Rozhovor otca Augustína Fuentesa so sestrou Luciou z Fatimy - Christianitas

Rozhovor otca Augustína Fuentesa so sestrou Luciou z Fatimy

vdp. Peter Mášik
28. decembra 2022
  Cirkev

Úvod

Pre poznanie a porozumenie obsahu tzv. tretieho fatimského tajomstva bol významným rozhovor, ktorý mal 26. decembra 1957, teda na sviatok sv. Štefana, Prvomučeníka, otec Augustín Fuentes, pochádzajúci z Mexika, so sestrou Luciou od Nepoškvrneného Srdca, vizionárkou z Fatimy, v karmelitánskom kláštore v portugalskej Coimbre. Otec Fuentes bol menovaný za postulátora kauzy blahorečenia fatimských vizionárov Františka a Hyacinty Martovcov a z tohto dôvodu mal slobodný prístup a možnosť rozprávať sa so sestrou Luciou. Stretol ju raz už aj predtým, 10. augusta 1955.

Zdroj: wikimedia commons

Obsah rozhovoru otec Fuentes zverejnil 22. mája 1958 počas prednášky, ktorú mal v materskom dome sestier Misionárok Najsvätejšieho Srdca a Našej Pani z Guadalupe v Mexiku. Tu po prvýkrát hovoril o podstatných bodoch rozhovoru so sestrou Luciou. Neskôr bolo zhrnutie tohto rozhovoru, ktoré urobil otec Fuentes, publikované s cirkevným schválením v rôznych jazykoch. Najprv v španielčine v Mexiku s imprimatur hneď dvoch biskupov: biskupa portugalskej diecézy Leiria a arcibiskupa Sancheza z mexickej arcidiecézy Vera Cruz. Anglický preklad publikoval v USA v časopise Fatima Findings otec Ryan. Bolo to v júni roku 1959. Následne potom vyšla portugalská verzia 22. júna 1959 v portugalskom denníku A Voz. Nasledoval preklad do francúzštiny a jeho zverejnenie. A tiež preklad do taliančiny v časopise Messagero del Cuore di Maria, číslo 8–9, august–september 1961, Rím.

Pre výbušný obsah tohto rozhovoru sa okolo jeho publikovania rozpútala veľká búrka. Treba povedať, že neskôr sa začalo spochybňovať, že to, čo v spomínanej prednáške otca Fuentesa zaznelo, skutočne povedala sestra Lucia. Následne sa objavili snahy označiť za nedôveryhodný samotný rozhovor a jeho zhrnutie, ktoré urobil otec Fuentes. Avšak najväčší a najvýznačnejší znalci fatimských udalostí, otec Joachim Maria Alonso, ktorý bol šestnásť rokov fatimským archivárom, a fra Michel de la Saint Trinité potvrdili pravdivosť a autenticitu rozhovoru i jeho zhrnutia, ktoré urobil otec Fuentes.

Zhrnutie rozhovoru otcom Fuentesom

Pri spomínanom stretnutí a prednáške 22. mája 1958 otec Fuentes povedal: „Chcem vám vyrozprávať posledný rozhovor, ktorý som s ňou (sestrou Luciou) viedol vlani 26. decembra. Bolo to v jej kláštore, kde som ju našiel veľmi smutnú, bledú a vyčerpanú.“ Potom pokračoval v čítaní slov sestry Lucie, ktoré mu povedala v rozhovore z 26. decembra 1957:

Nikto nevenoval pozornosť jej posolstvu

Otče, najsvätejšia Panna je veľmi smutná, pretože nikto nevenoval pozornosť jej posolstvu, ani dobrí, ani zlí. Dobrí pokračujú po svojej ceste, ale bez toho, aby dali patričnú dôležitosť jej posolstvu. Zlí, na ktorých ešte nepadol Boží trest, pokračujú v svojom hriešnom živote a nezaujímajú sa o posolstvo. Ale verte mi, otče, Boh potrestá svet a urobí to hrozným spôsobom. Potrestanie z neba je veľmi blízko.

