Výzva biskupom celého sveta: Manifest za život – Volanie Božieho ľudu – Témy, ku ktorým sa synoda musí prorocky a jednoznačne vyjadriť - Christianitas

Výzva biskupom celého sveta: Manifest za život – Volanie Božieho ľudu – Témy, ku ktorým sa synoda musí prorocky a jednoznačne vyjadriť


25. januára 2022
  Cirkev   ,


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Bertha Wegemann – Mladá žena s dieťaťom
zdroj: flickr.com

Pápež František otvoril dvojročnú synodu o synodalite, na ktorej chce počúvať „volanie“ ľudu. Hoci synoda vzbudzuje aj určité obavy, o ktorých píšeme otvorene, neznamená to, že ju chceme ignorovať. Naopak. Treba presvedčiť čo najviac veriacich, ktorým záleží na budúcnosti Cirkvi, aby sa jej aktívne zúčastnili. Prečo? Aby sa naše obavy nenaplnili. Aby nám naše deti a naši vnuci neskôr nevytýkali, že sme neurobili všetko, čo bolo v našich silách. Je to jedinečná príležitosť zúčastniť sa takejto celosvetovej a celocirkevnej akcie a stať sa jej aktívnym účastníkom.

Synoda sa koná v čase, keď sa prakticky vo všetkých krajinách sveta uskutočňuje program štátom schváleného vraždenia nenarodeného života. Nech sa na súčasnú situáciu vo svete a v Cirkvi dívame z akéhokoľvek uhla, nemôžeme poprieť, že kvôli umelým potratom sa milióny detí nenarodia a že parný valec LGBT ideológie pod rúškom ľudských práv úspešne napreduje, presadzuje sa cez médiá, dobýva školy, univerzity, inštitúcie, ba preniká aj do Cirkvi a nesmrteľné duše strháva do zatratenia.

Cirkev nemôže mlčať. Nestačí, že tu a tam povie nejaký biskup, či dokonca pápež nejakú kritickú poznámku. To vôbec nestačí. K týmto poľutovaniahodným veciam sa treba jasne vyjadriť prorockým a jednoznačným hlasom! Napríklad prihlásením sa k encyklike sv. Pavla VI. Humanae vitae, aby veriaci i neveriaci mali silný argument, že nijaká „zmena učenia“ sa nechystá (hoci aj tak by nebola platná), a aby sa veriaci nenechali zviesť médiami či „katolíkmi“ ako je nemecký kardinál Marx alebo americký prezident Joe Biden. Pretože úplné evanjeliové posolstvo o pravde a zmysle ľudskej sexuality a posvätnosti ľudského života, učenie, ktoré je taktiež súčasťou prirodzeného zákona vpísaného do všetkých ľudských sŕdc, nie je nikde tak plne vyjadrené ako v učení katolíckej Cirkvi.

Bezpochyby takéto zásadné vyjadrenie vzbudí nevôľu „sveta“, politikov, medzinárodných inštitúcií, médií, celebrít i mnohých radových veriacich. Ale bude dôkazom, že Cirkev si plní svoje poslanie, že „soľ nestratila svoju chuť“, že jej záleží na spáse duší ako svätému Jánovi Krstiteľovi, ktorý sa nebál vytknúť Herodesovi jeho život.

Prečo sa treba vrátiť k vysmievanej, ignorovanej a potupovanej encyklike Humanae vitae?

Organizácia Voice of the Family (Hlas rodiny), obracajúc sa na biskupov celého sveta, poukazuje na to, že dnes je nad slnko jasnejšie, že oddelenie prokreatívneho a zjednocujúceho (unitívneho) aspektu manželského aktu, ako to predvídala encyklika Humanae Vitae, sa stalo katalyzátorom, ktorý urýchlil ignorovanie morálneho zákona v celej spoločnosti. Orgány štátu zaviedli zákony, ktoré sú v rozpore s prirodzeným právom týkajúcim sa ľudského života a rodiny.

Najmä povinné programy sexuálnej výchovy v školách, ktoré propagujú LGBT agendu, rodovú ideológiu a poskytujú prístup k antikoncepcii a interrupciám, sú formou nátlaku na rodiny a indoktrinujú budúcu generáciu kultúrou smrti.

