Podcasty otca Radovana - Christianitas

Podcasty otca Radovana

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (9. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristovo Božské Srdce je verné tým, ktorých volá k svätej láske. Vyžaduje vernosť od nás preto, lebo verný je On sám. Vernosť znamená, že nás neopúšťa ani v najťažších...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (8. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Niet väčšej nevďačnosti ako pohŕdať tým, kto nás miluje. Niet väčšieho bôľu, ako také pohŕdanie zakúšať. Ježišovo Srdce pre nás bije v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, ktorá je jasným dôkazom...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (7. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Božské Srdce túži odmieňať lásku stvorenia k Nemu. Nielen raz, lež tisíckrát tu na zemi a bez konca v nebi. Láska, ktorá v ňom horí, chce človeka zahŕňať všetkou...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (6. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristovo Srdce na nás hľadí, pretože netúži po inom, len aby nás mohla naplniť jeho láska. Preto Pán ustanovil Sviatosť oltárnu. Pretože chcel, aby sme ho požívali a tak...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (5. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristova láska je tak veľká, že ho priviedla k tomu, aby sa stal človekom, podobným nám vo všetkom, okrem hriechu. Aby nás, hriešnikov vyslobodil, sám sa podujal trpieť za...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (4. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Láska nášho Pána je tak nesmierna, že neváha obetovať pre človeka všetko. Ako veľmi je zarmútené Najsvätejšie Srdce, keď vidí, že človek mu toľkú lásku neodpláca láskou, lež nevďakom...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (3. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Ježiš Kristus nás miluje neskonalou láskou. Hoci je Bohom, ktorý je dokonalým sám v sebe a nič nepotrebuje od svojho stvorenia, predsa nám ukazuje svoje Srdce, pretože planie láskou...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (2. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Kristus nás miloval do krajnosti a túto svoju lásku vyjadril tým, že sa zriekol seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu a obetoval sa za nás na kríži. Akože...

Novéna k Božskému Srdcu Ježišovmu (1. meditácia) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Alfonz Mária Liguori nás vedie k rozjímaniu nad tajomstvom veľkej lásky nášho Pána, ktorá sa zjavuje v jeho Najsvätejšom Srdci. Nechajme sa strhnúť meditáciami tohto veľkého učiteľa Cirkvi...

Umieranie a blažená smrť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Niet krajšej a blaženejšej smrti, ako umierať v náručí Ježiša Krista a jeho Nepoškvrnenej Matky Panny Márie. To bola smrť sv. Jozefa a o túto smrť svätého patriarchu máme...

Otcovský vzťah svätého Jozefa k Ježišovi / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozefa nazývame aj pestúnom Ježiša. Bol však viac ako to. Bol mu milujúcim otcom, ktorého sám Pán Ježiš chcel poslúchať. Jozef nášho Spasiteľa vychovával, učil ho remeslu a...

Ako prežíval sv. Jozef manželstvo s Pannou Máriou? / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Manželstvo sv. Jozefa a Panny Márie bolo manželstvom hlbokej duchovnej jednoty a lásky. Obaja sa vrúcne milovali. Sv. Jozef si konal všetky povinnosti otca a manžela a pretože žil...

Boli svätý Jozef a Panna Mária manželmi? / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Uzatvorili sv. Jozef a Panna Mária skutočné manželstvo? Koľko rokov mal sv. Jozef, keď si bral Pannu Máriu? Ako to bolo s ich manželským životom? Dozviete sa v podcaste...

Miernosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Veľmi dôležitou vlastnosťou sv. Jozefa, pestúna Pána Ježiša Krista a manžela Panny Márie bola miernosť. V Svätom písme majú dôležitú úlohu štyri základné čnosti (virtutes cardinales); všetky ostatné sa...

Statočnosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Svätý Jozef, ty, ktorý si bol vo viere vždy statočný, stály a pokojne si pretrpel skúšky, ktorými skúšal Pán tvoju vernosť a odvahu, oroduj za nás, aby sme sa...

Spravodlivosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozef je ten, ktorý prijal tajomstvo Vtelenia, ktorému anjel poslaný od Boha, oznámil tajomstvo spásy človeka. Jozefa a Máriu spájala čistá, duchovná snúbenecká láska, žili vo vzájomnej službe...

Rozvážnosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Duchovné úvahy nad osobou sv. Jozefa, patróna a ochrancu Cirkvi z príležitosti prebiehajúceho Roku sv. Jozefa. V osobe sv. Jozefa vidíme rozvážnosť, kreatívnu odvahu, silnú vieru ktorá vie premeniť...

Čnosti svätého Jozefa – Láska / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Duchovné úvahy nad osobou sv. Jozefa, patróna a ochrancu Cirkvi z príležitosti prebiehajúceho Roku sv. Jozefa (8. december 2020 – 8. december 2021). Počúvajte každú stredu nový podcast o...

Čnosti svätého Jozefa – nádej / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Duchovné úvahy nad osobou sv. Jozefa, patróna a ochrancu Cirkvi z príležitosti prebiehajúceho Roku sv. Jozefa (8.december 2020 – 8. december 2021).

Načo som na svete / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Mocou Ducha Svätého máme účasť na...

Strážca dvoch najvzácnejších božských pokladov / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozef je človek, ktorému Boh – ako sa o tom zmienil svätý pápež Ján Pavol Veľký vo svojej apoštolskej exhortácii „Redemptoris custos“ – „zveril stráž nad svojimi najcennejšími...

Vznešenosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Sv. Jozef žiaril vznešenosťou: pochádzal z domu a rodu kráľa Dávida a mal všetky čnosti, zbožnosť a svätosť. Skrze neho Boh naplnil prisľúbenia o pôvode Mesiáša, ktorý bude dedičom...

Božia nekonečnosť / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Dokonalé je to, čomu nič nechýba z toho, čo má vlastniť primerane svojej prirodzenosti. Absolútne dokonalé je to, čo v sebe spája všetky mysliteľné prednosti a vylučuje všetky nedostatky....

Rok sv. Jozefa: ako si Cirkev uctievala sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Svätý Otec vyhlásil 8. decembra 2020 mimoriadny Rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Ide o rok zasvätený úcte k tomuto...

Zjavené poznanie Boha / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Hovorili sme o tom, že Pána Boha a jeho existenciu môžeme poznávať svetlom prirodzeného rozumu. Predsa však, toto poznávanie má svoje hranice, za ktoré nikdy bez pomoci Božej neprenikneme....

Božie atribúty (vlastnosti) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Dogmatika pojednáva o Božích vlastnostiach v samostatnej stati. Božie atribúty alebo vlastnosti Boha, sú dokonalosti, ktoré podľa nášho spôsobu myslenia vychádzajú z metafyzickej Božej podstaty a súčasne k nej...

Magnifikat – velebiť Boha ústami Panny Márie / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Magnifikat alebo Chválospev Panny Márie je jeden z chválospevov, ktorý je uvedený v Evanjeliu sv. Lukáša (prvá kapitola verše 46 až 55). Svoj názov má zo začiatočných slov v...

Kristus má rodokmeň plný prekvapení / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona,...

Zjavenie Panny Márie v Guadalupe / Podcast

vdp. Radovan Rajčák

Krátke rozjímanie o zjavení Panny Márie v mexickom meste Guadalupe, ktoré si Panny Mária vybrala, aby priviedla indiánske duše od pohanstva k pravému zjavenému náboženstvu, ktorým je katolícke náboženstvo....

Nepoškvrnené počatie Panny Márie – začiatok dejín spásy / Podcast

vdp. Radovan Rajčák

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej...