Udržateľný rozvoj čiže depopulácia. Projektanti „nového človeka“ majú jeden cieľ - Christianitas

Udržateľný rozvoj čiže depopulácia. Projektanti „nového človeka“ majú jeden cieľ

Agnieszka Stelmachová
6. januára 2022
  Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: pxhere.com

Jenská deklarácia je ďalší dokument, ktorý odhaľuje ciele a prostriedky budovania novej spoločnosti. Pod heslami ekológie, boja za klímu a záchrany zdrojov Zeme globalisti a vedci sformulovali predpoklady komplexnej dekonštrukcie svetového sociálneho, ekonomického, vedeckého a kultúrneho poriadku. Spoločným menovateľom zmeny má byť drastická depopulácia.

Zástancovia trvalo udržateľného rozvoja neúnavne presadzujú neomaltuziánsku víziu spoločnosti. V marci 2021 zástupcovia Rímskeho klubu, nemeckej a kanadskej komisie UNESCO a vedúci predstavitelia Svetovej akadémie vied a umení, Academie Europaea a Medzinárodnej geografickej únie podpísali – vďaka profesorovi Bennovi Werlenovi – Jenskú deklaráciu o urýchlení budovania Nových civilizácií.

Profesor Werlen, švajčiarsky geograf, okrem iného vedúci Katedry UNESCO pre globálne porozumenie pre trvalo udržateľný rozvoj na univerzite v Jene, s odvolaním sa na názory „mnohých odborníkov“ tvrdí, že napriek prijatým politickým, právnym a finančným opatreniam svetové spoločenstvo stráca šancu dosiahnuť už skôr deklarované ciele.

Podľa výskumníka sa zdá, že na dosiahnutie cieľov Agendy 2030 nestačí len rozšíriť existujúce opatrenia. Preto spolu s Rímskym klubom, Svetovou akadémiou vied a umení, Academiou Europaea, nemeckou a kanadskou komisiou UNESCO vyzýva vlády a inštitúcie, aby zmenili svoje stratégie a prijali „nový kultúrny prístup“, o ktorom sa hovorí v Jenskej deklarácii.

Jenská deklarácia a budovanie Nových civilizácií

Jej signatári uznali, že „svet má na dosah ruky poslednú šancu dosiahnuť všeobecne dohodnuté ciele trvalo udržateľného rozvoja“, a vyhlásili, že pokrok treba „urýchliť“ a prejsť od „rozprávania o trvalo udržateľnom rozvoji k trvalo udržateľnému životu“. To sa dá dosiahnuť radikálnou zmenou každodenných zvyklostí.

Autori sa zasadzujú za zmenu perspektívy myslenia „od protikladu príroda – spoločnosť k vzájomne závislému vzťahu spoločnosť – príroda“. Podľa ich názoru je tiež potrebné uznať „environmentálnu krízu“ ako „sociálnu krízu“ a zaviesť „dlhodobo udržateľné spôsoby života“ a podporovať program kultúrnej, sociálnej a regionálnej rozmanitosti.

Spoločenské a humanitné vedy majú zohrávať kľúčovú úlohu v transformácii vedúcej k novým civilizáciám a formovať politiky trvalo udržateľného rozvoja. Tvorcovia Jenskej deklarácie chcú upustiť od zavádzania stratégií zhora nadol, ktoré sú „univerzálne“, a prijať „prístupy šité na mieru“. Vyzývajú na zriadenie nových interdisciplinárnych výskumných inštitúcií, ktoré by analyzovali nové spôsoby vzdelávania a ovplyvňovania hnutí zdola.

Mladí ľudia majú vytvoriť „kultúrne a regionálne rozmanité spôsoby udržateľného života“ prostredníctvom svojej „kreativity a novej estetiky“ a prekračovať hranice tabu. „Umenie vo všetkých svojich formách, spolu s humanitnými a spoločenskými vedami, má zásadný význam pre rozšírenie myslenia, poskytnutie nových perspektív, aby sa ľudstvo mohlo posunúť od veku vykorisťovania ku kultúre obnovy a rýchlejšie dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Jej signatári vyzvali všetky príslušné politické a vedecké inštitúcie vrátane finančných agentúr, aby využili „Akčné desaťročie OSN“ na zabezpečenie toho, aby sa kultúrny rozmer dostal do centra programov trvalo udržateľného rozvoja.