Rosarrio de Velasco – Adam a Eva
zdroj: flickr.com

Oddelenie prokreatívneho a zjednocujúceho aspektu manželstva napomohlo napredovaniu celosvetovej kultúry smrti antikoncepčnými farmaceutikami, ktoré taktiež spôsobujú predčasné potraty, oplodneniami in vitro – postupom, ktorý inštrumentalizuje a ničí nespočetné množstvo ľudských životov, „manželstvami osôb rovnakého pohlavia podkopávajúcimi ochranu detí, ktorú poskytuje kresťanské manželstvo, povinnými programami sexuálnej výchovy nahrádzajúcimi úlohu rodičov a ničiacimi nevinnosť detí, a zločinom potratu.

Hnutie za život toto zlo samo nemôže poraziť. Toto zlo má korene v stáročnej revolúcii proti Bohu a jeho Cirkvi, ktorá dramaticky vyvrcholila v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, keď došlo ku katastrofálnemu kolapsu kresťanskej civilizácie. Táto kultúrna revolúcia prenikla aj do Cirkvi. Nedostatočná formácia katolíckych veriacich má katastrofálne dôsledky pre duše a svet. V dôsledku toho ľudia hlásiaci sa ku katolíckej viere, žiaľ, podporujú protikresťanské zákony a politiky.

Biskupi majú jedinečnú apoštolskú morálnu moc hlásať evanjelium života, ktorú im Kristus udelil pred svojím nanebovstúpením. Keď s láskou ohlasujú pravdu evanjelia, ich slová pôsobia autoritatívne v srdciach veriacich aj v srdciach ľudí, ktorí Krista nepoznajú – rovnako ako pôsobili Kristove slová.

Voice of the Family (Hlas rodiny) sa obracia na biskupov na celom svete, aby vypočuli volanie detí vraždených so súhlasom nielen vlád na celom svete, ale aj bežných občanov vrátane členov Cirkvi.

Hlas rodiny vyzýva biskupov, aby využili svoju Bohom danú moc, ktorú dostali ako nástupcovia apoštolov, a vysvetlili dušiam, ktoré majú na starosti, nevyvrátiteľné učenie Cirkvi o posvätnosti ľudského života a nedotknuteľnosti rodiny, ako aj to, že toto učenie má obrovskú podporu v lekársko-vedeckom a inom akademickom výskume.

Kiež dnešní biskupi opakujú slová nemeckého kardinála von Galena z 22. marca 1946: „Drahý Boh ma postavil na miesto, v ktorom som mal povinnosť nazývať čierne ,čiernymʻ a biele ,bielymʻ, ako zaznieva pri obrade biskupskej vysviacky.

Volanie Božieho ľudu

1. Obraciame sa na vás v súvislosti s celosvetovou konzultáciou o synodalite, ktorú začal pápež František v októbri 2021: Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, účasť a poslanie.

2. V druhej časti oficiálnej synodálnej príručky čítame: „… Počúvaním Cirkev nasleduje príklad samotného Boha, ktorý počúva volanie svojho ľudu.“

3. Táto celosvetová konzultácia sa koná v čase, keď sa prakticky vo všetkých krajinách sveta uskutočňuje štátom schválený program vraždenia zameraný na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva – prostredníctvom potratov, umelého oplodnenia a eutanázie.

4. Pripomeňme prvú príležitosť, keď Boh vypočul volanie svojho ľudu. Keď Kain zabil svojho brata Ábela, Boh mu povedal: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. “1

5. Pápež Ján Pavol II. povedal o potrate, že „máme do činenia s vraždou“, a o eutanázii povedal, že „v závislosti od okolností prax eutanázie obsahuje zlo, ktoré charakteruje samovraždu alebo vraždu2 a že „samovražda je vždy morálne neprípustná v rovnakej miere ako vražda.“3

6. Aj pápež František sa o potratoch vyjadruje ako o „vražde“, pričom uvádza konkrétnu krajinu, v ktorej bolo vykonaných šesť miliónov potratov, a hovorí, že ak to Cirkev akceptuje, „je to, akoby akceptovala každodennú vraždu“.4

