Mária a moslimovia

Abp. Fulton J. Sheen
29. septembra 2020
  Cirkev

Islam je jediné veľké postkresťanské náboženstvo na svete. Pretože vzniklo za Mohameda v siedmom storočí, bolo možné v ňom skombinovať niektoré prvky kresťanstva a judaizmu, spolu so špecifickými prvkami Arábie. Islam prijal doktrínu jedného Boha, jeho veľkosti a tvorivej sily a z časti ju použil k odmietnutiu Krista ako Božieho Syna. V dôsledku nepochopenia pojmu Trojice urobili z Krista proroka, hlásajúceho kresťanom práve Mohameda. Izaiáša a Jána Krstiteľa označil zas za prorokov, hlásajúcich Krista.

Európsky kresťanský Západ len tak-tak unikol zničeniu rukami moslimov. Z jednej strany ich zastavil u francúzskeho Tours a z druhej pred bránami Viedne. V severnej Afrike Cirkev prakticky zničili. V súčasnej dobe moslimovia znova získavajú moc.

zdroj: Flickr

Ak je islam heréza, ako verí Hillaire Belloc, tak ako jediná nikdy nezanikla. Ostatné po smrti svojho vodcu doktrinálne upadali a nakoniec sa z nich stali nezreteľné hnutia. Oproti tomu islam zažil len prvú fázu tohto procesu. Nikdy nedošlo k jeho úpadku, ani čo do počtu veriacich, ani čo do ich zbožnosti.

Misionárske úsilie cirkvi tu zlyhalo, aspoň na prvý pohľad. Stalo sa to tak preto, že pre Mohamedovho nasledovníka je stať sa kresťanom, to isté ako pre kresťana stať sa židom. Moslimovia veria, že vlastnia konečné a rozhodujúce zjavenie Boha svetu a že Kristus bol len prorok ohlasujúci príchod Mohameda, posledného skutočného Božieho proroka.

Nenávisť moslimských krajín voči Západu na seba v súčasnosti berie podobu nenávisti proti kresťanstvu samotnému. Aj keď to štátnici neberú príliš do úvahy, stále hrozí veľké latentné nebezpečenstvo, že sa svetská moc islamu vráti, otrasie Západom, ktorý prestal byť kresťanský, a vyhlási veľkú protikresťanskú svetovládu.

Moslimský autor napísal: „Keď mračno kobyliek zatemní krajiny, nesie na svojich krídlach tieto arabské slová: Sme Božia armáda, každá z nás má deväťdesiat deväť vajíčok, a keby sme ich mali sto, mohli by sme spustošiť celú zem so všetkým, čo na nej je.“

Ako môžeme zabrániť „stému vajíčku“? Pevne dúfame, že sa takýchto koncov nedočkáme, ale miesto toho, že sa moslimovia nakoniec obrátia na kresťanstvo – a to spôsobom, ktorý nenapadol ani misionárom. Pokiaľ k tomu dôjde, nestane sa tak priamo prostredníctvom kresťanského učenia, ale privedením moslimov k uctievaniu Matky Božej.

Mária

Korán, niečo ako moslimská biblia, obsahuje mnoho pasáží, ktoré sa týkajú Panny Márie. Vyznávači islamu predovšetkým veria v Máriino nepoškvrnené počatie a tiež v zrodenie Ježiša z Panny. Tretia kapitola koránu vkladá históriu Máriinho rodu do genealógie, ktorá ide naspäť cez Abraháma a Noema, až k Adamovi. Keď porovnáme opis Máriinho narodenia v koráne s apokryfným evanjeliom, zdá sa, že Mohamed z tohto evanjelia čerpal väčšinu látky. Obe knihy popisujú už pokročilý vek a neplodnosť Máriinej matky. Keď nakoniec počala v Koráne hovorí: „Pane, zasväcujem ti to, čo v sebe nosím. Prijmi toto dieťa za svoje.“ Keď sa Mária narodila, jej matka povedala: „Zasväcujem ju aj všetko jej potomstvo do tvojej ochrany, Pane, proti Satanovi!“

Korán sa o Jozefovi v súvislosti s Máriiným životom nezmieňuje, ale moslimská tradícia jeho meno pozná a do istej miery s ním pestuje dôverný vzťah. Podľa tejto tradície Jozef hovoril s Máriou-pannou: pýtal sa jej, ako počala Ježiša bez otca. Odpovedala: „Boh stvoril pšenicu a vôbec nepotreboval zrno, svojou mocou dal rásť stromom bez dažďa. Stačilo aby povedal: Nech sa tak stane. A stalo sa.“