Zdroj: pixabay.com

Zmena paradigmy presvedčení. Treba sa učiť od domorodých národov a marginalizovaných skupín!

Prečo sú potrebné „Nové civilizácie“ a ako by mali vyzerať? Rímsky klub, ktorý nikdy neopustil svoju základnú tézu, že „planéta má rakovinu a tou rakovinou je človek“, stále tvrdí, že na svete je príliš veľa ľudí, ktorí ohrozujú obmedzené zdroje Zeme. Na ich racionálne riadenie je potrebná „zmena paradigmy základnej matrice presvedčení, komplexných ekonomických, finančných a sociálnych systémov, ktoré sú základom našich každodenných interakcií“.

Nové civilizácie vzniknú okrem iného aj vďaka čerpaniu z poznania o tribalizme a učeniu sa novým spôsobom, ako sa stať človekom (Learning New Ways of Becoming Human).

Zdrojom inšpirácie má byť viera domorodcov, subsaharská filozofia ubuntu, čínsky taoizmus alebo súčasná kybernetika, komplexné myslenie a neodarwinizmus. Dôležité je učiť sa od žien, mladých ľudí, radikálov a všetkých marginalizovaných skupín, pretože práve oni musia v každodennom živote riešiť mnohé problémy. Iba prostredníctvom nich bude možné „radikálne prebudovať spoločnosť pôsobením na myseľ a dušu ľudí“.

Rímsky klub spolu s platformou #LearningPlanet, sieťou viac ako 90 inštitúcií, ktoré sa venujú novým spôsobom vzdelávania pre lepšiu budúcnosť, spustil program aktivít s názvom „Piaty prvok – život pre učenie, učenie pre život“. Cieľom všetkých týchto iniciatív je „dekolonizovať myslenie a podporiť kultúrnu zmenu, ktorú ľudstvo potrebuje, aby sa predišlo vykorisťovaniu a deštrukcii“.

Klub, ktorý propaguje budovanie novej civilizácie (de facto civilizácie ekologickej) a tzv. ľudskú revolúciu, sa odvoláva na postuláty svojho zakladateľa Aurelia Pecceiho a na správy propagované od 70. rokov 20. storočia poukazujúce na obmedzenosť prírodných zdrojov a tým pádom na nemožnosť, aby každý mohol zbohatnúť. Transformácia, ktorú navrhuje, sa týka zmeny hodnôt a toho, čo znamená blahobyt.

Rekonštrukcia ekonomiky a vedy. Odmietnutie pravdy a objektivity

Hospodárstvo sa musí úplne zmeniť. Ukazovateľ hrubého domáceho produktu (HDP) a myšlienka rastu vo všeobecnosti by sa mali zrušiť v prospech ukazovateľov, ktoré merajú vyčerpávanie zdrojov a blahobyt.

Nové spôsoby učenia predpokladajú odmietnutie objektivity a pravdy. Objektivita je „základným kameňom vedy a súčasťou paradigmy separácie“ a tento typ paradigmy je potrebné nahradiť. „Ak chceme uľahčiť vznik nových spôsobov, ako sa stať človekom v 21. storočí, musíme zmeniť tradičný význam objektivity,“ uvádza sa v dokumente Rímskeho klubu o „Vznikajúcich Nových civilizáciách“ (Emerging New Civilisations). Preto by sme mali prekročiť „univerzálnosť“ perspektívy a akceptovať, že sa môžeme učiť od domorodých kultúr, marginalizovaných ľudí atď. Samotné vzdelávanie nemôže byť konvenčné. Vzdelávanie má poskytovať „nástroje na kultúrnu transformáciu“. „Namiesto opakovania existujúcich rámcov sa snažíme vytvoriť podmienky a nástroje užitočné pre zmenu našej epistemológie,“ zdôrazňujú členovia Rímskeho klubu.

Dôležitá nie je pravda, ale rozmanité pohľady na svet rôznych afrických a ázijských kultúr, pôvodných kultúr, ktoré boli v dobe industrializácie ignorované. Okrem toho je dôležité experimentovať, aby sme sa posunuli k udržateľnému blahobytu. Nepočíta sa ani „štandardná expertíza“, ktorá môže „v skutočnosti sťažovať získavanie nových informácií, ktoré potrebujeme“. Ľudia sa musia „vzdať svojich rolí zainteresovaných strán alebo expertov na existujúci status quo, pretože im to bráni vidieť to, čo sa musíme naučiť nanovo,“ hovoria tvorcovia nového človeka.