7. Odhaduje sa, že iba za posledných tridsať rokov bolo potratmi zabitých viac ľudí, približne dve miliardy,5 než odhadovaný celkový počet ľudí zabitých vo všetkých vojnách v histórii ľudstva.6

8. Na celom svete každý rok v dôsledku umelého potratu zahynie jedno dieťa na tri živonarodené deti.7

Lluís Ribes Mateau – Matka
zdroj: flickr.com

Opustenie prirodzeného práva v oblasti ľudskej sexuality a sexuálnej etiky

9. Domnievame sa, že jedným z najväčších katalyzátorov šírenia potratov bolo opustenie prirodzeného zákona týkajúceho sa ľudskej sexuality a sexuálnej etiky.

10. Mary Eberstadtová, výskumná pracovníčka Hooverovho inštitútu, vo svojej knihe Adam and Eve after the Pill – Paradoxes of the Sexual Revolution (Adam a Eva po tabletke – paradoxy sexuálnej revolúcie8) opisuje ústredné učenie encykliky Humanae Vitae (25. júla 1968) pápeža Pavla VI. o regulácii pôrodnosti ako „azda najnepopulárnejšie, najneželanejšie a všade odsudzované morálne učenie na svete“. Ďalej ukazuje, že učenie Humanae Vitae je v skutočnosti „najdôkladnejšie potvrdenémorálne učenie na svete „nepreberným množstvom sekulárnych, empirických, post-revolučných faktov“. Na ilustráciu svojho argumentu Mary Eberstadtová cituje nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Georgea Akerlofa. V článku v časopise Quarterly Journal of Economics z roku 1996 Akerlof vysvetľuje, „prečo sexuálna revolúcia v rozpore s bežnou predpoveďou viedla k nárastu nezákonnosti a potratov“. Mary Eberstadtová v knihe Adam a Eva po tabletke taktiež hovorí: „Roky, ktoré uplynuli od Humanae Vitae, … potvrdili obavy encykliky, že vláda bude novú antikoncepčnú technológiu používať nátlakovým spôsobom.

11. V tejto súvislosti poukazujeme na programy vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré prebiehajú v krajinách na celom svete a ktoré poskytujú školákom prístup k antikoncepcii a interrupcii a eliminujú úlohu rodičov ako hlavných vychovávateľov a ochrancov svojich detí. Máme na mysli najmä ideológiu „genderovej teórie“, ktorá „popiera rozdielnosť a vzájomnosť v prirodzenosti muža a ženy a predstavuje spoločnosť bez pohlavných rozdielov, čím odstraňuje antropologický základ rodiny9 a vedie k tomu, že v rôznych častiach sveta sa prijímajú právne predpisy10 zavádzajúce nové systémy pre právne uznanie pohlavia detí. Tieto programy majú byť formou nátlaku na naše rodiny a zasievať kultúru smrti do ďalšej generácie.

12. Po dvoch miliardách potratov len za posledných 30 rokov a ich náraste, čo je najväčší masaker v dejinách ľudstva, si všímame, do akej miery sa oddelenie prokreatívneho a unitívneho cieľa manželstva stalo katalyzátorom kultúry smrti, ktorá sa rozvíja prakticky vo všetkých krajinách sveta:

i. prostredníctvom antikoncepčných farmaceutík a pomôcok, ktoré okrem bariérových metód môžu podľa výrobcov spôsobiť skoré potraty;

ii. prostredníctvom oplodnenia in vitro, ktoré zahŕňa inštrumentalizáciu ľudského embrya a každý rok sa na jedno živonarodené dieťa zničí alebo stratí10 ľudských embryí;11

iii. prostredníctvom „manželstva“ osôb rovnakého pohlavia, ktoré podkopáva kresťanské manželstvo, inštitúciu určenú na výchovu a ochranu detí, a ktoré prakticky znemožňuje, aby sa pro-life hnutie postavilo proti oplodneniu in vitro bez toho, aby pritom nebolo považované za nepriateľa osôb s homosexuálnymi sklonmi požadujúcich tzv. právo na dieťa prostredníctvom IVF;

iv. prostredníctvom programov vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré propagujú agendu LGBT a poskytujú prístup k antikoncepcii a interrupciám, ktoré neúnavne propagujú mocné západné štáty, agentúry OSN a mimovládne organizácie financované z daní, ktoré sa snažia dosiahnuť a zničiť nevinnosť každého dieťaťa na svete.12