Sestra Lucia vo Fatime roku 1946
zdroj: wikimedia commons

Ešte nezverejnené tajomstvo

Otče, koľko dní ešte chýba, kým príde rok 1960? Bude to veľmi smutný rok. Nikto nebude môcť zakúšať radosť, ak sa svet nebude modliť a robiť pokánie. Nemôžem povedať ďalšie podrobnosti, pretože je to ešte tajomstvo. Podľa vôle najsvätejšej Panny iba pápežovi a fatimskému biskupovi je dovolené poznať tajomstvo, ale oni uprednostnili radšej ho nepoznať, aby ním neboli ovplyvnení. Toto je tretia časť posolstva Našej Panej, ktorá zostane utajená až do roku 1960.

Rusko, Boží bič

Povedzte im, otče, že presvätá Panna mnohokrát povedala môjmu bratrancovi Františkovi a mojej sesternici Hyacinte, ako aj mne, že mnohé národy zmiznú z povrchu zeme. Povedala, že Rusko bude nástrojom, ktorý vyvolilo nebo na potrestanie celého sveta, ak predtým nedosiahneme obrátenie tohto úbohého národa.

Rozhodujúci boj medzi Máriou a satanom: pád zasvätených duší a kňazov

Sestra Lucia mi tiež povedala: „Otče, diabol sa chystá začať rozhodujúci boj proti presvätej Bohorodičke. A diabol vie, čo Boha najviac uráža a čo mu v krátkom čase získa najväčší počet duší. Tak diabol robí všetko pre to, aby sa zmocnil duší zasvätených Bohu. Vie totiž, že týmto spôsobom duše veriacich ponechané bez vedenia ľahko padnú do jeho rúk. Čo zvlášť uráža Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a Srdce Ježišovo, je pád duší rehoľníkov a kňazov.

Diabol vie, že pre každého rehoľníka alebo kňaza, ktorý zaprie svoje sväté povolanie, je mnoho duší vtiahnutých do pekla… Preto sa diabol túži zmocniť zasvätených duší. Všemožne sa ich snaží skaziť, uspať duše veriacich a priviesť ich k najhoršej nekajúcnosti. Používa všelijaké triky, zachádza až tak ďaleko, že vnuká odklad vstupu do rehoľného života. Z toho pramení neplodnosť vnútorného života a medzi laikmi nedostatok nadšenia voči vyhliadke vzdať sa pozemských pôžitkov a úplne sa oddať Bohu.

Čo posvätilo Františka a Hyacintu

Povedzte im tiež, otče, že František a Hyacinta sa obetovali, pretože počas všetkých zjavení bola najsvätejšia Panna veľmi smutná. Nikdy sa na nás neusmiala. Tento smútok, toto trápenie, ktoré sme u nej vnímali, preniklo do našich duší. Spôsobili to previnenia proti Bohu a tresty, ktoré hrozia vinníkom. A tak sme my deti nevedeli, čo máme robiť, okrem toho, že musíme nájsť rôzne spôsoby, ako sa modliť a prinášať obety. Ďalšou vecou, ktorá posvätila môjho bratranca a sesternicu, bola vízia pekla.

Sestra Lucia a kardinál da Silva
zdroj: youtube.com

Poslanie sestry Lucie

Práve preto, otče, nie je mojím poslaním upozorňovať svet na materiálny trest, ktorý ho určite čaká, ak sa včas neobráti k modlitbe a pokániu. Nie! Mojím poslaním je pripomínať každému z nás nebezpečenstvo straty našich nesmrteľných duší, pokiaľ budeme zatvrdilo zotrvávať v hriechu.

Náhlivosť obrátenia

Sestra Lucia mi tiež povedala: „Otče, nemali by sme čakať na výzvu Svätého Otca z Ríma, ktorá vyzýva svet k pokániu. Takúto výzvu by sme nemali očakávať ani od našich biskupov v našich diecézach, ani od rehoľných kongregácií. Nie! Náš Pán už tieto prostriedky veľmi často využíval a svet si ich vôbec nevšímal. A práve preto je teraz nevyhnutné, aby každý z nás začal s duchovnou obnovou seba samého. Každý z nás musí zachrániť nielen svoju dušu, ale tiež všetky duše, ktoré Boh zoslal do jeho cesty. Diabol robí všetko, čo je v jeho silách, aby nás rozptýlil a odviedol od modlitby; budeme spolu spasení alebo spolu zatratení.

Posledné časy

Otče, svätá Panna mi výslovne nepovedala, že sme prišli na koniec časov, ale sú tri dôvody, ktoré ma vedú k tomu, aby som si to myslela.

