Desať dôvodov, prečo je transgenderizmus najhorším nepriateľom rodiny - Christianitas

Desať dôvodov, prečo je transgenderizmus najhorším nepriateľom rodiny

TFP
13. mája 2020
  História  

To, čo chce transgenderová revolúcia, je deštruktívne, tyranské, nevedecké, nemorálne, urážlivé a nezdravé.

1. Transgenderizmus je tyranský

13. mája 2016 vydala Obamova administratíva opatrenie, prostredníctvom ktorého všetkým štátnym školám nariadila povoliť príslušníkom jedného biologického pohlavia používať sprchy, šatne a toalety určené pre opačné pohlavie. Jedným ťahom pera federálna vláda vnútila transgender toalety všetkým štátnym školám v krajine. Štátom, ktoré sa postavili proti tomuto opatreniu, hrozili prísne sankcie, napríklad strata dotácií z federálnych prostriedkov.

Opodstatnené obavy rodičov o svoje deti boli ignorované. Rovnako bolo pošliapané právo na súkromie a dôležitosť ochrany nevinnosti detí. Transrodové hnutie vyžaduje – podobne ako islam – totálne podriadenie sa. Podľa tejto novej tyranie školy, univerzity, firmy, ba dokonca ani cirkvi sa už nemôžu slobodne pridržiavať svojich morálnych princípov. Kresťanská morálka sa netoleruje.

2. Podnecuje zneužívanie detí

Transgenderizmus je obzvlášť škodlivý pre deti. Podľa American College of Pediatrists (Americké kolégium pediatrov) verejná propagácia transgenderizmu je formou zneužívania detí:

„Presviedčanie detí, že celoživotná chemická a chirurgická zmena pohlavia je čosi normálne a zdravé, nie je nič iné, než ich zneužívanie. Schvaľovanie rodového nesúladu ako čohosi, čo je normálne, a toto učiť v školách a zapracovávať do zákonov, vnáša zmätok do duše detí a mätie rodičov, v dôsledku čoho čoraz viac detí začína uvažovať o návšteve „rodových kliník“, kde im budú podávané drogy blokujúce pubertu. To vedie k tomu, že si „volia“ karcinogénne a inak toxické hormóny na dosiahnutie zmeny pohlavia a neskôr budú pravdepodobne uvažovať o chirurgickom zmrzačení svojho tela.“1

Voči tejto forme zneužívania detí sa treba rázne postaviť.

3. Odporuje biológii a vede

Rodová ideológia je v rozpore so základnou biológiou. Progresívne hnutie, ktoré sa kedysi klaňalo vede a z toho dôvodu odmietlo Boha a metafyziku, sa teraz obrátilo proti svojej vlastnej dogme a vedu úplne ignoruje. Vedecké dôkazy vyvracajúce transgenderový naratív si vôbec nevšíma.

Americké kolégium pediatrov sa však vyjadrilo jasne: „Ľudská sexualita je objektívne biologicky binárna: „XY“ a „XX“ sú genetické markery zdravia – nie genetické markery poruchy. Človek je od počatia buď muž alebo žena. Ľudská sexualita je zámerne tak naprojektovaná, aby bola možná reprodukcia a rozmnožovanie nášho druhu. Tento princíp je evidentný… Jednotlivci s DSD [porucha sexuálneho vývoja] nepredstavujú tretie pohlavie.“2

4. Biologické pohlavie nemožno zmeniť

Kto prijíma transgenderovú ideológiu, sa domnieva, že muži sa môžu zmeniť na ženy, alebo že ženy sa môžu zmeniť na mužov. Ich tvrdenie je však nepravdivé.

„Fyziologicky nie je možné zmeniť pohlavie osoby, pretože pohlavie každého jednotlivca je zakódované v génoch: XX, ak je žena, XY, ak je to muž. Chirurgia môže vytvoriť iba zdanie druhého pohlavia,“ vysvetľujú Dr. Richard P. Fitzgibbons, MD, Philip M. Sutton, Ph.D., a Dale O’Leary v dobre zdokumentovanej štúdii. Títo lekári tvrdia, že sexuálna identita „je vpísaná do každej bunky tela a možno ju zistiť testovaním DNA. Nie je možné ju zmeniť.“3

Zdroj: wallpaperflare.com

5. Deformuje mužskosť i ženskosť

Transgenderová ideológia tvrdí, že nie biologická realita určuje pohlavie človeka, ale jeho pocity. Preto rozdiely medzi mužmi a ženami, podobne ako oblečenie, ktoré nosíme, nesúvisia s našou identitou a neustále sa menia. Mužskosť a ženskosť sú iba nálepky používané na opísanie toho, čo vidíme, ale nemajú solídny základ.

Feministická ideologička, lesbička a spisovateľka Simone de Beauvoir tvrdila, že „nikto sa nerodí ženou, ale sa ňou stáva“. Cieľom feminizmu nie je ani tak odstránenie takzvanej „utláčateľskej“ mužskej triedy, ale zrušenie rozdielov medzi pohlaviami.

Tu jasne vidno príbuznosť homosexuálnych, transgenderových a feministických hnutí. Ich konečný cieľ je rovnaký: zničenie muža a ženy, mužskosti a ženskosti.

6. Ničí rozum

Základnou súčasťou logiky a rozumu je idea, že veci majú zmysel. Účelom očí je napríklad umožniť videnie. Orol bielohlavý má krídla, aby mohol lietať. Pľúca máme na to, aby sme mohli dýchať a absorbovať kyslík, a uši na to, aby sme počuli. Podobne primárnym účelom ľudskej sexuality je plodenie.