Hnutie za život: náš cieľ a naše obmedzenia

13. Cieľom hnutia za život a dôvodom našej existencie je postaviť sa proti idei, ktorá dominuje prakticky na celom svete, že existuje niečo také ako život, ktorý nie je hodný toho, aby bol žitý, a vytvoriť spoločnosť, v ktorej Boží zákon „Nezabiješ“ nie je iba zapísaný v národnom a medzinárodnom práve, ale je aj dodržiavaný a energicky obhajovaný našimi spoluobčanmi.

14. Vzhľadom na to, že každý ľudský život pozostáva zo života tela a života duše, naša práca by mala byť súčasťou oveľa širšieho a hlbšieho historického krížového ťaženia za obnovu kresťanskej civilizácie založenej na prvenstve duchovných hodnôt. To, čo sa snažíme dosiahnuť, vysoko presahuje možnosti našich relatívne malých organizácií v rôznych krajinách, ktoré sa hlásia k ochrane života.

15. Samozrejme, okrem potratov sa staviame proti širokému spektru príbuzného zla, ktoré priamo alebo nepriamo predstavuje útok na posvätnosť a nedotknuteľnosť ľudského života a na neodňateľné práva rodiny, prvého ochrancu ľudského života, a snažíme sa ho poraziť – vrátane, ako sme už spomenuli, antikoncepcie, oplodnenia in vitro, eutanázie, „manželstva“ osôb rovnakého pohlavia, vzťahovej a sexuálnej výchovy, teórie gender a útokov na rodičov ako hlavných vychovávateľov svojich detí, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

16. Toto zlo má korene v revolúcii, vzbure proti Bohu a jeho Cirkvi, ktorej semená boli zasiate pred mnohými storočiami. Je to revolúcia, ktorá dosiahla nový dramatický vrchol v 60. rokoch 20. storočia, keď došlo ku katastrofálnemu zrúteniu kresťanskej civilizácie a uznávania právd, ktoré ešte pred niekoľkými desaťročiami boli všeobecne uznávané. Žiaľ, táto kultúrna revolúcia v tomto období prenikla aj do Cirkvi.

17. My a naši kolegovia z pro-life hnutia sa viac ako polstoročie snažíme zachraňovať životy vydávaním svedectva, občasnými úspechmi na súdoch a v štátnych legislatívach, našou láskyplnou starostlivosťou o budúce matky a úsilím vytrvať, vytrvalo čeliac neustálym nezdarom a rastúcemu počtu obetí vrážd.

Pro-life skupiny sú však nepatrné v porovnaní s bohatstvom a politickou silou kultúry smrti, ktorú podporujú prakticky všetky vlády na svete.

Pro-life skupiny potrebujú posilnenie vo forme prorockého a jednoznačného hlasu biskupov.

18. Mnohé z morálnych zásad, podľa ktorých ľudia žili v dejinách kresťanstva, sú systematicky vyhlasované za nezákonné legislatívami mocných národov a nespravodlivé zákony sú takmer vnucované menej mocným národom a štátom na celom svete: spomeňme si na morálny zákon, podľa ktorého sú rodičia hlavnými vychovávateľmi svojich detí, alebo na morálne zákony upravujúce sexuálne správanie, alebo na čoraz úspešnejšie snahy v súvislosti s posvätnosťou ľudského života zakázať výhradu svedomia lekárov voči potratom13 a eutanázii.14

19. Tie isté morálne zákony sú odmietané v obyčajných rodinách na celom svete a morálny kódex, podľa ktorého žila drvivá väčšina ľudí počas celých dejín kresťanstva, sa porušuje, a to aj v našich vlastných katolíckych komunitách a rodinách. Myslíme napríklad na to, že v našich katolíckych rodinách je rozšírená akceptácia kohabitácie, akceptácia alebo odmietanie kritiky homosexuálnych vzťahov,15 akceptácia antikoncepcie16 vrátane antikoncepcie potratovej a akceptácia legalizovaného potratu za určitých okolností.17