Zodpovedný výskum a inovačné programy

Nové spôsoby učenia predpokladajú „prepracovanie procesov tvorby vedomostí“. Preto Rímsky klub spolu so sieťou univerzít na celom svete podporuje „zodpovedné výskumné a inovačné programy“. Očakáva sa, že výsledkom experimentov budú „nové cesty“ vedúce k „udržateľnému blahobytu“.

Do dvoch až troch rokov chcú iniciátori vytvoriť sieť organizácií a jednotlivcov na celom svete. Tie zasa pomôžu vzbudiť nadšenie pre kultúrnu transformáciu. Kultúra poskytuje „rámec pre interpretáciu reality a spôsoby správania, keď potrebujeme jedlo, prístrešie, vzťahy s inými a lásku“. Kultúrna transformácia nakoniec prinesie zmeny aj v iných oblastiach života.

Ekonómovia, podnikatelia, ekológovia, vedci z rôznych odborov združení v Rímskom klube poukazujú na to, že je potrebné myslieť globálne, holisticky a systémovo, experimentovať s alternatívnymi názormi, aby sa dal zmysel životu ľudí zbavených rôznych statkov.

Akčný program Jenskej deklarácie

Dňa 9. septembra 2021 sa za účasti umelcov z Afganistanu, Iránu a Južnej Afriky uskutočnilo slávnostné podpísanie Akčného programu Jenskej deklarácie (TJD) zástupcami týchto organizácií. Ako zdôraznil Garry Jacobs, šéf Svetovej akadémie vied a umení, globálne sociálne hnutie pomôže „zmeniť spôsob myslenia a konania tak, aby bol možný prechod na globálne spravodlivý, inkluzívny a udržateľný život“.

Za najvyššiu prioritu sa považuje vytvorenie globálneho hnutia ovplyvňujúceho všetky oblasti života. V praxi sa dohodlo, že programy „Umenie“, „Vzdelávanie“ a „Občianska spoločnosť“ bude realizovať a koordinovať globálny sekretariát zriadený na univerzite v Jene v spolupráci s Centrom Maxa Webera pre pokročilé štúdie v Erfurte a Hudobnou akadémiou Franza Liszta vo Weimare. Koordinátorom bol nemecký lektor profesor Benno Werlen, spomínaný v úvode.

V októbri 2021 sa uskutočnila konferencia „Humanitné a spoločenské vedy pre udržateľnosť“. Podobné podujatia sa plánujú v Amerike, Afrike a Ázii. Majú pomôcť spojiť viac organizácií a mienkotvorných osobností.

Zdroj: wikimedia commons

Neomaltuziánstvu sa darí

Budovanie nových civilizácií nie je pre Rímsky klub nová myšlienka. Jej členovia tvrdia, že všetko, čo predpovedali v slávnej správe „Limity rastu“ z roku 1972, sa stalo skutočnosťou a je naliehavo potrebné konať, aby sa ukončila exploatácia zdrojov Zeme a znížila svetová populácia.

Vyzývajú na zavedenie „ekonomiky šišiek“ (Doughnut Economics), ako ju opísala Kate Raworthová, ktorá navrhuje zaviesť dva typy ekonomických ukazovateľov: jeden upozorňujúci na to, že základné ľudské potreby nie sú uspokojené, a druhý vystríhajúci, že kritické regeneračné systémy Zeme sú preťažené. Majú pomôcť „spravodlivo uspokojovať materiálne potreby všetkých ľudí v rámci regeneračných možností Zeme“.

Zmena paradigmy súvisí so šírením „novej etiky“ a globálneho riadenia. Môžeme očakávať viac takýchto podujatí, politických diskusií o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré podporuje OSN a popredné svetové univerzity.

V roku 2016 Rímsky klub propagoval „obnovenie prosperity prostredníctvom riadenia rastu, znižovania nezamestnanosti a nerovnosti a riešenia zmeny klímy“. Podľa správy s názvom „Stačí jednopercentný rast“, ktorú 13. septembra 2016 v Berlíne predstavili Jorgen Randers a generálny tajomník klubu Graeme Maxton, sa svet po tridsiatich rokoch globalizácie a hospodárskeho rastu stal nepríjemným miestom pre život.

