Tvoje dieťa a pornografia – nemysli si, že sa ho to netýka!

br. Tadeusz Ruciński
3. augusta 2020
  Spoločnosť

1.Čo treba pochopiť (bez podceňovania a odmietania)

– že sa to týka aj tvojho dieťaťa (aj keď rôzne, podľa veku), pretože prvé kontakty detí s pornografiou prichádzajú vo veku 9 – 12 rokov a populárnosť pornografie medzi deťmi a mládežou rastie a je väčšia než si myslíš (v triedach 6. ročníka až ¾ žiakov).

– že aj keď je kontakt dieťaťa s pornografiou náhodný alebo príležitostný, tak zvedavosť, návrhy, preposielanie rovesníkmi, rušivá on-line prítomnosť a vaša nepozornosť urobia svoje.

– že nebezpečenstvo aktívneho kontaktu dieťaťa s pornografiou nie je o nič menej nebezpečné ako kontakt s drogami, násilím alebo obťažovaním, hoci média o tomto podivne nehovoria. Najmä ak je dieťa ponechané samo na seba  a pod vplyvom, ktorý ho k tomu priťahuje.

2. Čo potrebuješ vedieť (o účinkoch pornografie na dieťa)

na predstavivosť – ktorá je bezbranná, citlivá a vnímavá – pôsobí šokujúco, vyvoláva vzrušujúcu zvedavosť a deformuje deťom obraz sexuality, lásky a ľudskej dôstojnosti, najmä dôstojnosti žien. Videné a sledované obrazy, scény a filmy sa opakujú a ukladajú sa do vedomia, znepokojujú, vyvolávajú ďalšiu zvedavosť a potrebu pokračovať. Dokonalá technická kvalita týchto obrazov vytvára ilúziu hyperreality.

na emocionalitu – ktorá je ešte nesformovaná, slabá a bezbranná – má pornografia šokujúci a úzkosť vyvolávajúci efekt, narúša vývoj dieťaťa, duševnú rovnováhu a jeho vzťah k rodičom, rovesníkom a k sebe samému. Pornografia spôsobuje predčasné prebudenie erotiky a následne erotické chovanie dieťaťa, s ktorým je spojené vnútorné napätie, utiahnutie sa a izolácia, ako aj strach a rozpory vo vzťahoch. Pornografia do značnej miery oslabuje vôľovú činnosť, sebakontrolu a prináša vyhľadávanie rozkoše, ale následne aj sebanenávisť. V dlhodobom horizonte to môže viesť k emočnému zmrzačeniu a skazenosti.

na vzťahy dieťaťa – ktoré sú dôverčivé, spontánne a prirodzené – pôsobí pornografia, tak že vyvoláva uzavretosť, úzkosti a nevyjasnenosť vzťahov. U dievčat spôsobuje strach z mužov a u chlapcov zmetený alebo vulgárny prístup k ženám a rovesníkom. Cítia potrebu sa o pornografii rozprávať, zdieľať podnety a skúsenosti s rovesníkmi a dokonca sa stávajú otvorení pre takýto zážitok aj s dospelými prostredníctvom internetu (zdieľaná masturbácia alebo kyber-sex s účasťou webových kamier a mikrofónu). Prirodzená hanblivosť a bezprostrednosť vo vzťahu k iným deťom sa strácajú, podobne aj záujem o spoločné detské hry. Zvyšuje sa erotizácia rozhovorov, výmena pornografických fotografii, internetových odkazov, videí a skúseností. Dieťa stráca úprimný, čestný a dôverný kontakt s rodičmi a pedagógmi. Dieťa sa začína rodičom vyhýbať, podvádzať, skrývať svoje záujmy a skúsenosti.

na morálku a myslenie – ktoré sú zatiaľ korigované hanblivosťou, Božími prikázaniami, zákazmi a príkazmi rodičov a pedagógov a ochotou prispôsobiť sa všeobecným zvykom – pôsobí pornografia deštruktívne. Porušením pocitu hanby (najmä dievčenskej) ničí pornografia systém morálnych princípov dieťaťa, ktorý sa zatiaľ iba formuje, spôsobuje konflikt svedomia, zatajovanie a lži, pričom na druhej strane spôsobuje toleranciu k porušovaniu morálnych hraníc. Dieťa, ktoré nemá dostatočné kritéria na hodnotenie konania, sa pozerá na deviantné, brutálne a orgiastické správanie a domnieva sa, že ho môže napodobňovať.