20. Nedostatočná formácia katolíckych veriacich má katastrofálne dôsledky pre duše a pre svet, ako sme videli napríklad v referende o potratoch v San Maríne v septembri 2021, v ktorom 77,28 %18 hlasujúcich povedalo áno potratom až do narodenia dieťaťa,19 a to v krajine, v ktorej sa 97 % obyvateľov hlási ku katolíckej viere.20

21. Naše pro-life organizácie potrebujú naliehavo posilniť prorockými a jednoznačnými hlasmi biskupov na celom svete verne hlásajúcimi evanjelium Ježiša Krista – z dvoch dôvodov: pretože bez Krista nemôžeme nič urobiť a pretože úplné evanjeliové posolstvo o pravde a zmysle ľudskej sexuality a posvätnosti ľudského života, učenie, ktoré je tiež súčasťou prirodzeného zákona vpísaného do všetkých ľudských sŕdc, nie je nikde plnšie vyjadrené ako v učení Cirkvi.

22. Biskupi majú jedinečnú apoštolskú morálnu moc hlásať evanjelium života. Podľa svätého Matúša posledné Kristove slová apoštolom na zemi pred vystúpením do neba boli: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy… a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.21 Tieto slová boli adresované apoštolom a sú určené predovšetkým nástupcom apoštolov. Biskupi majú charizmu, ktorú im udelil Ježiš Kristus tesne pred svojím nanebovstúpením. Preto pápež Ján Pavol II. v Evangelium vitae zdôraznil: „Biskupi… sú prví, ktorí sú povolaní byť neúnavnými ohlasovateľmi Evanjelia života22 –, pretože keď s láskou ohlasujú pravdu evanjelia, ich slová pôsobia autoritatívne v srdciach veriacich aj v srdciach ľudí, ktorí Krista nepoznajú – rovnako ako pôsobili Kristove slová. Ako hovorí svätý Marek o Židoch v Kafarnaume: „I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.23

Pierre Auguste Renoir – Matka dojčiaca dieťa
zdroj: picryl.com

Odvážny príklad kardinála von Galena

23. Pred 80 rokmi si kardinál von Galen získal uznanie sveta svojím odsúdením programu eutanázie v nacistickom Nemecku, napríklad v kázni, ktorú predniesol ako biskup v kostole svätého Lamberta 3. augusta 1941, keď povedal: „Beda ľudstvu, beda nášmu nemeckému národu, ak sa sväté Božie prikázanie Nezabiješ, ktoré dal Pán na Sinaji za hromobitia a bleskov, ktoré Boh Stvoriteľ od počiatku vpísal do svedomia človeka, nielen poruší, ale ak sa toto porušenie toleruje a bez trestu akceptuje ako bežná prax!

24. Daniel Utrecht z Oratória v Toronte vo svojej knihe The Lion of Munster24 píše: „Nielenže sa jeho kázeň tajne kopírovala a šírila po celom Nemecku a medzi vojakmi na fronte, ale odvaha biskupa Clemensa Augusta von Galena, o ktorej dobre vedeli ľudia jeho diecézy, sa čoskoro stala známou po celej krajine a vlastne po celom svete. Nakoniec sa kázne dostali do rúk Britov, ktorí ich vytlačili v desiatkach tisíc letákov, zhadzovali ich z lietadiel po celom Nemecku a čítali ich v rozhlasovom vysielaní prenášanom do Nemecka. Keď do vojny vstúpili Američania, aj oni von Galena považovali za hrdinu…

25. Je jasné, že biskupi dnes potrebujú iný druh najvyššej odvahy pri zachovávaní piateho prikázania. Biskupi dnes pravdepodobne nebudú považovaní za hrdinov za to, že to robia. Britské a americké úrady a masmédiá ich skôr odsudzujú ako nepriateľov tzv. základných práv a ľudskej slobody, keď sa vyslovujú proti potratom a eutanázii, zabíjaniu a potláčaniu práv rodičov ako hlavných vychovávateľov svojich detí v otázke sexuálnej výchovy. Zažívame iný druh tyranie ako nacistické a komunistické diktatúry, ktoré vyvolávali taký strach a odpor na celom svete. Ide o svetový poriadok, ktorého ovládnutie štát zveril bežným občanom, takže je roztrieštený a rozptýlený po celom svete – najprv antikoncepčnou tabletkou a teraz potratovou tabletkou; a nedávno v referende o potrate v San Maríne.

