Roman Cardal - Christianitas

Články od autora:

Roman Cardal - Christianitas

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Roman Cardal

Nárůst egoismu Nominalismus zpřetrhává vazby mezi jsoucny a absolutizuje jejich individuální výlučnost. Moderní pojem autonomie je nemyslitelný bez pozadí filosofického nominalizmu. Člověk přesvědčený o své nesrovnatelné jedinečnosti se nesmíří...

Nominalizmus a jeho důsledky – VI

Roman Cardal

Ztráta celostní perspektivy a obsese specializace Další důsledek převládnutí nominalistické mentality v poválečné západní společnosti je R. Weaverem reflektován v kapitole s názvem Fragmentace a posedlost. Obsahuje zásadní obžalobu...

Nominalizmus a jeho důsledky – V

Roman Cardal

Demokratická nivelizace Nominalistický empirismus se musí projevit i na politické úrovni. Politika je přitom spojena s autoritou. Jak ale legitimizovat autoritu v době bezbřehého rovnostářství? Weaver rovnostářstvím nemíní pouhou...

Nominalizmus a jeho důsledky – IV

Roman Cardal

predchádzajúce časti:Nominalizmus a jeho důsledkyNominalismus a jeho důsledky – IINominalizmus a jeho důsledky – III *** Krizové momenty pod lupou – Pád do bezprostřednosti Člověk je komplexní bytostí. Jeho...

Víra je žízní po věčném životě. Kdo žízní, nemůže být spokojený

Roman Cardal

Kdo se zamýšlí nad rozumností katolické víry, může tak činit z vícero úhlů pohledu. Nestačí jen poukázat na to, že víra ve vtělený Logos je nejzazší odpovědí lidského rozumu...

Nominalizmus a jeho důsledky – III

Roman Cardal

predchádzajúce časti:Nominalizmus a jeho důsledkyNominalismus a jeho důsledky – II *** Průlom nominalizmu do vzdělávacího procesu K zakořenění stavu, o němž jsme pojednávali v předchozích příspěvcích, mohutně přispělo i...

Nominalismus a jeho důsledky – II

Roman Cardal

predchádzajúca časť:Nominalizmus a jeho důsledky *** Od principů k důsledkům – etapy postupného úpadku V prvním díle pojednání o důsledcích nominalismu jsme upozornili na určité nedostatky, které vykazuje myšlení...

Nominalizmus a jeho důsledky

Roman Cardal

Ve stále rostoucím počtu analýz stavu současné západní kultury a civilizace se o problému tzv. nominalizmu prakticky nic nedočteme. Pisatelé těchto textů většinou nesestupují do hlubších filosofických rovin, kde...

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (2. časť)

Roman Cardal

predchádzajúca časť:Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť) *** Filozofiou proti revolučnému rozkladu Touto zbraňou je filozofia, s ktorou dokázali bravúrne zaobchádzať už niektorí starogrécki myslitelia. Ich slávnym predstaviteľom...

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť)

Roman Cardal

Temné mraky nad západným svetom Možno nie je práve najlepšie začínať filozofickú rozpravu lamentáciou, ale situácia, v ktorej sa dnes nachádzame, je taká alarmujúca, že obvyklá výčitka z planého...

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Roman Cardal

predchádzajúca časť:Odvrátená strana asistovanej reprodukcie *** V našom predchádzajúcom príspevku sme sa venovali etickej neprijateľnosti umelého oplodnenia. Túto problematiku je možné a súčasne potrebné ďalej rozvíjať, pretože medzi zástancami...

Odvrátená strana asistovanej reprodukcie

Roman Cardal

Človek, ktorý by veril, že moderný technologický rozvoj prináša do života ľudí len pozitívne veci, by musel byť slepý voči celému radu vážnych problémov. Nezriedka sa stáva, že čoraz...

Je zabíjanie nevinných ľudí zločin?

Roman Cardal

Akú odpoveď môžeme očakávať na otázku: „Je úmyselné zabitie nevinného človeka vždy vraždou (zločinom)?“ Pravdepodobne jednu z nasledujúcich: „Samozrejme!“, „Nepochybne!“, „Prirodzene!“ Zdá sa, že ide o záležitosť, ktorá nepredstavuje...

Rozumnosť ako štrukturálny znak katolíckej viery

Roman Cardal

Ako sme mohli vidieť v minulom príspevku, katolícku vieru si nemožno predstavovať bez vzťahu k rozumu. Boh od človeka nevyžaduje, aby veril slepo a nerozumne. To by totiž znamenalo...

Katolícka viera – barlička pre slabých?

Roman Cardal

Tomáš Akvinský v jednom zo svojich traktátov definuje katolícku vieru ako „habitus mysle, ktorým sa v nás začína večný život a vďaka ktorému prijímame so súhlasom to, čo nie...

