Panna Mária, Kráľovná anjelov

Plinio Corrêa de Oliveira
2. augusta 2020
  Svätec týždňa

V roku 1863 mala istá cisterciánska sestra videnie. Videla obrovskú spúšť spôsobenú diablom po celom svete. Zároveň počula hovoriť blahoslavenú Pannu, že to je naozaj pravda, že Peklo je odpútané aby sa vrhlo na Zem a že prišiel čas modliť sa k nej ako Kráľovnej anjelov a žiadať ju o pomoc nebeských légií, aby bojovali proti týmto smrteľným nepriateľom Boha a ľudí.

Ale, moja dobrá Matka,“ odpovedala, „Ty, ktorá si taká dobrá, nemohla by si ich poslať aj bez našich prosieb?

Nie,“ odpovedala Panna Mária, „pretože modlitba o pomoc a milosrdenstvo je jednou z podmienok, ktoré pred vás kladie sám Boh.“

Potom ju blahoslavená Panna naučila nasledujúcu modlitbu a vyzvala ju, aby ju dala vytlačiť a všade ju šírila:

Vznešená Kráľovná nebies, najvyššia Pani anjelov, ktorá si už na počiatku dostala úlohu a moc rozdrviť hadovu hlavu, prosíme ťa, aby si poslala svojich svätých anjelov, aby pod Tvojím velením a s Tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, bojovali s nimi na každej strane, odrážali ich opovážlivé útoky a zahnali ich do pekelnej priepasti. Najsvätejšia Matka, pošli svojich anjelov, aby nás bránili a odohnali od nás krutého nepriateľa. Amen.

Všetci svätí anjeli a archanjeli pomáhajte a ochraňujte nás.

Komentár prof. Plinia:

Keď vezmeme do úvahy silu Revolúcie, spôsob, akým sa rozšírila po celom svete, ďalej, keď vezmeme do úvahy jej vnútornú zúrivosť, dospejeme k záveru, že Revolúcia sa spolieha na podporu diablov.

Revolúcia sa ukazuje v celej svojej neprávosti v tých epochách, keď si skladá masku, ktorú bežne nosí. Napríklad pri výbuchu protestantskej revolúcie bol počet rehoľníčok, ktoré opustili kláštory, aby prijali blud a potom sa stali prostitútkami, obrovský. Bol zriadený dokonca aj trh pre obrovské množstvo mníšok, ktoré chceli byť prostitútkami. Tých, čo sa chceli ponoriť do tejto formy hriechu bolo toľko, že zvyčajné miesta prostitúcie boli preplnené a stále zostával veľký prebytok týchto žien. Tak sa ponúkali verejnosti priamo na trhovisku. To dokumentuje neprávosť protestantskej revolúcie.

Ohromujúce bolo aj množstvo profanácií. Heretici mimoriadne nenávideli Eucharistiu a hanobili ju v kostoloch, otvárali svätostánky, vyberali konsekrované hostie z kalichov a hádzali ich na ulicu, aby po nich chodci šliapali. Renomovaný autor, odvolávajúc sa na množstvo týchto zneuctených hostií, povedal, že ulice celého Nemecka boli pokryté hostiami. Je to ďalší prejav zla Revolúcie.

Za Francúzskej revolúcie došlo k systematickému prenasledovaniu Cirkvi. Najprv, štát vyhlásil, že je  oddelený od Cirkvi; potom nariadil oddelenie francúzskej cirkvi od Ríma. Potom boli zatvorené všetky katolícke kostoly vo Francúzsku. Francúzski revolucionári v Katedrále Notre Dame v Paríži postavili nahú ženu, herečku z kabaretu, na oltár v chráme Panny Márie a uctievali ju ako „bohyňu rozumu“. Aj to ukazuje neprávosť Revolúcie.

V stredoveku, keď niekde vypukla revolúcia tak pápeži, cisári a králi proti nej vystúpili. Napriek odporu svetských kniežat však prenikla do štruktúr spoločnosti, rozožrala jej základy a dosiahla vrchol moci, ktorý má dnes. Pri analýze tohto neúprosného pochodu sme dospeli k záveru, že Revolúcia by nemohla byť taká úspešná bez toho, aby mala čoraz väčšiu podporu od diabla. Dnes, keď je na svojom vrchole, je na vrchole aj moc diabla; máme tu strašné démonické zamorenie.