(Pozri vyššie.)

Obraciame sa na našich svätých pastierov

26. Nachádzame sa uprostred najhoršieho obdobia legalizovaného vraždenia vo svetových dejinách pevne zakotveného v zákonodarstve prakticky všetkých krajín sveta. Obraciame sa na vás, naši pastieri, aby ste vypočuli volanie približne dvoch miliárd detí zabitých iba za posledných tridsať rokov so súhlasom národných zákonodarných orgánov a politických vodcov na celom svete.

27. S úctou sa na vás obraciame s prosbou, aby ste vypočuli volanie nevinných, aspoň tým, že pro-potratovým politikom a ďalším, ktorí otvorene žijú v smrteľnom hriechu, odmietnete podať Telo, Krv, Dušu a Božstvo Ježiša Krista v Eucharistii, rovnako ako by ste, ako sme presvedčení, odmietli podať sväté prijímanie politikom podporujúcim zabíjanie akejkoľvek inej skupiny ľudí stvorených na Boží obraz a podobu.

28. Vyzývame vás, aby ste využili svoju Bohom danú moc, ktorú ste dostali ako nástupcovia apoštolov, a vysvetlili dušiam, ktoré máte na starosti, nevyvrátiteľné učenie Cirkvi o posvätnosti ľudského života a nedotknuteľnosti rodiny, ako aj to, že toto učenie nachádza ohromnú podporu napríklad v medicínsko-vedeckom a inom akademickom výskume:

i. ako sa oddelenie prokreatívneho a unitívneho cieľa manželského aktu stalo katalyzátorom kultúry smrti napredujúcej v každom národe na zemi;

ii. vedecké dôkazy o tom, že ľudský život sa začína počatím;

iii. fakty o vývoji človeka pred narodením a o nespravodlivosti potratov;

iv. Cirkevné učenie, podľa ktorého žiadne okolnosti, žiadny účel, žiadny zákon nemôže nikdy urobiť legálnym čin, ktorý je vo svojej podstate nezákonný, pretože je v rozpore s Božím zákonom, ktorý je zapísaný v každom ľudskom srdci, poznateľný samotným rozumom a vyhlásený Cirkvou – ako napríklad potrat, eutanázia, umelé oplodnenie alebo antikoncepcia;25

v. v tejto súvislosti katolícke učenie odmietajúce indukciu neživotaschopných nenarodených detí z akéhokoľvek dôvodu;26

vi. láskyplné Božie odpustenie pre každého, kto ľutuje, že podstúpil potrat alebo bol nejakým spôsobom do potratu zapletený, či pomoc zo strany Cirkvi a laických organizácií tým, ktorí sú z akéhokoľvek dôvodu pokúšaní podstúpiť potrat;

vii. falošnosť argumentov, ktorými mnohí vedci a politici ospravedlňujú deštruktívny výskum ľudských embryí;

viii. prečo oplodnenie in vitro (IVF) nie je nikdy eticky ospravedlniteľné27 a nespravodlivosť voči možno piatim miliónom vytvorených ľudských embryí, ktoré sú zmrazené, zlikvidované alebo použité pri deštruktívnom výskume ľudských embryí, aby sa pol milióna detí počatých prostredníctvom IVF mohlo narodiť živých;28

ix. povinnosť zdravotníckych pracovníkov odmietnuť potraty, eutanáziu a iné podobné zlo prostredníctvom výhrady vo svedomí;29

x. povinnosť rodičov zachovávať svoje právo a povinnosti ako hlavných ochrancov svojich detí, najmä pri odolávaní sexuálnej výchove v školách;30

xi. láskavé varovanie rodín pred tlakom, ktorý vyvíjajú národné zdravotnícke služby na celom svete prostredníctvom programov predpôrodného skríningu, ktorých cieľom je odhaliť a zničiť nenarodené deti s postihnutím;

