Všetko o oltári. Poznáte, čo znázorňujú jeho časti?


14. januára 2021
  Cirkev  

Oltár, miesto obety sv. omše, je ústredným bodom chrámu. Na ňom sa odohráva najväčší zázrak v dejinách – premena chleba a vína na Telo a Krv Božieho Syna. Táto premenená Hostia je potom na oltári obetovaná Bohu Otcovi za naše hriechy ako večná obeta Cirkvi, ktorá sprítomňuje obetu Krista na Kalvárii.

Oltáre boli v ranokresťanskom období prenosné, vzhľadom na prenasledovanie kresťanov ani nemohli byť pevné. Boli drevené a veriaci ich kládli čo najbližšie k hrobom sv. mučeníkov alebo ako oltárnu dosku priamo na hrob. Z toho sa vyvinul zvyk ukladať do oltárov ostatky svätých.

Kamenné oltáre sa začínajú vyskytovať vo východnej časti Cirkvi už od 4. storočia, po Milánskom edikte, ktorý zrovnoprávnil Cirkev v Rímskej ríši. Na Západe sa stavajú od roku 517, keď to nariadil snem v burgundskom Epaone. Aby sa zvýraznil význam oltára v chráme, tak od 7. storočia sa nad nimi stavali baldachýnové striešky a po bokoch mali závesy. V dobe románskeho slohu boli závesy odstránené a na oltár sa kládli tabule s obrazmi (dvojdielnymi alebo trojdielnymi) a na Západe sa začalo k oltárom pridávať retabulum – drevený, kovový alebo kamenný nadstavec, ktorý mal podobu skrinky.

Oltáre prechádzali postupne vývojom všetkých umeleckých slohov v Európe, boli bohato zdobené (najmä v baroku) a čoraz členitejšie. S príchodom modernej doby sa kládol dôraz na jednoduchosť, niekedy až za hranicu vkusu a prejavovanej úcty.

Zlatý oltár, kostol v Lisbjergu, Dánsko, okolo r. 1125-1150
zdroj: wikimedia commons

Časti oltára:

Oltárna doska – znázorňuje Krista, ktorý o sebe povedal, že je „kameňom uholným“. Preto musí byť z jedného kusa. Do nej je vyrytých päť krížov: v rohoch po jednom a jeden v strede. Doska je upevnená na oltárnom podstavci.

Oltárny podstavec – na ktorom je upevnená oltárna doska, sa môže skladať zo stĺpikov, čím oltár dostáva podobu stola, alebo celá časť pod oltárnou doskou je vyplnená kamenným materiálom alebo tehlami, čím dostáva podobu hrobky, hrobu. Upomína sa tak na slávenie sv. omše v katakombách priamo na hroboch sv. mučeníkov.

Hrob s pozostatkami svätých – je priehlbina, do ktorej sa vkladá kovová schránka s ostatkami svätých. Tieto ostatky sa musia dať buď do oltárnej dosky alebo priamo do oltárneho podstavca.

Podmienky pre správnosť oltára:

Viditeľnosť – oltár má byť na viditeľnom vyvýšenom mieste, aby ho všetci videli. Veriacim má pripomínať Krista, má ich povznášať k Nebu, aby túžili po vyšších veciach.

Orientácia na východ – podľa možnosti by mal byť oltár nasmerovaný na východ, lebo odtiaľ vychádza slnko a našim slnkom je Kristus, ako aj kvôli tomu, že svetlo Evanjelia k nám prišlo z východu.

Doplnky oltára:

Plachty – podľa predpisu má byť oltár prikrytý troma bielymi plátennými prikrývkami. Vrchná prikrývka má splývať po oboch stranách až na zem. Druhé dve majú byť kratšie. Oltárne plachty pripomínajú tie plachty, do ktorých bolo zahalené telo Pána Ježiša, keď ho uložili do hrobu. Tri plachty symbolizujú aj trojakú Cirkev: víťaznú, bojujúcu a trpiacu. Biela farba týchto plachiet značí čistotu srdca a nevinnosť života.

Kríž – aby sa aj viditeľnou formou označilo, že oltár je miesto, na ktorom sa obnovuje obeta z Kalvárie. Kríž musí byť aj s Telom Nášho Pána Ježiša Krista.

Svätostánok – na hlavnom oltári má byť umiestnený svätostánok alebo tabernákulum. Je to ozdobená skrinka s dvierkami, vo vnútri obtiahnutá hodvábnou látkou, v ktorej je uložená Sviatosť Oltárna.

Sviečky – po oboch stranách svätostánku sú umiestnené svietniky, v ktorých sú sviečky. Omša sa nesmie slúžiť bez horiacich sviečok. Symbolizujú Naše svetlo – Ježiša Krista, ako aj to, že sa máme spaľovať ako sviece v horlivosti služby Bohu.

Tabuľky – na oltári vidíme pri sv. omši tri tabuľky, na ktorých sú niektoré modlitby sv. omše. Slúžia na podporu pamäti kňaza.

Podstavec (pulpit) – slúži na podopretie a uloženie misála, z ktorého kňaz číta omšové texty.

Kvety – oltáre ozdobujeme kvetmi. Tie majú za cieľ zvyšovať ozdobnosť a slávnostnosť obradov a povznášať myseľ veriacich.

zdroj: wikimedia commons

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!