Arcibiskup z Vaduzu sa rozhodol pre neúčasť na synodálnom procese


21. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Wolfgang Haas, arcibiskup z hlavného mesta Lichtenštajnského kniežatstva, Vaduz, oznámil, že synodálny proces sa v jeho arcidiecéze neuskutoční, a vysvetlil, že toto rozhodnutie prijal, aby sa vyhol riziku „ideologických dôsledkov“.

Pápež František 10. októbra vo Vatikáne oficiálne otvoril trojfázový synodálny proces. Tieto fázy budú ukončené v októbri 2023, keď sa v Ríme uskutoční 16. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody na tému „Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, účasť a poslanie“.

Prelát svoje rozhodnutie vysvetlil tým, že vzťahy vo farnostiach diecézy umožňujú rýchly a nekomplikovaný vzájomný kontakt medzi farármi a laikmi. V tomto zmysle „všetci, ktorí si to želajú, môžu vstúpiť do vzájomného dialógu, počúvať sa navzájom a udržiavať osobnú komunikáciu prostredníctvom návrhov, želaní a nápadov v každodennom živote Cirkvi.

Slová arcibiskupa z Vaduz o „synodálnom procese“ v Cirkvi:

Pápež František inicioval celosvetový tzv. synodálny proces, ktorý sa teraz začne v jednotlivých diecézach. Sekretariát Rímskej biskupskej synody už na tento účel vydal sériu dokumentov v rôznych jazykoch, ktoré sú dostupné na internete.

Som toho názoru, že v našej malej arcidiecéze môžeme z dobrých dôvodov upustiť od realizácie takejto zložitej a niekedy až komplikovanej procedúry, ktorá v našich zemepisných šírkach riskuje, že sa stane ideologickou.

Na jednej strane úzke vzťahy v našich farnostiach umožňujú rýchly a nekomplikovaný vzájomný kontakt medzi farármi a laikmi, takže intelektuálna a duchovná výmena bola a stále je možná. Všetci, ktorí si to želajú, môžu spolu hovoriť, počúvať sa a osobne komunikovať o návrhoch, želaniach a nápadoch v každodennom živote Cirkvi. Vo farských a cirkevných radách, ako aj v školách, sociálnych a charitatívnych inštitúciách a vzdelávacích zariadeniach existujú trvalé vzťahy medzi zainteresovanými osobami, v ktorých môže prebiehať zodpovedná, taktná a citlivá interakcia.

Na druhej strane je však pravda, že konzultácie sa konajú na rôznych úrovniach, najmä na diecéznej úrovni, hoci v súčasnosti „kvôli Covidu-19“ nie je všetko možné prostredníctvom osobných stretnutí. Na druhej strane tí, ktorí chcú písomne vyjadriť svoje želania, obavy a návrhy na formovanie cirkevného života v našej diecéze, môžu tak aj naďalej robiť a obrátiť sa priamo na arcibiskupa alebo generálny vikariát. Vo „Vademecum pre synodu o synodalite“, ako oficiálnej príručke pre rokovania v miestnych cirkvách, sa hlavná úloha biskupa vidí v počúvaní, nie vo veľkých diskusiách a dlhých debatách. Ide o počúvanie toho, čo nám chce Duch Svätý povedať. Toto počúvanie predpokladá našu modlitbu za duchovný dar rozlišovania. Predovšetkým by som vás chcel povzbudiť, aby ste sa za tento mimoriadny dar modlili a prosili Boha o požehnanie pre všetkých.

RR

Titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!