V koráne sú tiež verše o zvestovaní, navštívení a narodení Pána. Anjeli, sprevádzajúci Najsvätejšiu Pannu, tam hovoria: „Mária, Boh ťa vybral a očistil, vyvolil ťa medzi všetkými ženami na zemi.“ V devätnástej kapitole Koránu nájdeme 41 veršov o Ježišovi a Márii. Korán tak dôrazne bráni Máriino panenstvo, že jeho štvrtá kniha obsahuje odsúdenie židov za ich hrozné ohováranie Panny Márie.

Fatima

Mária je teda pre moslimov skutočná Saida. Pani. V ich viere prichádza do úvahy ako jediná možná súperka Fatima, Mohamedova dcéra. Po smrti Fatimy však Mohamed napísal: „Budeš po Márii najpožehnanejšia zo všetkých žien v raji.“ Vo variácii na tento text mala Fatima povedať: „Prevyšujem všetky ženy, s výnimkou Márie.“

To nás privádza k druhému bodu: Prečo sa Panna Mária zjavila v 20. storočí práve vo Fatime, nevýraznej dedinke, tak aby ju všetky budúce generácie poznali ako „Pannu Máriu Fatimskú“? Keďže všetko, čo vzíde z neba, je prepracované do všetkých podrobností, som presvedčený, že si Mária zvolila meno „Panna Mária Fatimská“ na znamenie nádeje pre moslimský ľud a ako uistenie, že jedného dňa jej božský syn príjme do svojho ovčinca aj ich, ktorí jej preukazujú takú úctu.

Túto domnienku ospravedlňuje historická skutočnosť. Moslimovia po storočia okupovali Portugalsko. V dobe, než boli konečne vytlačení, mal posledný moslimský vodca krásnu dcéru Fatimu. Zamiloval sa do nej kresťan a ona nielen že kvôli nemu zostala, keď moslimovia odišli, ale aj prijala jeho vieru. Mladý manžel ju toľko miloval, že zmenil názov miesta, kde žil, na Fatimu. A tak miesto Máriinho zjavenia v roku 1917 historicky súvisí s Mohamedovou dcérou Fatimou.

Ďalej vzťah Fatimy k moslimom potvrdzuje nadšené prijatie putovnej sochy Panny Márie Fatimskej moslimami v Afrike, Indii a inde. Mohamedáni sa zúčastňovali cirkevných bohoslužieb ku cti Panny Márie, povoľovali náboženské procesie a dokonca modlitby pred svojimi mešitami.

Misionári

Misionári budú v budúcnosti zisťovať viac a viac, že ich apoštolát medzi moslimami je úspešný v tej miere, v akej hlásajú Pannu Máriu Fatimskú. Mária je tá, ktorá prináša Krista k ľuďom ešte skôr, ako sa Kristus narodí. V apologetickom úsilí je vždy lepšie začať s tým, čo už ľudia prijímajú. Pretože moslimovia majú úctu k Márii, misionári by sa mali uspokojiť s rozširovaním tejto zbožnosti s plným vedomím, že Najsvätejšia Panna ich povedie ďalej, až k svojmu Božskému Synovi. Každého, kto ju uctieva, vedie vždy touto cestou, k nemu. Tak ako tí, ktorí strácajú úctu k Márii, strácajú tiež vieru v Ježišovo božstvo, tak tí, ktorí posilňujú úctu k nej, postupne túto vieru získavajú.

Množstvo veľkých misionárov v Afrike už prelomilo trpkú nenávisť a predsudky moslimov voči kresťanom svojimi skutkami milosrdenstva, školami a nemocnicami. Teraz zostáva použiť iný prístup, totiž vziať 41. kapitolu koránu a ukázať im, že je prevzatá z Lukášovho evanjelia a že oni by nemohli Máriu považovať za najpožehnanejšiu zo všetkých žien v nebi, keby neporodila Spasiteľa sveta. Ak boli Judita a Ester predchodkyňami Márie, tak mohla byť aj Fatima jej nasledovníčkou. Je treba presvedčiť moslimov, aby uznali, že Fatima musí ustúpiť v úcte Najsvätejšej Matke, a síce preto, že sa odlišuje od všetkých ostatných matiek na svete a bez Krista by nebola ničím.