450. výročie úmrtia pápeža svätého Pia V. - Christianitas

450. výročie úmrtia pápeža svätého Pia V.


3. mája 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

1. mája uplynulo 450 rokov od úmrtia jedného z najvýznamnejších pápežov v dejinách – sv. Pia V. Počas jeho panovania sa odohrala slávna bitka pri Lepante, ktorá znamenala zásadný obrat v moslimskej expanzii osmanských Turkov do kresťanskej Európy. Na počesť tohto víťazstva zaviedol v Cirkvi na deň 7. októbra, sviatok Panny Márie Víťaznej. Pôvodne sa sviatok sv. Pia V. slávil 5. mája, avšak dnes je presunutý na 30. apríla.

Zásluhy sv. Pia V. o víťazstvo pri Lepante, ako aj jeho snaha o očistu katolíckej Cirkvi, Ríma a Pápežského štátu po Tridentskom koncile, z neho robia jeden z najsvetlejších príkladov pre nástupcov sv. Petra. Zároveň ho však predurčili k tomu, aby sa stal jednou z najkritizovanejších postav cirkevných dejín – pre liberálov a modernistov.

Bol preslávený svojím asketizmom, ktorý ho výrazne odlišoval od dobových „renesančných“ pápežov. Keď sa stal pápežom, naďalej vytrval vo svojom asketizme a pod pápežským ornátom nosil hrubý mníšsky habit. Túto osobnú prísnosť sa rozhodol preniesť aj do štátneho a cirkevného života. Vyhlásil boj rúhačstvu, bludárstvu, znesväcovaniu a spoločenskej amorálnosti. Jeho nepriatelia posmešne hovorili, že sa rozhodol Rím premeniť na kláštor.

Čoskoro zaviedol praktické reformy, ktoré ukázali, že o svojich zámeroch nemieni žartovať. Prísne dbal o to, aby sa duchovní zdržiavali na miestach svojich úradov, uskutočňoval pravidelnú kontrolu náboženských reholí, a niektoré, ktoré nedodržiavali svoj cieľ, zrušil, ako napríklad humiliánov v roku 1571. Kardinálov si starostlivo vyberal. Z Ríma dal vyhnať prostitútky a prísne postihoval kupliarstvo a iné formy nemravnosti.

V roku 1568 vydal nariadenie, podľa ktorého kňazi, ak sa dopustia sexuálneho deliktu či pohlavného zneužívania, majú byť zbavení kňazského stavu a vydaní svetskej moci k potrestaniu. Odôvodnil to tvrdením, že: „Každého, kto sa nedesí straty duše, iste odradí trestajúci meč svetského práva.“

V roku 1566 vydal Rímsky katechizmus, tiež nazývaný aj Tridentský katechizmus, v roku 1568 prepracovaný kňazský breviár a v roku 1570 Rímsky misál. Spolu s promulovaním tohto misála vydal sv. Pius V. bulu s názvom Quo primum ohľadom slúženia obety sv. omše – podľa tohto misála –, v ktorej sa píše:

Ani vysokí hodnostári, administrátori, kanonici, kapláni a iní kňazi svetskí alebo akéhokoľvek rádu, akýmkoľvek menom nazývaní, nemôžu byť viazaní slúžiť omšu inak, než je to nami stanovené.

A nikdy nemôžu byť kýmkoľvek donútení alebo dohnaní k zmene tohto misálu, ani prítomná bula nemôže byť nikdy odvolaná alebo zmiernená, ale ustanovujeme a vyhlasujeme, aby vo svojej sile bola vždy trvalá a platná. ()

Teda vôbec nikto z ľudí nesmie zrušiť túto listinu nášho povolenia, ustanovenia, nariadenia, rozkazu, koncesie, dovolenia, vyhlásenia vôle, rozhodnutia a zákazu, ani sa jej v nerozvážnej opovážlivosti protiviť. Pokiaľ by sa však niekto opovážil skúsiť to, nech vie, že ho stihne hnev Všemohúceho Boha a jeho apoštolov Petra a Pavla.“

V roku 1567 vyhlásil sv. Tomáša Akvinského za Učiteľa Cirkvi. V roku 1570 exkomunikoval anglickú kráľovnú Alžbetu I.

Vo svojich snahách o zachovanie čistoty viery sa opieral väčšinou o inkvizíciu. Postavil pre ňu nový palác, vypracoval jej nové smernice a sám sa zúčastňoval na jej zasadaniach. Za jeho vlády bolo obvinených a odsúdených mnoho heretikov, preto sa v Taliansku neudomácnil protestantizmus.

Bojoval proti úžerníctvu, ktoré sužovalo sociálne slabé vrstvy obyvateľstva, a v ktorom boli v tej dobe dominantnými činiteľmi židia. Separoval ich na vyhranené miesta a dovoľoval im len obchodnícku činnosť. Vyháňal ich z Pápežského štátu, a len na základe obchodných dôvodov niektorým dovolil žiť v getách Ríma a Ancony. V roku 1571 ustanovil kongregáciu určenú na preskúmavanie pravovernosti kníh, ich nebezpečnosti pre katolíckych veriacich a ich zapisovanie na index.

BM

Zdroj: Katholisches.info, Wikipedia, titulný obrázok – wikimedia commons

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Taliansky historik a profesor, Roberto de Mattei prináša v knihe Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny,ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život v katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia a nemalou mierou naň vplýva i dnes.

Záujemcovia si môžu túto vysokohodnotnú knihu objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/druhy-vatikansky-koncil-doposial-nenapisane-dejiny/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!