Zázrak v Legnici: ctime Božie Telo aj prijímaním!

Branislav Krasnovský
12. júna 2020
  Cirkev

V poľskom meste Legnica sa v roku 2013 odohral eucharistický zázrak. V kaplnke Kostola sv. Hyacinta Odrowaža v Legnici je vystavená k poklone Eucharistia s viditeľnými stopami krvi a telesného tkaniva. V monštrancii bola Eucharistia verejne vystavená po tom, ako k tomu dala v roku 2016 súhlas Kongregácia pre náuku viery.

Spomenutý eucharistický zázrak sa v meste Legnica stal na Vianoce 25.12.2013. Pri Svätej omši spadla konsekrovaná Eucharistia na dlážku. Ako je v týchto prípadoch zvykom, miestny kňaz položil Eucharistiu do nádoby s vodou, aby sa rozpustila. Eucharistia sa však nerozpustila, aj keď ležala vo vode viac ako 2 týždne. Ostala v ucelenej podobe a objavili sa na nej stopy krvi a tkaniva.

Miestny kňaz Andrzej Ziombra okamžite upovedomil biskupa Kiernikowského, všetkých zaujala najmä červená škvrna na hostii, ktorá pokrývala 1/5 povrchu hostie. Zriadila sa špeciálna teologická a vedecká komisia, ktorá začala celú udalosť analyzovať, postupne sa farba škvrny na hostii zmenila z tmavočervenej na hnedú.

Odborníci z Inštitútu forenzného lekárstva vo Vroclawi, ktorí podrobili krv a tkanivo biochemickej analýze dňa 26.1.2014 zistili, že v prípade škvrny nejde o žiadnu hubu alebo pleseň, ale že ide o ľudskú krv skupiny AB, a tá sa vyskytuje aj na Turínskom plátne či v tkanive v Lanciane, kde sa takisto udial v minulosti eucharistický zázrak. Histopatologická analýza v Legnici určila, že tkanivo pochádza zo srdcového svalu, poznačeného zmenami, ktoré sa objavujú počas smrteľnej agónie. 

Vo výskume pokračoval Histopatologický ústav Pomoranskej lekárskej univerzity v Štetíne, tento výskum takisto potvrdil, že fragmenty tkanív obsahujú časti priečne pruhovaného svalu, z ktorého je zložené ľudské srdce. Histologický ústav potvrdil existenciu stôp krvnej skupiny AB a stopy ľudskej DNA. Výsledky analýzy boli /ako už bolo v článku spomenuté/ predložené Vatikánskej kongregácii pre náuku viery. Ľudia v Legnici majú jasno, v Eucharistii je prítomný Ježiš Kristus.

Podobný zázrak ako v Legnici sa uskutočnil v Lanciane v roku 700, kedy sa v rukách jedného z baziliánskych kňazov úplne premenila Eucharistia na mäso a víno na krv. Premenené mäso a krv sa nachádzajú stále v Lanciane , zachovali sa v relikviári bez akýchkoľvek konzervačných látok, až do dnešných dní.

Vedecký výskum Eucharistie v Lanciane uskutočnili v 20.storočí v rokoch 1970, 1971 a 1981. V čele výskumu stál profesor Odoardo Linoli, pod jeho vedením sa vykonali všetky histologické, imunologické a biochemické skúšky z odobratých a dochovaných častí. Tím pod vedením profesora Linoliho potvrdil, že ide o časť srdcového svalu a ľudskú krv skupiny AB. Prítomnosť žiadnych konzervačných látok sa v Lanciane nepotvrdila. Zázračne premenená Eucharistia z Lanciana je dnes uložená v chráme zasvätenom sv. Františkovi z Asissi v striebornom svätostánku.

V prípade Eucharistie z Legnice, miestny poľský biskup Mons. Kiernikowski uviedol, že Legnica sa už stala miestom pútí katolíkov z celého sveta. Do Legnice putujú pútnici nielen z Poľska ale i zo zahraničia a pribúdajú svedectvá o zázrakoch, oslobodeniach zo závislostí, aj o zázračných uzdraveniach.

Biskup Kiernikowski uviedol, že pokiaľ pri posudzovaní vnútorných zážitok osôb je ťažké potvrdiť ich hodnovernosť, ostáva faktom, že mnoho pútnikov sa v prítomnosti svätej relikvie v Legnici posilnilo vo viere a sú potvrdené viaceré prípady duchovnej katolíckej konverzie. Zvýšila sa účasť veriacich na Svätých omšiach v Legnici, vo farnosti sa neustále koná adorácia k spomenutej Eucharistii.

Možno by mali navštíviť Legnicu aj viacerí moderní kňazi, aby si úctu k Eucharistii obnovili a pochopili tak, prečo sa katolíci, ktorí si ctia Cirkev, Tradíciu a Krista bránia „prijímaniu na ruku”.

Bazírovať na prijímaní na ruku v čase, kedy sa nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe uvoľňujú epidemiologické príkazy a nariadenia, je jednoducho neadekvátne a nemiestne.

Každý katolík má právo prijímať Eucharistiu do úst, nie sme občanmi druhej kategórie a odmietame diskrimináciu. Máme právo prejavovať úctu k Eucharistii tradičným a overeným spôsobom, ktorý katolícka Cirkev zaviedla pred stáročiami. Keď sa vedia niektorí duchovní úctivo správať v rámci ekumenizmu k iným denomináciám, nech sa o to pokúsia aj vo vzťahu ku katolíkom, ktorí si ctia Tradíciu.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!