Vladyka Vasiľ SJ vyzdvihol Kongregáciu sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie


20. novembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie spoločne s otcom archinadritom Jaroslavom Lajčiakom, košickým protosynkelom sa stretol s novou predstavenou sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sestra Emanuela Mária Rindošová spolu s jej zástupkyňou sestrou Natanaelou Alenou Barnovou prijali vzácnu návštevu v provinciálnom dome v Prešove.

Návšteva Sestier služobníc sa začala krátkou modlitbou v kaplnke domu. Vladyka Cyril vyjadril túžbu po ďalšej spolupráci s ich kongregáciou. Zároveň poďakoval sestre predstavenej za neúnavnú prácu sestier a vytváranie rodinnej atmosféry na rôznych miestach ich pôsobenia v Košickej eparchii, na biskupskom úrade ako aj v katedrále. Pri rozhovore sa venovali aj aktuálnej situácii počas pandémie ako aj hľadaniu nových spôsobov, ako zviditeľniť misiu o význam kongregácie sestier služobníc.

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM) je prvou činnou kongregáciou (rehoľou) byzantského obradu, ktorá vznikla pre potreby ukrajinských gréckokatolíkov koncom 19. storočia v Haliči. V súčasnosti je otvorená aj pre potreby iných národov, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Jej cieľom je oslavovať Boha, „vychovávajúc srdce národa a slúžiac tam, kde je to najpotrebnejšie – pozdvihovať národ duchovne, morálne a kultúrne.

Kongregácia Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie bola založená v roku 1892 v dedinke Žužeľ (dnes Žužeľany) v západnej Haliči v Sokaľskom regióne (Ukrajina). Pri vzniku kongregácie zohrali dôležitú úlohu baziliánsky kňaz Jeremiáš Lomnický OSBM, prelát Cyril Selecký a sestra Jozafata Hordašovská, ktorú pápež Ján Pavol II. v júni 2001 vyhlásil za blahoslavenú. Kongregácia sa rýchlo rozrastala, rozšírila sa aj do Kanady, Austrálie, USA a tiež do Brazílie.

Po II. svetovej vojne na Ukrajine a v krajinách východného bloku prišlo k pokusom Kongregáciu sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie zlikvidovať, časť sestier preto odišla cez Československo do Ríma, kde sa zoskupili okolo Kolégia sv. Jozafata, zriadili si nový generálny dom kongregácie (Rím, Via Cassia 102.). Po páde komunizmu sestry rozšírili svoju výchovnú a humanitárnu misiu opäť výraznejším spôsobom aj v krajinách východnej Európy.

Kongregácia pôsobí vo svete najmä v gréckokatolíckom prostredí.

BK

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299