Čo by sme mali vedieť o anjeloch strážnych? - Christianitas

Čo by sme mali vedieť o anjeloch strážnych?

Branislav Krasnovský
5. októbra 2021
  Cirkev

Druhý október sa v katolíckej Cirkvi slávi ako sviatok svätých anjelov strážnych. Tento sviatok ustanovil v roku 1670 pápež Klement, pretože si chcel uctiť anjelov, ktorí nás chránia každý deň.

Anjel strážny je nadprirodzenou a netelesnou bytosťou, jeho úlohou je ochrana človeka. Podľa katolíckeho učenia každý človek má svojho anjela strážneho, svedectvom tejto skutočnosti je v teologickej rovine aj Mt 18,10: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho otca, ktorý je na nebesiach.

Liturgické uctievanie anjelov strážnych sa rozšírilo v 15. a 16.storočí a súvisí s uctievaním Archanjela Michaela.

Zdroj: wikimedia commons

Čo by sme teda mali vedieť o anjeloch strážnych?

1. Každý človek má svojho strážcu poslaného nebom, dokonca aj nekresťania. Otázke anjelov strážnych sa podrobne venovali sv. Tomáš Akvinský, sv. Bazil i sv. Hieronym. Aj nekresťania potvrdzujú, že zažili v živote situácie, kedy im pomohol ich anjel strážny.

2. Anjeli sú čistí duchovia, nemajú telo. To však neznamená, že nemôžu prijať podobu ľudskej bytosti, čo je však dosť zriedkavé. Anjeli komunikujú okamžitým prenosom myšlienok.

3. Každý získal svojho anjela strážneho na počiatku svojho života. Katechizmus katolíckej Cirkvi učí, že každý veriaci má po svojom boku anjela ako ochrancu a pastiera, ktorý ho uvedie do života (KKC 336). Podľa sv. Anselma sú anjeli povolaní v okamihu zjednotenia tela a duše v lone matky, existujú názory, že tehotné ženy majú dvoch anjelov strážnych (matka a dieťa v lone matky).

4. Každý anjel strážny má svoje meno, toto meno mu dal Boh a človek sa meno svojho anjela dozvie až po svojej smrti. Podľa niektorých teológov, to, že nepoznáme meno svojho anjela strážneho má svoje opodstatnenie. V starej hebrejskej tradícii sa verilo, že ak poznáte meno niekoho, máte nad ním určitú právomoc. Človek však nie je kompetentný prikazovať anjelom strážnym, tí sa zodpovedajú iba Bohu. Môžeme prosiť svojho anjela strážneho o pomoc, určite nám vyhovie aj bez toho, aby sme ho oslovovali menom.

5. Aj v prípade modlitieb sa môže objaviť výraz alebo pojem, ktorý nie je inšpirovaný Bohom. Môže ísť o vplyv diabla, alebo môžeme byť ovplyvnení vlastnými nesprávnymi predstavami. Preto existujú aj oficiálne schválené modlitby katolíckej Cirkvi, ktoré sa nemenia a neupravujú. V katolíckej biblickej tradícii sú potvrdené len tri mená archanjelov (Gabriel, Rafael a Michael), meno anjela strážneho, ktoré sa „niekomu zjaví“ nie je legitímne.

6. Všetci anjeli, vrátane anjelov strážnych neustále komunikujú s Bohom. Starajú sa síce o zverené osoby, v prvom rade však uctievajú Boha. Vzhľadom na fakt, že existujú mimo nášho trojrozmerného priestoru, môžu participovať naraz na riešení viacerých úloh a vecí. Pôsobia medzi nami aj bez toho, aby museli opustiť Nebo.

7. Všetci anjeli sú jedineční a odlišní, neexistujú dvaja rovnakí anjeli. Dobrí anjeli majú vedomie a takisto slobodnú vôľu a chcú naše dobro.

8. Anjeli existujú aj mimo nášho časopriestoru, takže okrem chronologického zmyslu pre čas majú aj nadčasové vnímanie kauzality. Keďže sú dokonalejší ako človek, nemôžu byť leniví a nemôžu sa ani nudiť, môžu však podliehať zmene. Anjeli sa môžu trápiť, najmä ak vidia, že sa im zverený človek rúti do záhuby. Na druhej strane sa však môžu radovať, ak dosahujeme na ceste spásy úspechy.

Zdroj: wikimedia commons

9. Anjeli sú krajší ako si dokážeme predstaviť. Existujú v Božej blízkosti, Boh ich stvoril krásnych (vrátane padlých anjelov, ktorí sa však od Boha odlúčili a stratili tak navždy svoju krásu i dobro). Umelci sa snažili počas celej histórie stvárniť krásu anjelov, ich snahy sú však neúspešné, pretože nie sú v stave zachytiť, popísať alebo prezentovať krásu, ktorou Boh obdaril anjelov.

10. Po smrti sa stretneme so svojím anjelom strážnym. Podľa niektorých teológov nás anjel strážny sprevádza hneď po smrti aj k osobnému súdu. V prípade, ak sa človek dostane do pekla, jeho anjel strážny sa od neho definitívne vzdiali. Ak sa človek ocitne v očistci, anjel strážny ho môže navštevovať a takisto mu môže prinášať útechu. Človek sa však po svojej smrti nikdy nestane anjelom strážnym.

11. Anjel strážny existuje preto, aby nás chránil a bol nám nápomocný. Môže s nami komunikovať pomocou myšlienok, modlí sa za nás a chráni nás. Ak však žijeme v smrteľnom hriechu, jeho možnosti sú obmedzené. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať nám, aby sme sa dostali do Neba.

Preto by sme určite nemali zanedbávať ani modlitbu k svojmu anjelovi strážnemu. Je naším najbližším ochrancom, ktorý je nám aj v našom živote najbližšie a najviac sa s nami aj natrápi. Kto nepozná modlitby k anjelovi strážnemu, môže sa pomodliť aj jednoduchú modlitbu, ešte z detstva:

Anjel Boží strážca môj
prosím ťa vždy pri mne stoj.
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy v každej chvíli
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená)
bol raz v Nebi spasený (spasená).
Amen


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!