Božie atribúty (vlastnosti) / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
6. januára 2021
  Podcasty  

Dogmatika pojednáva o Božích vlastnostiach v samostatnej stati. Božie atribúty alebo vlastnosti Boha, sú dokonalosti, ktoré podľa nášho spôsobu myslenia vychádzajú z metafyzickej Božej podstaty a súčasne k nej pristupujú. Nekonečnú plnosť bytia absolútne jednoduchej Božej podstaty môžeme totiž poznávať „len zčasti“. (1 Kor 13, 9)

Preto, aj keď nám svätá Cirkev na základe Svätého písma a Tradície za pomoci kresťanskej filozofie dala mnoho pojmov o Bohu, žiaden nie je adekvátny, lebo Boh je nevysloviteľne vyvýšený nad všetky stvorené bytia a nad akékoľvek pojmy o sebe. Z toho dôvodu, keď hovoríme o Božích vlastnostiach, musíme najprv použiť pravidlá negatívnej teológie a určiť, kým Boh nie je.

Prvý vatikánsky koncil vyhlásil o Bohu a jeho vlastnostiach toto: „Svätá, katolícka, apoštolská, rímska Cirkev verí a vyznáva: je jeden pravý a živý Boh, Stvoriteľ a Pán neba i zeme, všemohúci, večný, nezmerný, nepochopiteľný, nekonečný čo do rozumu, vôle a každej dokonalosti. Pretože on je jedna jedinečná, úplne jednoduchá a nemeniteľná duchovná podstata, musí byť ohlasovaný ako skutočne a bytostne odlišný od sveta, sám v sebe a zo seba naplno blažený a nevysloviteľne povýšený ponad všetko, čo mimo neho existuje a čo je pomyselné.“ (DS 301)

Túto formuláciu Magistéria používajú teológovia ako základ vo svojich traktátoch o Božích vlastnostiach.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!