Kresťanský Boh je Bohom periférií

Roman Cardal

Celý vesmír je pred Bohom ako kvapka rannej rosy. Kresťania si túto pravdu, zjavenú už v Starom zákone, iba zriedka pripomínajú. Keby na ňu mysleli častejšie, videli by v...

Nepragmatickosť a neužitočnosť kresťanstva?

Roman Cardal

Stará filozofia učí, že každý človek chce byť šťastný. Dnes sa už o šťastí toľko nehovorí, pretože toto slovo utrpelo veľké škody jeho bezmyšlienkovitým nadužívaním. Naši súčasníci radšej poukazujú...

Nie každá viera lieči

Roman Cardal

Je jasné, že len čo sa ukázalo, že o svete možno hovoriť aj inak než prostredníctvom mýtov, nebolo už možné od takéhoto prístupu k realite ustúpiť. Mýty sa už...

Je človek len vyvinutejší živočích?

Roman Cardal

Jednou z najvýraznejších vlastností, ktorou sa ľudia odlišujú od zvierat, je ich schopnosť pôsobiť rôznymi spôsobmi na svoje prostredie. Na rozdiel od nich nie je determinovaný na to, aby...

Kto je „človek“ v tomto kolosálnom vesmíre?

Roman Cardal

V mnohých našich príspevkoch sme mali možnosť si uvedomiť, že naša minulosť obsahuje zaujímavé historické paralely, ktoré by nebolo múdre ignorovať. Uvažovali sme o kríze základov matematizovanej vedy, ktorej...

Humanizmus na hlinených nohách

Roman Cardal

predchádzajúca časť:Vznešený étos starého materialistu *** V minulom príspevku sme sa zamýšľali nad Démokritovým filozofickým pohľadom na človeka. Všimli sme si, že napriek svojmu materializmu prichádza s prekvapivo hlbokými...

Vznešený étos starého materialistu

Roman Cardal

1. Precitnutie rozumu Ak by sme personifikovali ľudský rozum, mohli by sme povedať, že sa v gréckych predsokratovských mysliteľoch prebudil z dlhého spánku, počas ktorého sníval mýtické sny. Po...

Prirodzenosť myslenia nemožno potlačiť

Roman Cardal

1. Len idiot má svoju pravdu Samotná filozofia sa zrodila z boja – z polemiky vedenej proti mýtu (grécke slovo polemos znamená boj). Opakom mýtu je logos. Hérakleitos naň...

Hérakleitos z Efezu a jeho moderný „comeback“

Roman Cardal

Jeden z najzaujímavejších starogréckych mysliteľov, ktorý sa radí medzi tzv. predsokratikov, je Hérakleitos z Efezu. Jeho vplyv ďaleko presiahol dobu, v ktorej žil. Ak niet sporu o tom, že...

Pytagorov odkaz a povaha západnej racionality

Roman Cardal

1. Realita – dar, ktorý sa nám ponúka Podľa starej tradície to bol Pytagoras, kto ako prvý rozdelil ľudí na filozofov a nefilozofov. Lovec pravdy, filozof, vidí ľudský život...

Prekonávanie materialistického naturalizmu a sloboda filozofa

Roman Cardal

Limity primitívneho naturalizmu Grécka filozofia bola vo svojej prvej fáze naturalistická. Podľa rôznych mylétskych mysliteľov spočívala vlastná povaha skutočnosti (fysis, natura) v niečom hmotnom. Niektorí považovali za základ reality...

Prečo byť praktizujúcim katolíkom dnes?

Roman Cardal

Skutočne liberálny pohľad na náboženstvo vo všeobecnosti a na kresťanstvo zvlášť sa vyznačuje nehranou toleranciou. Liberál si myslí, že ak má na to človek osobné dôvody, môže sa oddať...

Prečo sa boj za slobodu často končí novým otroctvom?

Roman Cardal

Sloboda je jeden z najcennejších statkov človeka. Je to najhlbší výraz jeho duchovnej prirodzenosti. Stratiť slobodu znamená stratiť niečo zo svojej podstaty. Ľudia, ktorí si uvedomujú svoju osobnú dôstojnosť,...

Staré nemusí vždy znamenať prekonané

Roman Cardal

Ak by sa niekto čudoval, prečo sa výrazne zaoberáme svetom antických filozofov, mohli by sme odpovedať, že „návraty k počiatkom“ sú zvyčajne celkom užitočné. Dynamika „návratu k počiatkom“ nie...

Prečo je myšlienka na smrť pomocníkom života?

Roman Cardal

Kohelet, biblický autor knihy Kazateľ, ukazuje, že určitý pohľad na svet a človeka v nás nevyhnutne prebúdza pocit márnosti. Každá vzniknutá vec dospieva k svojmu zániku, každý ľudský život...