na aktivity dieťaťa – ktoré boli doteraz orientované na vzdelávanie, rovesnícke hry, domáce práce – pôsobí pornografia tak, že bráni učeniu, plneniu povinností a typicky detským hrám. Dieťa sa stále viac nudí, hľadá zábavu, čiže obrázky, filmy a kontakty s erotickým nábojom. Obľúbi si sexting – fotografovanie a odosielanie vlastných fotografii s nahým telom. Zvyšuje sa denný aj nočný čas strávený na rôznych internetových fórach. Začína sa u neho vyskytovať masturbácia alebo dokonca kyber-sex s rovesníkmi a možno nielen s rovesníkmi.

na erotickú závislosť – s oslabenou a stále slabnúcou vôľou a stále silnejším nutkaním a stimuláciou nezrelých erotických potrieb – funguje pornografia tak trochu ako mäkké drogy, ktoré vedú k silnejším, čiže od mäkkého k tvrdému pornu. Prezeranie obrázkov s erotickým obsahom rýchlo vytvára potrebu a návyky až k závislosti, rovnako ako od značkových liekov alebo drog. Vzrušenie a eskalácia erotických zážitkov zvyčajne vedie k osamelej alebo zdieľanej masturbácii s rovesníkmi (cez internet), ktorá sa tiež mení na nutkavé a návykové praktiky, ktoré obmedzujú normálnu činnosť, sebakontrolu, prirodzené kontakty s rovesníkmi a zároveň komplikujú morálny, duchovný a náboženský život. Závislosť a erotománia sa liečia aj u detí a dospievajúcich, podobne ako alkoholizmus a narkománia.  

3. Čo treba robiť (aby zajtra nebolo už neskoro)

minimálne sa zorientuj či je problém vážny – bez podceňovania a panikárenia – je potrebné dieťa pozorovať vzhľadom na jeho postoj k učeniu, vzhľadom na kontakty s rovesníkmi a členmi domácnosti, vzhľadom na plnenie náboženských a domácich povinností a vzhľadom na médiá, ako je počítač alebo smartphone. Ak sa zhoršilo plnenie povinností, má problémy s učením, odťahuje sa a izoluje, odmieta sa modliť a chodiť na sv. omšu, má problém sa zdôveriť ale aj s bežným rozhovorom a hraním sa a čas strávený na počítači a smartphone sa zvyšuje – to by svedčilo o mnohom.

je potrebné prehĺbiť vedomosti o problematike – napríklad prostredníctvom čítania kníh, ale pozor, takých, ktoré jasne odmietajú erotizáciu a nie „tolerantných“, ktoré síce verbálne odmietajú pornografiu, ale podporujú erotizáciu záujmov a aktivít detí (feministické, ako súčasť podpory rodovej rovnosti). Bolo by vhodné požiadať vedenie školy (alebo miestneho kňaza) o usporiadanie prednášok alebo seminárov pre rodičov a pedagógov o tejto hrozbe, ako aj o preventívne a vzdelávacie aktivity.

je potrebné viac hovoriť s dieťaťom – nie o „zásadných“ veciach, ale o obyčajných, len tak akoby medzi rečou a zo zvedavosti o rovesníkoch dieťaťa, o škole, o jeho priateľoch na internete a facebooku a diskrétne ho pozorovať. Pozorovať čo hovorí, aké má spôsoby reagovania, jeho poctivosť a pod. V alarmujúcej situácii je dôležité dohodnúť sa na akciách s ďalšími rodičmi, pedagógom, kňazom alebo s poradenským centrom.   

Z dôvodu veľmi nebezpečnej liberalizácie našej morálky a podpory ďalekosiahlej sexuálnej výchovy nezrelých detí prostredníctvom „moderného“ vzdelávania, je potrebné v tejto súvislosti naliehavo zvážiť návrat k čistote a jasne definovaným hraniciam a pravidlám, v tomto krásnom rozmere ľudskej lásky, zohyzdenom pornografiou.