Rozhodujúca bitka

Prvý dôvod vychádza z toho, čo mi ona povedala, že diabol sa chystá začať rozhodujúcu bitku proti Panne. A táto rozhodujúca bitka je definitívnym stretom, z ktorého jedna strana vyjde víťazne a druhá porazená. Odteraz si musíme vybrať, na ktorú stranu sa postavíme, či s Bohom, alebo s diablom. Iná možnosť neexistuje.

Posledné nástroje nápravy

Druhým dôvodom je, že mne, môjmu bratrancovi a sesternici povedala, že Pán sa rozhodol dať svetu posledné dva prostriedky proti zlu, ktorými sú posvätný ruženec a úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Toto sú posledné dva prostriedky nápravy, čo znamená, že už žiadne iné nebudú.

Hriech proti Duchu Svätému

Tretím dôvodom je, že v plánoch Božej Prozreteľnosti, keď je Boh nútený potrestať svet, je jeho snaha napraviť ho všetkými možnými prostriedkami skôr, ako príde trest. Keď však vidí, že svet nevenuje pozornosť jeho posolstvám, potom, ako hovoríme v našom nedokonalom jazyku, nám ponúka „s istou obavou“ poslednú šancu na záchranu, zásah svojej najsvätejšej Matky. Robí to „s istou obavou“, pretože keď aj táto posledná možnosť nebude úspešná, už nebudeme môcť dúfať v žiadne odpustenie z neba, pretože budeme vinní za to, čo evanjelium definuje ako hriech proti Duchu Svätému.

Tento hriech spočíva v otvorenom, plne vedomom a dobrovoľnom odmietnutí možnosti spásy, ktorá sa nám ponúka. Nezabúdajme, že Ježiš Kristus je veľmi dobrý syn a nedovolí nám urážať a pohŕdať jeho najsvätejšou Matkou. Stáročné dejiny Cirkvi uchovávajú svedectvá o strašných trestoch uvalených na tých, ktorí sa odvážili zaútočiť na česť jeho najsvätejšej Matky. Tak sa preukazuje, ako veľmi náš Pán Ježiš Kristus vždy bránil česť svojej matky.

Cela sestry Lucie
zdroj: flickr.com

Modlitba, obeta a svätý ruženec

Sestra Lucia mi povedala: „Dva prostriedky, ktoré sme dostali na záchranu sveta, sú modlitba a obeta.“ O posvätnom ruženci sestra Lucia povedala: „Vidíte, otče, najsvätejšia Panna chcela dať novú účinnosť modlitbe posvätného ruženca v týchto posledných časoch, v ktorých žijeme. Ona tak posilnila jeho účinnosť, že v súkromnom živote každého z nás alebo v živote našich rodín, rodín na celom svete, rehoľných komunít alebo dokonca v živote národov niet žiadneho problému, materiálneho alebo – a to najmä – duchovného charakteru, akokoľvek by bol závažný, ktorý by nebolo možné vyriešiť modlitbou posvätného ruženca. Niet žiadneho problému, hovorím vám, nech je akokoľvek ťažký, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou posvätného ruženca. Svätým ružencom sa zachránime, posvätíme, potešíme nášho Pána a získame spásu mnohých duší.

Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Napokon úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, našej najsvätejšej Matky, spočíva v tom, že ju považujeme za sídlo zhovievavosti, dobroty a odpustenia a za istú cestu, ktorou vstúpime do neba.

Cirkevná reakcia na tento rozhovor

Rozhovor so sestrou Luciou, ktorý páter Fuentes zverejnil, vyvolal po viac ako roku silnú reakciu biskupskej kúrie v Coimbre, diecéze, v ktorej sa nachádza kláštor, v ktorom žila sestra Lucia. Biskupstvo vydalo anonymné vyhlásenie, v ktorom obvinilo otca Fuentesa z toho, že si vraj vymyslel veci, ktoré zverejnil ako rozhovor so sestrou Luciou. V tomto anonymnom stanovisku sa zároveň uvádzalo, že sestra Lucia označila zverejnené svedectvo za nepravdivé. Kúria tvrdila, že otec Fuentes si tvrdenia uvedené v tomto článku úplne vymyslel. Dodnes nikto neprevzal zodpovednosť za napísanie tohto vyhlásenia. Keďže je anonymné, dokument tohto druhu zo zákona nemá žiadnu hodnotu a je neplatný. Na druhej strane v Mexiku arcibiskup Manuel Pio Lopez a kardinál Josè Garibi y Rivera obhajovali otca Fuentesa, no bezvýsledne. Tento bol následne odvolaný z postu postulátora pre kauzu blahorečenia Hyacinty a Františka a nahradil ho páter Luís Kondor.