xii. povinnosť, spolu s návrhmi, ako túto povinnosť splniť, vyjadriť nesúhlas s používaním embryí a potratených detí pri vytváraní línií fetálnych buniek používaných na výrobu vakcín, liekov a iných produktov, hoci za istých okolností je veriacim dovolené používať takéto produkty,31 na ktorých vytvorení sa nepodieľali, na základe morálneho učenia svätého Tomáša Akvinského a svätého Alfonza Liguoriho;

xiii. venovať osobitnú starostlivosť a ochranu postihnutým deťom ohrozeným potratom, v neposlednom rade deťom, u ktorých možno očakávať veľmi krátky život buď v maternici, alebo po narodení;

xiv. povinnosť viesť kampaň a hlasovať za etické právne predpisy.32

29. Na záver vám odporúčame slová kardinála von Galena pri príležitosti jeho návratu do Münsteru po vymenovaní za kardinála v Ríme, čo sa stalo veľmi krátko pred jeho smrťou 22. marca 1946: „Milý Pán Boh ma postavil do pozície, v ktorej som mal povinnosť nazvať čierne ,čiernymʻ a biele ,bielymʻ, ako sa hovorí v obrade biskupskej vysviacky. Dal mi postavenie, ktoré zo mňa urobilo vodcu a zodpovedného sprievodcu stoviek a tisícov ľudí, ktorí to rovnako ako ja ťažko znášali, ktorí to znášali len s cnosťou a s najväčšou bolesťou, keď Božia pravda a spravodlivosť, hodnota ľudskej bytosti a práva človeka boli odmietnuté a pošliapané… Vedel som, že mnohí trpeli viac, oveľa viac ako ja osobne, pri útokoch na pravdu a spravodlivosť, ktoré sme zažili. Nemohli hovoriť. Mohli len trpieť. Môže sa stať, že v Božích očiach, v ktorých má utrpenie väčšiu hodnotu ako činy a slová, si mnohí z tých, čo tu stoja, napriek svojmu utrpeniu zaslúžia v Božích svätých očiach oveľa viac, pretože trpeli viac ako ja. Ale bolo mojím právom a povinnosťou hovoriť a ja som hovoril za vás.33

Poznámky

1 Gn 4, 9–10.

2 Evangelium Vitae, 65.

3 Evangelium Vitae, 66.

4 Vatican News, Pápež František k novinárom pri návrate zo Slovenska, 16. október 2021; https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/pope-abortion-is-murder-the-church-must-be-compassionate.html

5 Guttmacher Institute, Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide, júl 2020; https://www. guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide

6 Chris Hedges, What every person should know about war, New York Times, 6. júl 2003; https://www.nytimes.com/2003/07/06/books/chapters/what-every-person-should-know-about-war.html

7 The World Counts; https://www.theworldcounts.com/populations/world/births; Guttmacher Institute, Unintended Pregnancy and Abortion Worldwide, júl 2020; https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide

8 Mary Eberstadt, Adam and Eve After the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution, Ignatius Press, 2012.

9 František, Post-Synodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia, 19. marec 2016, č. 56.

10 New Zealand Parliament, Conversion Practices Prohibition Legislation Bill 2021;

https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-digests/document/53PLLaw26531/conversion-practices-prohibition-legislation-bill-2021; New Zealand moves closer to passing ‘self-identification’ law, Reuters, 11. august 2021; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-moves-closer-passing-self-identification- law-2021-08-11/; Scottish Government, Gender Recognition Reform (Scotland) Bill: consultation analysis, 2. september 2021; https://www.gov.scot/publications/gender-recognition-reform-scotland-bill-analysis-responses-public- consultation-exercise/

11 V roku 2018 sa ročne narodilo pol milióna detí v dôsledku postupov IVF a ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie). Počet odobratých vajíčok na maximalizáciu živonarodenosti je približne 15, z ktorých je približne 11 úspešne oplodnených. Pozri Od prvého umelého oplodnenia na svete v roku 1978 sa narodilo viac ako 8 miliónov detí, Science Daily, 3. september 2018;

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180703084127.htm;

S. K. Sunkara et al., Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an analysis of 400 135 treatment cycles, júl 2011; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21558332/; University of California San Francisco, FAQ: Intracytoplasmic Sperm Injection; https://www.ucsfhealth.org/education/faq-intracytoplasmic- sperm-injection

