Sv. Gregor Divotvorca

Plinio de Oliveira
17. novembra 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta:

Gregor sa narodil vo významnej pohanskej rodine v Neocesareji v roku
213. Stal sa Origenovým žiakom a potom bol vysvätený na Neocesarejského
biskupa. Preslávil sa svojou učenosťou, svätosťou a najmä množstvom
pamätihodných a skvelých zázrakov, ktoré mu získali prímenie Divotvorca.
Prirovnávali ho k Mojžišovi, Prorokom a Apoštolom. Aspoň tak svedčí sv.
Bazil.

Modlitbou pohol horou, ktorá prekážala v stavbe kostola. Vysušil jazero,
ktoré bolo príčinou sváru medzi dvoma bratmi. Zastavil vyliatie rieky
Icus, ktorá ničila polia tak, že svoju berlu zasadil na brehu rieky. Tá
zakorenila, stal sa z nej veľký strom, za ktorý sa voda neodvážila.
Často vyháňal diablov z modiel a z tiel posadnutých. To sú iba niektoré
z jeho zázrakov, ktoré priviedli veľa ľudí ku katolíckej viere. A tiež
mal prorockého ducha a predpovedal mnohé budúce veci. Na smrteľnej
posteli sa dozvedel, že heretikov je v Neocezareji len sedemnásť.
Vzdával Bohu vďaky, pretože keď sa stal neocesarejským biskupom, tak v
meste bolo len sedemnásť katolíkov. Bol to známy teologický spisovateľ,
napísal niekoľko kníh, ktoré, podobne ako jeho zázraky, len ilustrovali
náuku Božej Cirkvi. Zomrel niekedy medzi rokmi 270 – 275.

Komentár prof. Plinia:

Boh dal dar konať zázraky mnohým svätým. Je to spôsob, ktorý Boh volí,
aby ukázal božský pôvod Cirkvi. Je to tiež spôsob, ako ukázať celej
Cirkvi, že sa s konkrétnym svätým osobne zjednotil a že chce práve skrze
tohto svätého byť konkrétne oslavovaný. Ale len veľmi výnimočne dáva
niekomu schopnosť konať zázrak za zázrakom, jeden väčší ako druhý. A to
urobil so sv. Gregorom Divotvorcom.

Na jeho zázrakoch je zaujímavé, že nie sú predmetom debaty ani spochybňovania. Ateisti, či iní nepriatelia Cirkvi sa môžu búriť proti zázrakom v Lurdoch a tvrdiť, že sa tam uzdravuje autosugesciou. Ale ani blázon nepovie, že hora sa pohla vďaka autosugescii divákov, alebo že jazero vyschlo cez noc z toho istého dôvodu. Ak by tam autosugescia fungovala, po nejakom čase by všetci videli, že hora je na pôvodnom mieste a v jazere je dosť vody. A to sa dá povedať aj o palici zasadenej na brehu rieky, ktorá zakorenila a vyrástla v obrovský strom. Autosugesciou by sa nedosiahlo, že ten strom tam stál aj pre návštevníkov, ktorí prišli až po dlhšom čase. Oni by videli len berlu. Autosugescia tu neplatí.

Zázraky sv. Gregora Divotvorcu sa nedajú odškriepiť. Ako sme práve ukázali, zázraky a najmä mimoriadne zázraky, ako tie, ktoré konal sv. Gregor, sú spôsob, akým Božia Prozreteľnosť ukazuje, že katolícka Cirkev je božská. Ale zázraky majú aj iné dôsledky.

Vidíme, že sv. Gregor mal aj praktické dôvody, prečo pohnúť horou.
Prekážala pri stavbe kostola. Týmto obrovským zázrakom vyriešil vlastne
nedôležitý problém. Viem, že stavba kostola je dôležitá, ale dá sa postaviť aj na vrchole hory, aj na inom mieste. Nie je žiaden dôvod, prečo by musel byť postavený zrovna na tom mieste. Ale Božská Prozreteľnosť chcela, aby tento zázrak vykonal a tak ukázal, aký je Boh dobrý Otec, aká dobrá a dostupná je Božia prozreteľnosť pre tých, ktorí veria. Zázraky nefungujú iba v okamihoch veľkého nepokoja, či okamihoch hroziacej katastrofy. Boh je Otec, sv. Panna je Matka. Dávajú nám milosti len pre naše dobro, s ohromnou dobromyseľnosťou.

