Sv. Matej apoštol

Plinio de Oliveira
23. februára 2020
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta

Matej bol jedným zo 72 učeníkov nášho Pána. Bol zvolený, aby nahradil Judáša v zbore dvanástich apoštolov. Nemáme o ňom veľa správ. Podľa gréckeho podania kázal evanjelium v Kapadócií a oblastiach pri Kaspickom mori. Tradícia hovorí, že bol umučený v Etiópií, kameňovaný a sťatý. Útržky z jeho učenia sa zachovali u Klementa Alexandrijského. Táto veta je mu pripisovaná: “Musíme bojovať s telom, so všetkou svojou silou a nedopriať mu hanebné rozkoše. A čo sa duše týka, musíme ju budovať skrze rozum a vieru.”

Komentár prof. Plinia: 

Život sv. Mateja si dokážeme predstaviť. V evanjeliu je veľa postáv, o ktorých sa píše len málo. Ale ak preskúmame povahu ich diela, dokážeme reštaurovať ich osobnosť. Takže to málo, čo je o nich napísané, nás pozýva k zostaveniu ich osobností.

Najkrajší príklad tohto je sv. Jozef. O ňom sa nepíše takmer nič. Poznáme ale jeho poslanie a že ho úspešne splnil. To, čo nám evanjelium o ňom hovorí je, že to bol človek. Nič iné. Ale je tisíc vecí, ktoré o ňom dokážeme vyčítať z faktu, že bol vybratý za manžela sv. Panny. A dokážeme z evanjelia, ktoré o ňom mlčí, veľa poznať.

Podobný portrét možno urobiť aj u sv. Mateja. Zbor apoštolov Judášovou zradou veľmi utrpel. Možno že to bola najťažšia rana, ktorú katolícka Cirkev kedy utŕžila. Judášovo miesto zostalo prázdne. Bolo ho treba obsadiť niekým, kto by svojou cnosťou vykonal vynáhradu Božej spravodlivosti za hriech a zlo spáchané Judášom. Tento nový apoštol musel byť vynikajúci v tom, v čom bol Judáš zlý. Musel to byť antiJudáš. Musel byť obdivuhodný a chvályhodný vo všetkom, v čom bol Judáš odporný a zavrhnutiahodný.

Aby sme zachovali tento kontrast, musíme vyobraziť Mateja úplne odpútaného od materiálnych statkov, apoštola poctivosti a vernosti. Ak ho berieme ako opozíciu k Judášovi, odhalí nám to niektoré aspekty jeho poslania a jeho povahy.

Zanechal nám krásny výrok o boji, ktorý máme viesť proti nerestiam tela. Hovorí, že musíme využiť správne sklony tela a vyhnúť sa akýmkoľvek ústupkom zlu. To je prístup, ktorý primárne náleží laickým katolíkom, ktorí žijú obyčajný život vo svete. Je to pre človeka, ktorý nie je povolaný k prísnemu rehoľnému životu, ale ktorý si užíva počestné radosti života bez hanebných rozkoší.

Tieto slová hovoria to, čo sv. Matej videl v príklade nášho Pána. A naozaj, náš Pán sa zúčastňoval aj slávnostných hostín, ako bola svadba v Káne, alebo u Lazára, alebo aj Posledná večera. Tiež si užíval potešenie vzácnej vonnej masti, ktorú mu Mária Magdaléna naniesla na nohy. Užíval si tieto radosti, samozrejme s mimoriadnou striedmosťou, dávajúc každej náležité miesto, pre slávu Božiu, bez akéhokoľvek ústupka zlu. Teda slová sv. Mateja opisujú, ako sa náš Pán správal v bežnom živote. Poskytujú katolíkom návod, ako sa orientovať.

V tomto vyváženom prístupe k životu, ktorý nám sv. Matej radí, tiež vidíme opak Judáša, ktorý mal nezriadenú náklonnosť k peniazom, ktorý bol veľmi lakomý. Keď podľahol tejto neresti, stal sa zlodejom a kradol peniaze, ktoré boli určené pre Pána, apoštolov a aj chudobných. To je príklad, ktorý nám ukazuje povolanie sv. Mateja ako opak Judáša.

Nedáva nám to celkový portrét jeho života, ale trhá to závoj ticha, ktorým ho Písmo halí. Iba posledný súd nám ukáže, ako naplnil poslanie vymazať pred Bohom škrvrnu, ktorú na prvotnej Cirkvi zanechal Judáš. Prosme teda sv. Mateja, aby nám vyprosil vernosť, poctivosť, nepripútanosť a vyváženosť voči utrpeniam a radostiam nášho života.