Vplyv a účasť démonov na revolučnom procese vysvetľuje, prečo jeho neprávosť presahuje hranice každého ľudského zla. Zlo vlastné človeku, ktorý je poškvrnený dedičným hriechom, nemôže byť také veľké, ako sú extrémy zla, ktorých sme svedkami v našich dňoch. Za tým je niečo iné. Toto niečo je diabol.

Keď sa človek oddáva tak extrémnemu zlu, je ovládnutý diablom, pretože jeho ľudská prirodzenosť by bola za normálnych okolností takou mierou neprávosti odpudená a človek by ju odmietol. Ak ale také zlo prijíma, je to preto, že časť jeho vôle ovláda diabol. Pretože v tomto stave sa dnes nachádza obrovský počet ľudí, vedie to k záveru, že diabol sa stal skutočne pánom tohto sveta.

Náš kontrarevolučný boj teda nikdy nebude úplný, ak nebude zároveň bojom proti diablovi. Túto bitku však nemožno vyhrať bez pomoci Panny Márie. Ona dostala úlohu, rozdrviť hlavu Hada. Má moc vyhnať diablov. Robí to prostredníctvom anjelov.

Prečo potrebuje anjelov?

Po prvé, Boh chcel, aby vesmír, ktorý stvoril, riadili aj bytosti, ktoré stvoril a nie len bezprostredne On sám. Urobil z Anjelov sprostredkovateľov medzi Bohom a ľuďmi, aby ich mohli usmerňovať.

Po druhé, ustanovil Pannu Máriu za Kráľovnú vesmíru a preto jej dal moc vládnuť nad všetkým. Anjeli sú jej služobníci, ktorí vykonávajú jej príkazy. Preto je Kráľovnou anjelov.

Po tretie, pretože anjeli majú rovnakú prirodzenosť ako diabli, sú najvhodnejší na boj proti diablom. A Panna Mária ich používa na tento boj.

Po štvrté, prvá vojna v histórii bola nebeská vojna medzi anjelmi a diablami. Táto vojna sa skončí až v posledný deň dejín. Dovtedy sa diabli budú vždy snažiť zničiť Boží plán pre ľudí a anjeli robia opak.

Preto chce Panna Mária vyhnať diablov, ktorí zamorujú svet, prostredníctvom anjelov, jej poddaných. Vzývať ju menom Kráľovná anjelov je najúčinnejšie.

V tomto boji majú ľudia osobitnú úlohu. Musia prosiť Pannu Máriu, aby vyhnala diablov zo Zeme. Bez tejto modlitby to neurobí. Ak ju požiadame, urobí to, ale je potrebné prosiť. Pretože žijeme v epoche, keď démonické zamorenie dosiahlo svoj vrchol, mali by sme s rastúcim naliehaním žiadať, aby sa skončila hodina vlády temnoty a aby boli diabli zahnaní späť do Pekla.

Mali by sme ju prosiť, aby vyhnala diablov, ktorí ovplyvňujú dušu každého z nás, duše členov našich rodín, duše osôb, ktoré máme priviesť ku Kontrarevolúcií.

Katolícka náuka nás učí, že v prvej bitke v Nebi boli zlí anjeli, ktorí sa aktívne zúčastnili na vzbure proti Bohu, poslaní priamo do Pekla. Tí ale, ktorí sa zúčastnili pasívne, boli poslaní zamoriť Zem. Tento druhý typ pripravuje ľudí, aby v pokušení podľahli; keď sú pripravení, prichádza prvý typ, aby ich pokúšal spáchať smrteľný hriech a porušil ich spojenie s Bohom. Musíme žiadať Pannu Máriu, aby nás oslobodila od vplyvu démonov prvého aj druhého typu.

Keď bude táto satanská sila zlomená, svet bude pripravený položiť základy Máriinho kráľovstva.