Kniha Dôvery silno nalieha na tejto veci: musíme prosiť o všetko, prosiť
vytrvalo a prosiť s istotou, že dostaneme. Mali by sme prosiť aj o tie
najjednoduchšie veci, čo potrebujeme. Pretože máme príbuzenský vzťah k
Našej Pani a k Nášmu Pánovi, mali by sme si byť istí, že dostaneme. A tu
máme ohromujúci zázrak – hora sa pohla -, len preto, že Boh chcel urobiť
svätcovi jednoduchší život a uľahčiť mu stavbu kostola na tom mieste.

Iný zázrak, ktorý som spomenul, je ten s jazerom. Dvaja bratia sa
škriepili kvôli nemu. Sv. Gregor ho vysušil. Dal týmto bratom úžasnú
lekciu. Povedal im tak: “Vadíte sa kvôli právu na vodu z toho jazera.
Dobre, nebude voda, nebude hádka”. Vidíme, že dôvod pre ten zázrak tu
bol, ale pomerne smiešny, rodinné zvady, ktoré vidíme každodenne. Ak by
bol prísne s nimi pohovoril, možno by od zvady upustili aj bez zázraku.

Nebola tam žiadna blížiaca sa pohroma. Napriek tomu ho Boh vyslyšal a
takto zázračne vyriešil ich spor.

Tretí zázrak sa týkal povodne v Neocezareji. V istých oblastiach ľudia
vždy žili v nebezpečenstve záplav a je pravdepodobné, že už ich pár v
minulosti zažili a prežili to bez veľkých problémov. A opäť, Boh urobil
mimoriadny zázrak aby ukázal, že vyslyší modlitby nie len v krajnej
núdzi. Že rád splní naše prosby v každodennom živote. Že ho teší pomáhať
nám v každodenných potrebách.

Ak Boh konal takéto ohromujúce divy skrze sv. Gregora, len aby riešil
drobné ťažkosti, o čo viac by ho potešilo, keby nám mohol pomáhať v
ťažkých duševných bojoch v našich životoch? Koľko hôr zlých návykov
musíme zo svojej duše odstrániť? Koľko záplav pripútanosti k pozemským
veciam musíme zastaviť? Koľko jazier sebalásky musíme vysušiť? Mali by
sme sa upriamiť na Nášho Pána skrze Svätú Pannu a prosiť so synovskou
dôverou o tieto veci.

Niekto teraz môže znechutený povedať: “Áno, sv. Gregor to vedel urobiť,
lebo bol svätý. Ja som len hriešnik a zlomený človek. Ak budem o toto
prosiť, nič nedosiahnem.”

Odpovedám takto: Sv. Gregor Divotvorca je v nebi, je pripravený napomôcť
našim modlitbám. Riešil drobné problémy príbuzných a priateľov s
ohromujúcimi zázrakmi a preto dokáže pomôcť tým, čo majú vážne ťažkosti. A asi aj s pomocou ešte väčších zázrakov. Dnes je jeho sviatok, prosme ho o milosti, ktoré potrebujeme.

Nakoniec je dobré spomenúť, že mal moc vyháňať diablov. Vyháňal ich z
modiel i z ľudí. Tu vidíme nepriame potvrdenie, že za modlou je diabol.
Je to tvrdenie úplne neekumenické. Dnes počúvame, že všetky náboženstvá
sú dobré a teda nie sú vo falošnými náboženstvami uctievaných modlách
žiadni diabli. Trvalé učenie Cirkvi však vždy hovorilo opak. Falošné
náboženstvá sú plné diablov a ich kostoly tiež. Protestantské kostoly,
mešity mohamedánov, synagógy Židov, schizmatické chrámy, všetko to je
poškvrnené diablom. Musíme sa im vyhýbať a keď okolo prechádzame, pešo
či autom, vzývajme anjelov strážnych, aby nás pred zlými duchmi, bludmi
a herézami chránili. Sv. Gregor bol protiekumenický svätec. Na smrteľnej posteli sa dozvedel, že v jeho diecéze zostalo len 17 bludárov. Plesal,
lebo keď Neocézarejskú diecézu prevzal, tak bolo len 17 katolíkov.
Podarilo sa mu stav obrátiť. Takto mohol Bohu povedať: “Splnil som svoju
úlohu”. Už mu zostalo len odovzdať svoju svätú a nevinnú dušu do rúk
Stvoriteľa.