12 UNESCO, International technical guidance on sexuality education, 2018;

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf; Stefano Gennarini, UN Agency Defies General Assembly, Promotes ‘Comprehensive Sexuality Education’, Center for Family and Human Rights, 19. január 2018, https://c-fam.org/friday_fax/un-agency-defies-general-assembly-promotes-comprehensive-sexuality- education-part-1/

13 L.A. Keogh et al., Conscientious objection to abortion, the law and its implementation in Victoria, Australia: perspectives of abortion service providers, BMC Medical Ethics, 31. január 2019;

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0346-1; House of Lords, Conscientious Objection (Medical Activities) Bill, 2018; https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2018- 0010/LLN-2018-0010.pdf

14 Department for Constitutional Affairs, Mental Capacity Act 2005, 23. apríl 2007;

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921428/Mental-capacity-act-code-of-practice.pdf

15 Jeff Diamant, How Catholics around the world see same-sex marriage, homosexuality, Pew Research Center, 2. november 2020; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/02/how-catholics-around-the-world- see-same-sex-marriage-homosexuality/

16 Lizzy Davies, Catholics and church at odds on contraception, divorce and abortion, The Guardian, 9. február 2014; https://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/catholics-church-contraception-abortion-survey

17 Dalia Fahmy, 8 key findings about Catholics and abortion, Pew Research Center, 20. október, 2020; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/20/8-key-findings-about-catholics-and-abortion/; Andrew McCorkell and Colin Francome, Most UK Catholics support abortion and use of contraception, Independent, 23. október 2011; https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/most-uk-catholics-support-abortion-and-use-contraception-2083291.html; https://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/catholics-church- contraception-abortion-survey

18 Angela Giuffrida, San Marino referendum ends with 77 % voting to end abortion ban, The Guardian, 26. september 2021; https://www.theguardian.com/world/2021/sep/26/san-marino-votes-in-referendum-on-lifting- abortion-ban

19 BBC, San Marino votes to legalise abortion in referendum, 26. september 2021; https://www.bbc.com/news/world-europe-58701788

20 World Atlas, Religious Beliefs In San Marino; https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-san- marino.html; The World, San Marino votes to legalize abortion, ending a 150-year-old ban, 28. september 2021; https://www.pri.org/stories/2021-09-28/san-marino-votes-legalize-abortion-ending-150-year-old-ban

21 Mt 28,20.

22 Evangelium Vitae, 82.

23 Mk 1,22.

24 Pozri Daniel Utrecht, The Lion of Munster, TAN Books, 2016.

25 Veritatis Splendor, 79–83.

26 Pozri Henry Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, Loreto Publications, 1955, section 1889 onwards

https://archive.org/details/DenzingerTheSourcesOfCatholicDogma/page/n503/mode/2up

27 Donum Vitae, 5.

28 Poz. pozn. 11.

29 Evangelium Vitae, 73.

30 Sapientiae Christianae, 42; Divini Illius Magistri 65–67,74; Pope Pius XII, An address to French fathers, 18. február 1951.

31 Kongregácia pre náuku viery, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines, 17. december 2020;

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota- vaccini-anticovid_en. html#_ftn4

32 Kongregácia pre náuku viery, Declaration on Procured Abortion, 18. november 1974, No. 22: AAS 66 (1974), 744.

33 Daniel Utrecht, The Lion of Munster, pozr. pozn. 24.

***

Dariusz Žuk-Olszewski prináša vo svojej knihe Licencia na zabíjanie odhalenie, ako a kde v histórii vznikla myšlienka umelých potratov, prečo bola v jednotlivých krajinách tak prudko podporovaná a kto boli protagonistky tejto ideológie. Dozvieme sa, že podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky tzv. „slobodnej voľby“. V skutočnosti ide o manipuláciu s jednotlivcami s jediným záujmom a tým je finančný prospech. Knihu si možno objednať na adrese:

https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

„Nezaujímavá“ svätica z Lisieux: Malá Terezka a čo ste o nej nevedeli

Týždeň na Slovensku

„Anklopfzeremonie“ alebo pohľad do habsburských pohrebných rituálov

Vyčíňania krvavej grófky Báthoryčky mali zjavne okultný charakter