Krivdy Židov voči kresťanom


25. februára 2021
  Pokladnica viery

Iné národy sa nedopustili proti nám a Kristovi takého bezprávia ako vy, ktorí ste pôvodcami predsudku a zla proti Spravodlivému a proti nám, jeho stúpencom, aj u iných národov. Ukrižujúc toho, ktorý bol bezúhonným a spravodlivým človekom, ktorého utrpením sa dostáva uzdravenie tým, ktorí pristupujú skrze neho k Otcovi, aj keď ste videli, že vstal z mŕtvych a vystúpil do Neba, ako predpovedali proroctvá: predsa nielenže ste nečinili pokánie zo svojich skutkov, ale ste naopak vyslali vybraných mužov z Jeruzalema do všetkých zemí, oznamujúc, že povstalo bezbožné odštiepenie kresťanov a rozhlasujúc to, čo proti nám tí, ktorí nás nepoznajú, hovoria.

A takto nielen vlastnej nespravodlivosti ste pôvodcami, ale všetkých ľudí ste k tomuto bezpráviu priviedli.

Sv. Justín – Rozhovor so Židom Tryfonom