V snahe obmedziť „klimatické zmeny“, nerovnosť a nezamestnanosť viedli k požiadavke zmeny paradigmy. Autori navrhli zaviesť celosvetovú politiku jedného dieťaťa, zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 70 rokov, zvýšiť spotrebné dane, dane a zaviesť uhlíkovú daň a univerzálny základný príjem pre ľudí v núdzi. Tvrdili, že globálna spoločnosť si musí vybrať: buď pokračovať smerom k priepasti, alebo sa vydať na cestu k udržateľnému rastu. Autori správy upreli právo na rast rozvojovým krajinám, ako je India, pretože v nich nie je dostatok zdrojov a energie pre všetkých. Podľa nich by politika jedného dieťaťa ušetrila zdroje pre „spravodlivejšiu globálnu spoločnosť“.

Bohužiaľ, neomaltuziánske myšlienky sú medzi svetovými technokratmi veľmi rozšírené. Obľúbené boli najmä v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Ich výsledkom bolo okrem iného masové zneužívanie v podobe čínskej politiky jedného dieťaťa (1979 – 2015) a násilnej sterilizácie v Indii (1975 – 1977), ako aj v krajinách Južnej Ameriky.

V roku 2020 na Svetovom ekonomickom fóre biologička Jane Goodallová v diskusii uviedla, žeby sme nemali environmentálne problémy, ak by sa „zachovala veľkosť populácie spred 500 rokov“, teda približne 420 – 540 miliónov ľudí, čo je o 6,7 miliardy menej ako dnes.

Sme svedkami toho, ako celebrity a popredné svetové a národné médiá propagujú akúsi módu nemať deti ako výraz našej starostlivosti o planétu. Presadzuje sa „nová etika“, ktorá je v rozpore so základnými hodnotami a morálkou.

15. novembra 2017 priniesla televízia NBC News správu „Veda dokazuje, že deti sú pre Zem škodlivé“. Andrzej Prajsnar 7. augusta 2018 na stránke forsal.pl s odvolaním sa na údaje Population Matters pre Poľsko napísal, že „ekologicky optimálny počet obyvateľov Poľska by mal byť okolo 18 miliónov“. Údaje zohľadňovali úroveň spotreby a technológie, sebestačnosť vo využívaní obnoviteľných prírodných zdrojov a možnosť ich úplného obnovenia. Zástancovia budovania nových civilizácií zdôrazňujú význam prispôsobenia ekonomík a obyvateľstva rôznych krajín regeneračnej schopnosti miestnych ekosystémov.

V auguste 2019 princ Harry naznačil, že deti zaťažujú planétu, zatiaľ čo zodpovedné páry by mali mať „maximálne dve“ deti. Dokonca obhajoval trestanie ľudí za to, že majú viac detí. Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová (D-NY) spochybnila morálnosť plodenia detí v súvislosti so „zmenou klímy“ a Joe Biden podporil čínsku politiku.

V novembri 2019 sa viac ako 11-tisíc vedcov podpísalo pod správu „Svetoví vedci varujú pred klimatickou krízou“, v ktorej vyzývajú na zníženie počtu svetovej populácie v boji proti „zmene klímy“. Zoznam signatárov sa každoročne rozrastá a v roku 2021 sa k nemu pripojilo ďalších 2 800 ľudí. Správu inicioval okrem iných aj profesor William J. Ripple z Oregonskej štátnej univerzity.

V dokumente sa uvádza, že „svetová populácia sa musí stabilizovať a v ideálnom prípade postupne znižovať“. Vyzýva na zníženie pôrodnosti umožnením všeobecného prístupu ku všetkým prostriedkom plánovania rodiny vrátane interrupcií a zavedením všeobecnej rodovej rovnosti.

Ako vidíme, neomaltuziánstvu sa darí a programy zmeny paradigmy, ktoré v súlade s Agendou 2030 predkladajú rôzne orgány na boj proti „zmene klímy“, sa de facto týkajú depopulácie. Vedci a technokrati si zámerne neberú ponaučenia z minulosti, ktoré vyvracajú ich teórie, a odmietajú pravdu a objektivitu. To by sťažilo budovanie bezbožnej, gnostickej a kmeňovej „planetárnej civilizácie“.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!