Ako nám môže byť svätý Hieronym vzorom v boji proti lenivosti

Branislav Krasnovský
2. júna 2021
  Cirkev

Sv. Hieronym
zdroj: wikimedia commons

Svätý Hieronym alebo Hieronym (347 – 420) je Učiteľ Cirkvi, svätec a jeden z najväčších učencov katolíckej Cirkvi. Preložil Sväté Písmo do latinčiny (Vulgáta), tento preklad Biblie sa používa v katolíckej Cirkvi dodnes.

Študoval v Ríme, pôsobil v nemeckom Trevíre a neskôr v Benátkach. Od roku 370 bol členom skupiny asketických mníchov a od svojich 26 rokov niekoľkokrát putoval na Východ, kde navštívil rôzne mníšske spoločenstvá.

Svätý Hieronym musel celý svoj život bojovať s lenivosťou a čiastočne aj so svojou výbušnou a cholerickou povahou, takže čo sa týka lenivosti bol ozaj kompetentný informovať ako treba voči lenivosti vysoko cenené.

Po vysvätení sa sv. Hieronym v roku 385 sa načas usadil v Betleheme, kde založil tri ženské a jeden mužský kláštor. Z jeho tvorby sa zachovalo 117 Hieronymových listov, najdôležitejším dielom však bol preklad Svätého Písma z gréčtiny a hebrejčiny do latinčiny (spomenutá Vulgáta, ktorú neskôr Tridentský koncil 1545 – 1564 vyhlásil za oficiálny preklad).

V roku 385 sa usadil v Betleheme, kde potom založil tri ženské a jeden mužský kláštor. V tomto čase napísal aj svoje slávne diela – zachovalo sa 117 Hieronymových listov, z toho 19 určených jeho súčasníkovi sv. Augustínovi, známy je aj jeho spis O vynikajúcich mužoch (Cirkvi).

Svätý Hieronym vždy hovoril, že proti prokrastinácii, lenivosti a hnevu treba rozhodne bojovať Podobne ako svätý Pavol aj svätý Hieronym tvrdil, že lenivosť je hriechom proti Láske. Lenivosť je matkou všetkých hriechov, pretože otvára dvere pokušeniu a tým, že neurobíme to, čo máme, poškodzujeme nielen seba (nevyužívame naše talenty), ale aj ostatných.

Lenivosť je matkou hriechu. Ako hovorí Kniha Sirachova (Sir 22, 1-2): 1. Zamazaným kameňom hádžu po leňochovi, všetci hovoria, že je hoden opovrženia. 2. Hnojom od volov hádžu po leňochovi, kto sa hod dotkne, každý si otrasie ruku.

Ako hovorí Kniha Prísloví (Prísl. 21,25): 25. Vlastná žiadostivosť umorí leňocha, lebo jeho ruky sa štítia roboty a Sväté Písmo chváli usilovnú ženu, (Prísl. 31,27) lebo: 27. Sleduje priebeh všetkej práce po dome a nejedáva z chleba záhaľčivého.

Svätý Pavol otvorene hovorí, vo svojom Druhom liste Solúnčanom, že kto nepracuje, nech ani neje (2 Sol. 3,10-12): 10. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. 11. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 12. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi,aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb.

V jednom zo svojich listov sv. Hieronym napísal: „Každý, kto je nečinný, stáva sa korisťou márnych túžob.“ V Egypte mnísi v kláštoroch mali pravidlo, že neprijmú do svojich radov nikoho, kto nie je ochotný pracovať. Práca je nevyhnutná nielen pre podporu tela, ale najmä duše. „Ak sme zaneprázdnení konaním dobra, potom sme menej prístupní na zlé pokušenia“ uvádza ďalšiu zo svojich myšlienok sv. Hieronym.

Podobne ako svätý Hieronym aj ďalší svätci nabádajú k rozhodnému boju proti lenivosti. Existuje 9 bodov, ktoré nám v boji proti lenivosti môžu pomôcť:

1. Stanovenie si jasných a reálnych cieľov a priorít. Svätý Augustín z Hippa vyzýva, aby sme si určili reálne denné, týždenné, ročné a celoživotné ciele. Dôležité je, aby sme sa snažili čo najviac z týchto cieľov splniť.

2. V boji proti lenivosti postupovať metódou postupných krokov. Svätý František z Asissi odporúča každú úlohu si rozdeliť na menšie, parciálne celky a tie postupne riešiť.

3. Ostať stále disciplinovaný. Svätá Matka Tereza z Kalkaty uvádza, že ak chceme, aby lampa neustále horela, musíme do nej prilievať olej. Nesmieme zanedbávať naše povinnosti, disciplinovane ich musíme plniť.

4. Buďme vytrvalí a trpezliví. V boji proti pokušeniam a lenivosti sa netreba vzdávať, ak čiastočne neuspejeme. Svätý František Saleský nabáda, aby sme nepodliehali skľúčenosti, aj keď zlyháme. Netreba sa vzdať a treba pokračovať, až kým nedosiahneme svoj cieľ.

5. Nerozptyľovať sa. Svätý Ján Pavol II. uvádza, že ak sme rozptýlení vo svojom vnútri, nebudeme mať úspech. Ak odstránime rozptýlenie vo svojom vnútri, naša efektivita sa podstatne zvýši.

6. Nepreťažovať sa zbytočne. Svätý Augustín hovorí, že keď si vezmeme na svoje bedrá príliš veľa práce, nebude naša práca produktívna. Je lepšie urobiť jednu vec poriadne, ako 10 vecí zle.

7. Veľkorysosť k ostatným. Svätá Terézia z Avily hovorí, že dokonalá láska sa nesie v znamení lásky k blížnym, pričom naša osoba sa odsúva do úzadia. Keď menej myslíme na seba a viac na svojich blízkych, posúva nás to k činnosti a prekonáva to našu duchovnú lenivosť.

8. Pracovať s láskou. Ako hovorí svätý František Saleský, je potrebné všetku činnosť vykonávať s láskou v srdci. Ak nás poháňa láska, nemusíme sa starať o budúcnosť. Láska je aj veľmi silnou zbraňou voči strachu, strach zo zlyhania je často koreňom prokrastinácie. Deň, ktorý sme neprežili motivovaní láskou, je stratený deň.

9. Oddych nie je lenivosť. Odpočinok neznamená, že nič nerobíme, venujeme sa aktivitám, ktoré si vyžadujú menšie úsilie. Ako hovorí svätý Josemaria Escrivá de Balaguer, nemali by sme si mýliť zaslúžený odpočinok s lenivosťou. Zaslúžený odpočinok je čas, kedy sa môžeme nabiť energiou, aby sme mohli potom pokračovať v ďalšej činnosti.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!