Recenzia knihy pátra Francesca de Lazzariho OFM: Tajomstvá františkánskeho života - Christianitas

Recenzia knihy pátra Francesca de Lazzariho OFM: Tajomstvá františkánskeho života

Branislav Krasnovský
25. júna 2021
  Cirkev  

Zdroj: archív autora

V redakcii Christianitas sme dospeli k názoru, žeby bolo vhodné začať predstavovať katolíckej čitateľskej obci aj vhodné knihy s náboženskou tématikou, pretože tieto knihy sa môžu stať pre čitateľov obohatením.

Väčšina kníh, ktoré čitateľom Christianitas predstavíme, vyšla v slovenskom náboženskom a kultúrnom priestore. Nepôjde o žiadne siahodlhé vedecké recenzie, ktoré by čitateľa vyčerpávali, skôr o akési predstavenie vhodných kníh nielen pre duchovné štúdium a obohatenie. Mnohé z týchto veľmi zaujímavých a podnetných kníh navyše vyšli už pred viacerými rokmi, takže katolícki čitatelia už nemusia mať o existencii týchto kníh ani potuchy. Bola by však škoda, keby bohatstvo týchto publikácií upadlo do zabudnutia, pretože ide o diela, ktoré majú čo dať aj dnešnému čitateľovi.

Keďže počas celého môjho doterajšieho života som vždy obdivoval dielo sv. Františka z Asissi (k mojím obľúbeným svätcom patria okrem sv. Františka z Asissi aj sv. Anton Paduánsky a sv. Ján Kapistránsky), rozhodol som sa seriál recenzií začať knižkou pátra Francesca de Lazzariho, OFM : Tajomstvá františkánskeho života.

Knižka vyšla v roku 1999 vo františkánskom vydavateľstve Serafín, má 125 strán a jej autorom je taliansky františkánsky kňaz, doktor, doktor teológie, bývalý rektor Teologického seminára v Porciunkule v Asissi a rektor Baziliky sv. Antona v Ríme. Profesor Lazzari bude katolíckej čitateľskej obci pravdepodobne známy aj svojím zaujímavým dielom Eucharistický život Svätej Kláry, ktorú vydalo vydavateľstvo Velehrad v roku 2011.

Publikácia pátra Francesca de Lazzariho, OFM: Tajomstvá františkánskeho života je jednoznačne výrazom úcty a lásky k rehoľnému a františkánskemu životu a k sv. Františkovi z Assisi zvlášť. Práca venuje pozornosť základným spisom sv. Františka s osobitným zameraním na tému biblicko-teologických základov františkánskeho života a františkánskej Reguly, františkánskej spirituality a princípov, ktoré riadia život členov františkánskeho rádu.

Je zaujímavé, že sv. František z Assisi počas celého svojho života dôrazne odmietal tvrdenia, že je autorom známej františkánskej Reguly. Sám seba považoval iba za nástroj, ktorý splnil príkaz Najvyššieho Boha, čo zachytili vo svojich dielach už aj jeho prví životopisci, keď uviedli Františkove slová: „Keď mi Milostivý Boh dal na starosť bratov, nikto mi neukazoval čo mám robiť, len sám Najvyšší Boh mi zjavil, že mám žiť podľa svätého Evanjelia. Čo mi prikázal, nechal som jednoducho a stručne zapísať učenejšími bratmi a potom to pápež potvrdil.“ Františkánske povolanie je teda predovšetkým Boží dar, zakorenený v Evanjeliu a v Cirkvi, Boh si povoláva každého tým najosobnejším a najjedinečnejším spôsobom.

Na základe čítania monografie pátra Francesca de Lazzariho si možno vytvoriť nielen plastický obraz františkánskej spirituality, ale aj jasnú a jednoduchú definíciu františkánskeho života. V prvom rade zachovávať Evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, žiť v láskyplnej poslušnosti, svätej chudobe a čistote, v bratstve založenom na modlitbe a v odovzdanosti sa a podriadení sa autoritám katolíckej Cirkvi. Takýto jednoduchý evanjeliový život možno prežiť len pod podmienkou, že človek prijme lásku, ktorú nám Boh ponúka vo svojom synovi Ježišovi Kristovi.

Podľa Francesca de Lazzariho byť františkánom znamená byť „naladený na vlnovú dĺžku láska“, všetko má zmysel len v prijímaní tejto skutočnosti, v duchu hesla „Deus charitas est“ (Boh je láska). Františkán je františkánom podľa toho, v akej miere nosí v srdci Nášho Pána Ježiša Krista a svojich bratov vo viere. Láska znamená život a dáva život, všetko ostatné je len ideológia.

Monografia Tajomstvá františkánskeho života nie je ani obsahovo a ani objemovo vyčerpávajúca. Je skôr útlejšia, písaná pútavým a nenáročným štýlom, napriek tomu však čitateľa vnútorne pobaví, zaujme a obohatí. Má 125 strán a rozdelená je do 12 kapitol (1. Osobitosti rehoľného života, 2. Znovu navštíviť Františka, 3. Kristus, Evanjelium, Cirkev, 4. Evanjeliové rady, 5. V Láskyplnej poslušnosti, 6. Vo svätej pani Chudobe, 7. Vo svätej čistote, 8. Bratstvo, 9. Svätá modlitba, 10. Cítiť s Cirkvou, 11. V dnešnej Cirkvi a 12. Hlas Najvyšších kňazov).

Veľkolepé intuície sv. Františka, pre ktoré sa dnes na neho zameriava pozornosť nielen katolíckej, ale aj širšej verejnosti (a pre ktoré sa kladie za vzor veriacim) nepochádzajú z citového rozochvenia alebo fanatického fideizmu. Františkova viera v Cirkev je to najpevnejšie v jeho spiritualite, jeho viera pochádza z pravej a hlbokej viery v tajomstvo Vtelenia. Takýto vzťah sv. Františka dokonale sformoval a vytvoril pevnosť jeho zväzku s Cirkvou. Pochopiť jedno z najväčších poznaní sv. Františka znamená pochopiť, že človek je povolaný byť pútnikom na zemi, slobodným od záťaže a zbytočných bremien, ktorý si vybral Kristovu chudobu a je podriadený najvyššej autorite Kristovi, Cirkvi a Evanjeliu.

Kristus – Cirkev – Evanjelium sú pre sv. Františka z Assisi neoddeliteľným trojčlenom, v ktorom ani jeden z výrazov nemôže existovať samostatne. Podľa sv. Františka z Assisi nemožno patriť Kristovi a nepatriť Cirkvi. Pre túto absolútnu vieru vo vtelenie Krista sa sv. František z Assisi nikdy nejaví ako človek, ktorý len hovorí alebo navrhuje, ale vždy a predovšetkým ako človek, ktorý počúva a následne odpovedá, v zjednotení s Naším Pánom Ježišom Kristom.

Knižku Francesca de Lazzariho možno odporučiť zrelým kresťanom, pre ktorých sa môže stať obohatením. Pre neskúseného čitateľa môže byť knižka dosť náročná, pretože pochopenie a precítenie niektorých skutočností, spomenutých v knihe, si vyžaduje určité teologické vzdelanie a intuíciu.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!