Transgenderizmus, podobne ako homosexualita a feminizmus, však tento princíp popiera, a preto útočí na samotný ľudský rozum, čo je forma úmyselného šialenstva.

Zdroj: flickr.com

7. Transgenderizmus je sebazničujúci

Homosexuálne hnutie rozbíja životy. Ľútosť, zúfalstvo a samovražda sú bežné medzi tými, ktorí si osvojili „T“ zo životného štýlu LGBT.

Walt Heyer, muž, ktorý ľutuje, že žil mnoho rokov ako žena, povedal: „Vedel som, že nie som skutočná žena, bez ohľadu na to, čo bolo napísané v mojom preukaze totožnosti. Podnikal som extrémne kroky na vyriešenie môjho rodového konfliktu, ale zmena pohlavia nefungovala. Bola to očividne divadelná maškaráda.“4

„Transgenderisti nielenže ničia svoju identitu, s ktorou sa narodili“, vysvetlil Heyer, „ale ničia každého a všetko naokolo: rodinu, manželku, deti, bratov, sestry a kariéru. Určite je to správanie človeka, ktorý sa tvrdohlavo usiluje o úplné sebazničenie a sebapoškodzovanie.“5

Stres spojený s prežívaním životného štýlu, ktorý je proti prírode, je zjavný. Podľa American Foundation for Suicide Prevention (Americká nadácia pre prevenciu samovrážd) sa 41 % osôb, ktoré sa v Amerike identifikujú ako transsexuáli, pokúsilo o samovraždu.6 Je to dvadsaťpäťkrát viac ako celoštátny priemer.

8. Kam nás vedie transgenderizmus: „Trans-druhy“

Ak muž môže predstierať, že je žena, prečo nemôže tvrdiť, že je ne-človek? Máme tu, žiaľ, takýto relativistický záver: nazýva sa to transdruh – jeho príslušníci sú taktiež nazývaní furries alebo otherkins. Ľudia s poruchou druhovej identity (Species Identity Disorder) sa považujú za ne-ľudí a vystupujú na homosexuálnych prehliadkach. Argumenty, ktoré používa hnutie transdruhov na spochybnenie svojej ľudskej identity, sú v podstate rovnaké ako argumenty transgenderového hnutia.

Keď pocity nahrádzajú realitu, logika umiera. Intelekt, najvyššia ľudská vlastnosť, je degradovaný. Vládne zviera. A naša bezbožná kultúra nás núti, aby sme sa zapájali do týchto zvrátených fantázií.

Len čo sú tieto poruchy považované za normálne, čo bráni nespútaným vášňam, aby nezačali zavádzať ďalšie, ešte väčšie zvrhlosti? Čo ochráni ľudský rozum pred pokračujúcou deštrukciou?

9. Transgenderová ideológia a náboženské prenasledovanie

Sekularizmom uprednostňovaná transgenderová ideológia môže rozpútať ten najhorší druh náboženského prenasledovania, pretože ju už malým deťom tlačí do hláv a vnucuje im zvrátené predstavy. Tí, ktorí sa proti tomu stavajú, sú terčom útokov zo strany tohto nového náboženstva rovnosti, ktoré núti deti zúčastňovať sa „tréningov citlivosti“ a rodovej indoktrinácie. Vskutku, tí, ktorí toto presadzujú – či si to uvedomujú alebo nie – sú de facto služobníkmi nového náboženstva.

Doktrínou nového náboženstva je transgenderová ideológia. Jej falošný boh: Radikálna rovnosť a bezohľadný liberalizmus. Jeho duchovenstvo: Lídri homosexuálneho hnutia. Jeho akolyti: Liberálne médiá, nemorálni politici a, bohužiaľ, disidentskí členovia duchovenstva. Jeho „inkvizícia“: Antidiskriminačné zákony, ktoré ohrozujú poriadok a mier. Jeho spôsob „exkomunikácie“: Každý, kto hovorí pravdu, je označený za „homofóba“ alebo „transfóba“.

Zdroj: pxhere.com

10. Uráža Boha

Túžba zmeniť svoje biologické pohlavie nielenže popiera realitu, ale taktiež uráža Boha. Nikto sa nenarodil mužom alebo ženou len tak, ale v súlade s plánom božskej Prozreteľnosti: „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“ (Jer 1, 5). Boh stvoril človeka (…) ako muža a ženu (Gn 1, 27). Preto zámerne odporovať biologickej povahe ľudstva je činom vzbury proti nášmu Stvoriteľovi.

Láska nás pobáda, aby sme ľuďom postihnutým alebo zmäteným ohľadom vlastného pohlavia pomáhali a nezväčšovali ich zmätok tým, že im ponúkneme falošné riešenie. Láska „neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy“ (1 Kor 13, 6). Preto milosrdenstvo nikdy nemôže stáť v protiklade s pravdou, pretože iba pravda nás môže oslobodiť (Jn 8, 32).

Čo môžeme urobiť pre záchranu rodiny?

Musíme nasledovať anjelský príklad sv. Michala archanjela.

„Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!“ (Ef 6, 11-13)

tfp.org

Najnovšie články

Prečo katolík nemôže za žiadnych okolností schvaľovať LGBT hnutie a komunity

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Kauza katolíckej školy v Nemšovej: Toto odkazuje ukričanej menšine bývalý kolega!

Svätý Mikuláš čaká na našu pomoc!