Vatikán: nová vieroučná nóta proti meneniu slov pri krste


7. augusta 2020
  Krátke správy - Cirkev

Kongregácia pre náuku a vieru vydala novú vieroučnú nótu, ktorá reaguje na niektoré neoprávnené a svojvoľné zásahy vykonávateľov sviatosti krstu do slov, ktoré sa pri tejto sviatosti odriekajú. Niektorí celebranti namiesto slovnej formule: „M. ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ používali formulu: „M. my ťa krstíme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Jedná sa zrejme zo strany vysluhovateľov tejto sviatosti o snahu „kolektivizovať“ túto sviatosť a dosiahnuť tým dvojaký efekt: zdôrazniť rolu laikov ako celej komunity, ktorá udeľuje sviatosť krstu a umenšiť výnimočnosť role kňaza, ktorý je ako vysvätená osoba oprávnený za normálnych okolností udeliť sviatosť krstu.

Kongregácia nariaďuje, aby v prípade, že krst bol udelený nesprávnym spôsobom a je teda neplatný, došlo k opätovnému krstu so správnou formuláciou. Pápež František prijal toto rozhodnutie 8. júna a nariadil ho zverejniť.

Nóta uvádza, že z vieroučného hľadiska je závadné a bludné keď celebrant pri sviatostnom úkone mení jednotné číslo slovesa krstiť na množné a svojvoľne rozširuje podmet krstnej formulácie slovami : „krstíme v mene alebo spolu s oteckom, mamičkou, krstnými rodičmi, prarodičmi, príbuznými, priateľmi a zhromaždením veriacich.“ Keďže v texte sú uvedené tieto príklady, tak ich zrejme niektorí „kreatívni“ a „pokrokoví“ kňazi používajú, aby umocnili ducha „spoločenstva“.

V texte nóty sa ďalej píše: „Zdá sa, že svojvoľné modifikovanie sviatostnej formulácie chce zdôrazniť komunitnú povahu krstu, aby vyjadrilo účasť rodiny a prítomných a vyhýbalo sa poňatiu, ktoré koncentruje pozornosť na sviatostnú moc kňaza na úkor rodičov a spoločenstva veriacich, napriek tomu, že ich rolu Krstné obrady rímskeho rítu na patričných miestach výslovne zahŕňajú. Ukazuje sa teda, že pod  diskutabilnými motiváciami pastoračného rázu sa vynára starodávne pokušenie nahrádzať formulácie, odovzdané Tradíciou, inými textami, považovanými za vhodnejšie.“

A nota dodáva: „Poukaz na pastoračnú motiváciu tak možno nevedomky zastiera subjektivistickú úchylku a manipulatívne sklony.“

Podľa nóty: „vysluhovateľ sviatosti krstu, nielen že nemá právomoc disponovať podľa svojho zaľúbenia sviatostnou formulou z vyššie uvedených dôvodov kristologickej a ekleziologickej povahy, ale nemôže vyhlasovať, že jedná v mene rodičov, krstných rodičov, príbuzných, priateľov a veriacich zhromaždených k bohoslužbe, pretože celebrant jedná ako znamenia prítomnosti samotného Kristovho úkonu, ktorý sa uskutočňuje liturgickým úkonom Cirkvi.

BM

Zdroj: Radio Vaticana