Čo spôsobilo takúto reakciu? Niekto klamal o rozhovore medzi otcom Fuentesom a sestrou Luciou. Otec Kondor aj otec Alonso verili, že otec Fuentes nesfalšoval nič vo svojej správe o svojom rozhovore so sestrou Luciou. Po vymenovaní za úradného archivára vo Fatime v roku 1966 si otec Alonso síce najprv osvojil oficiálny postoj, ale po desiatich rokoch štúdia a bádania vo fatimských archívoch a stretnutiach so sestrou Luciou zmenil názor. Pokúsil sa dobré meno otca Fuentesa rehabilitovať. Uviedol, že texty z rozhovoru „neprinášali nič, čo by už sestra Lucia nebola povedala vo svojich mnohých spisoch, ktoré už boli publikované predtým“. Ďalej uviedol, že „pravý text, podľa môjho názoru, neobsahuje nič, čo by mohlo viesť k hanlivému vyhláseniu biskupskej kúrie v Coimbre“.

Otec Alonso tvrdil, že túto negatívnu reakciu kúrie v Coimbre spôsobilo to, že pri zverejnení obsahu rozhovoru v portugalčine k nemu noviny pridali rozsiahlu prorocko-apokalyptickú dokumentáciu. Keď sa pozorne číta text nóty, tak je zrejmé, že táto sa odvoláva práve na túto dokumentáciu. Zarážajúce však je, že sa v stanovisku kúrie rozhodli neoddeliť túto dokumentáciu, ktorú noviny priložili svojvoľne vedľa autentického textu zhrnutia rozhovoru sestry Lucie a otca Fuentesa. A tak negatívne hodnotenie dokumentácie padlo zároveň aj na autentický text otca Fuentesa. Táto voľba sa javí ako úmyselná. Otec Fuentes bol totiž následne odvolaný ako postulátor kauzy blahorečenia Františka a Hyacinty. Zdá sa, že tu bol jednoznačný záujem vrhnúť negatívne svetlo na samotnú sestru Luciu i jej posolstvo a umlčať ich. Tak sa aj skutočne stalo. V nasledujúcich mesiacoch bolo totiž urobené rozhodnutie definitívne umlčať sestru Luciu. Rozhovor s otcom Fuentesom v roku 1957 bol posledný rozhovor, ktorý mohla sestra Lucia viesť úplne slobodne a bez obmedzení.

Záver

Od prípadu Fuentes začína jeden z najnepochopiteľnejších paradoxov okolo Fatimy: všetci môžu hovoriť o fatimských zjaveniach a o ich posolstvách okrem jediného žijúceho svedka, na ktorého je uvrhnuté nepochopiteľné nútené mlčanie. Od roku 1960 totiž sestru Luciu môžu navštevovať iba jej príbuzní a tí, ktorých na to autorizuje Vatikán. Bolo jej pod poslušnosťou zakázané akékoľvek verejné vystupovanie či poskytovanie rozhovorov, a tak bola prinútená k mlčaniu. Toto embargo a tento informačný filter trval následne až do konca života sestry Lucie. Prečo?

Moja odpoveď na túto otázku tkvie v presvedčení, že z toho, čo sestra Lucia v tomto rozhovore povedala otcovi Fuentesovi, sa dá vytušiť obsah Tretieho fatimského tajomstva. Tretie fatimské tajomstvo nebolo zverejnené v roku 1960, ako to jasne žiadala Panna Mária a vo svojej celistvosti ani v roku 2000. Istá časť Tretieho tajomstva teda zostáva stále tajomstvom. Kľúčom k porozumeniu obsahu tejto časti sú práve slová sestry Lucie v tomto rozhovore.

Pre portál Christianitas spracoval vdp. P. Mášik

Pramene:
1. Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Volume III: The Third Secret (Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York, 1990) pp. 504–508; 552–554.
2. Antonio Socci, Il quarto segreto di Fatima, Rizzoli, Milano 2006, ss. 106–114.
3. Saverio Gaeta, Fatima. Celá pravda. Dejiny, tajomstvá, zasvätenie, Zachej.sk, 2018.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne