeliu podľa Matúša:

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ (Mt 25,10–13)

Text vychádza z knihy Wincentyho Łaszewského s názvom: Blíži sa koniec. Mystické vízie konca sveta.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku