Pokladnica viery

Boh je čistý duch

Vieme to zo slov Pána Ježiša, ktorý pri studni Jakubovej žene Samaritánke vyhlásil: „Boh je duch, a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde.“(Jn 4, 24.) Boh je teda bytosť netelesná, nehmotná, ktorá má najdokonalejší rozum a najdokonalejšiu vôľu. Boha si preto...

Povzbudenie k pokore

Preto, duša moja, ak si múdra, usadaj vždy na posledné miesto; nekradni pre seba slávu Božiu, ani v malom, ani vo veľkom; zostúp do svojho nič, ktoré ti jediné patrí, a ani celý svet ta nebude môcť pozdvihnúť do pýchy. Keďže drahocenná cnosť pravej pokory už skoro vymizla, a nenachádzala sa ani...

Rozumejú naozaj ľudia vede?

Nikdy som nepovedal ani slovo proti významným mužom vedy. Sťažujem sa len na zahmlenú filozofickú popularizáciu vedy, ktorá sa vedecky iba tvári, ale v skutočnosti je len nechutným novým náboženstvom. Keď ľudia hovorili o páde človeka, vedeli, že hovoria o tajomstve, ktorému úplne neporozumeli. Keď dnes hovoria o evolučnom prežití najschopnejších druhov, majú...

Poznávanie Božej podstaty vlastným rozumom

Veriaci človek neuspokojuje sa vedomím, že Boh je, ale sa pýta aj to: kto je a aký je Boh? Na tieto otázky si však na základe svojho rozumového poznania nevie dať uspokojivú odpoveď. Len akúsi hmlistú predstavu môže si urobiť o Pánu Bohu usudzovaním zo stvorených vecí cestou kladnou...

Rebrík nášho sebapoznania

Keď niekto opravdivo túži vztýčiť rebrík k Bohu, musí začať úvahou o sebe. Pretože každý z nás je dielom aj obrazom Božím; a nám samotným nie je nič bližšie ako my sami. Ten, kto sa na seba dôkladne zvonka pozrie a uváži, čo sa v ňom ukrýva, nájde v akejsi skratke celý svet,...

Pozemský život je dočasný

Uváž, že tu nebudeš naveky. Svet, v ktorom žiješ teraz, jedného dňa opustíš. Z domu, kde prebývaš teraz, jedného dňa odídeš a už sa nevrátiš. Spomeň si, snáď už mnohí iní pred tebou bývali v tej istej izbe, ktorú teraz obývaš ty, spali na tej istej posteli, na ktorej teraz ty odpočívaš a...

Veríme v opravdivého Boha

Hovoria o nás, že neveríme v Boha. Priznávame, že neveríme v tzv. pohanských bohov, ale veríme v opravdivého Boha, ktorý je spravodlivý, láskavý a obdarený cnosťami. Je naším Otcom a nie je v ňom žiadne zlo. Toho uctievame a tomu sa klaniame. Spolu s ním ctíme a klaniame sa...

Choroba zvedavosti

Táto choroba spôsobuje, že zatiaľ čo duša zanedbáva samú seba a ochabuje v sebapozorovaní, je zvedavá ohľadom druhých ľudí. Pretože nepozná samú seba, je vyhodená von, aby pásla svoje zmysly. Tak ako smrť vchádza hriechom do sveta, tak týmito oknami vchádza hriech do mysle. Zvedavý človek sa zaoberá tým, že ich...

Vyliečenie z depresie

Po vyliečení z morbídnej depresie nasleduje zdravé a pokorné osvietenie. Zrazu sa nám zdá, že máme len tri možnosti: diabolskú pýchu, plač alebo smiech. Výroky G. K. Chestertona

Podobnosť hriešnika s diablom

Ktorýsi duchovný učiteľ prirovnáva tých, ktorí nechcú, aby ich napomínali, k diablovi. Tým sa totiž stávajú nenapraviteľnými: kto sa nedá karhať, nechce sa polepšiť. Medzi hriešnikom a diablom je však ten rozdiel, že hriešnik sa môže polepšiť, kým diabol nie. Hriešnik čo by bol aký veľký, pokiaľ žije, môže sa napraviť,...

Archa zmluvy a zázraky, ktoré Boh učinil na potvrdenie Zákona

Boží zákon, ohlásený na Hore ústami anjelov, bol napísaný na dve kamenné dosky a uložený do archy zmluvy, ktorá sa volá aj archou svedectva, lebo mala svedčiť o zmluve Boha s národom. S archou putoval národ na púšti, vedený v noci ohnivým stĺpom a vo dne stĺpom z oblakov....

Nevyhováraj sa na vlastnú povahu!

Nikdy sa neponosuj, že si tak alebo onak náruživý, ohnivý, živý, túžiaci po sláve atď. Skroť len a zapriahni pekne do svojho vlastného koča krvilačné medvede. Náruživosť sama osebe nie je ešte pohromou, iba bezuzdná náruživosť ňou je. Bez veľkých náruživostí nemožno ani veľké veci vykonať, teda bez nich...