Liturgia - Christianitas

Liturgia

Celebroval Náš Pán Ježiš Kristus prvú svätú omšu v aramejčine?

Branislav Krasnovský

Prvú svätú omšu slávil Náš Pán na Zelený Štvrtok (Posledná večera) a túto omšu celebroval v aramejskom jazyku. Poslednú večeru vnímajú katolíci ako prvé liturgické slávenie svätej omše. Poslednú...

Katolícky ornát skrýva v sebe hlbší liturgický význam

Branislav Krasnovský

Ornát je bohoslužobné rúcho kňaza a biskupa v rímskokatolíckej cirkvi, v anglikánskych a starokatolíckych cirkvách a v niektorých luteránskych cirkvách. V Škandinávii a Nemecku používali luteráni ornáty približne do...

Radosť a nevôľa – dva odlišné postoje k mimoriadnej forme latinskej omše

Mikuláš Hučko

Radosť Aj v týchto ťažkých a náročných časoch pre Cirkev nechýbajú povzbudzujúce svedectvá, ale aj sily, ktoré im neprajú. Sľubným príbehom írskej cirkvi za posledné desaťročie sa ukazuje byť...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 6. časť

Michal Semín

pokračovanie V. časti Dramatický pokles pôrodnosti je zjavný aj v krajinách, ktoré tradične spájame so silnou katolíckou mentalitou – Taliansko, Španielsko, Poľsko, Malta či Írsko. V minulom roku zomrelo...

Kristus – svetlo svietiace v temnotách. Symbolika veľkonočnej sviece, 2. časť

p. Ambrogio M. Canavesi

pokračovanie I. časti Svetlo Vzkrieseného Krista Doteraz sme hovorili o svieci hodnotiac symbolizmus relatívny k tvaru, matérii z ktorej je zložená a o znakoch, ktoré sú k nej pripevnené,...

Kristove rany, aj stĺp Židov – symbolika veľkonočnej sviece

p. Ambrogio M. Canavesi

Od Veľkonočnej vigílie počas celého veľkonočného obdobia vyniká vo všetkých katolíckych kostoloch mohutná svieca pri oltári v blízkosti miesta, kde sa ohlasuje Evanjelium. Veľkonočná svieca je tichým protagonistom celej...

Kardinál Sarah prosí pápeža, aby zrušil zákaz „individuálnych“ svätých omší v Chráme sv. Petra

Kard. Robert Sarah

Bazilika svätého Petra v Ríme je už týždeň tichou púšťou. Už ju každé ráno neoživuje množstvo svätých omší slávených na jej početných oltároch. A to všetko na základe dekrétu vydaného...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 5. časť

Michal Semín

pokračovanie IV. časti Nie je mi známe, žeby existoval seriózny prieskum medzi českými či slovenskými praktizujúcimi katolíkmi ohľadom ich postoja k antikoncepcii. K dispozícii sú len niektoré čiastkové štúdie...

Presbytérium a jeho význam v katolíckom chráme

Branislav Krasnovský

Presbytérium je osobitný priestor v kostole vyhradený pre oltár a kňaza, prípadne ďalšie zasvätené i laické osoby, ktorý je oddelený od hlavnej lode kostola. V románskej architektúre sa presbytérium...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 4. časť

Michal Semín

pokračovanie III. časti Obetnému charakteru tradičného omšového obradu by mal zodpovedať aj základný životný postoj kresťana. Moderná mentalita, oddeľujúca práva od povinností, je naopak antitézou poňatia života ako služby...

Stanovisko kardinála Raymonda Lea Burkeho k zákazu slávenia súkromných sv. omší v Bazilike sv. Petra

Raymond Leo kardinál Burke

Dňa 12. marca 2021 zverejnila Prvá sekcia (sekcia všeobecných záležitostí) Štátneho sekretariátu dokument, ktorý obsahoval isté dispozície ohľadom slávenia sv. omše v pápežskej Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Dokument je...

Kto tvorí stabilné skupiny, ktoré priľnuli k mimoriadnej forme? Demografia mimoriadnej formy

Jozef Duháček

Vážení čitatelia, radi by sme Vás upozornili, že nasledujúci článok je z dôvodu rozsiahlejšej tabuľky v texte nečitateľný v mobilných zariadeniach pri zobrazovaní na výšku, teda je potrebné, kvôli...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 3. časť

Michal Semín

pokračovanie II. časti Ak sa vrátime k úvodnej modlitbe Offertoria, nájdeme v nej slová ako obeta, nehodný sluha, urážky, hriechy, nedbanlivosti, teda výrazy, realisticky popisujúce celebranta ako niekoho, kto...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny, 2. časť

Michal Semín

pokračovanie I. časti Pozrime sa teraz podobnejšie na to, ako obetný charakter omše vyjadruje tradičný rímsky rítus a ako nová omšová liturgia. Odlišný prístup možno vypozorovať už v úvode...

Obeta svätej omše a život katolíckej rodiny

Michal Semín

V evanjeliovom úryvku, čítanom v 2. nedeľu po Deviatniku, sv. Pavol vysvetľuje, aký má význam pre náš život, a teda pre cestu k spáse, láska: „Keby som hovoril ľudskými...

Vplyvná skupina klerikov chce obmedziť slávenie tradičnej liturgie. Hrozí zrušenie Summorum Pontificum?

Mário Vadás

O. Claude Barthe, expert na liturgiu, tvrdí, že vo Vatikáne je vplyvná skupina duchovných, ktorí si želajú obmedziť slávenie tradičnej liturgie. Na jar minulého roku zaslala Kongregácia pre náuku...

Všetko o oltári. Poznáte, čo znázorňujú jeho časti?

Oltár, miesto obety sv. omše, je ústredným bodom chrámu. Na ňom sa odohráva najväčší zázrak v dejinách – premena chleba a vína na Telo a Krv Božieho Syna. Táto premenená Hostia je...

Za všetkých bola preliata Kristova Krv, mnohí z toho budú mať úžitok. Po 14 rokoch konečne zmena

Jozef Duháček

Liturgická komisia KBS oznámila vydanie nového prekladu Rímskeho misálu, ktoré prináša niektoré zmeny. Po viac ako 14 rokoch od vznesenia požiadavky Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (1), sa konečne...

Púť Summorum Pontificum 2020 – zmysel tradičnej omše v čase COVID-19

vdp. Ľubomír Urbančok

V Ríme sa ako každoročne, aj tentokrát konala púť Summorum Pontificum, ktorá sa už tradične koná posledný októbrový víkend, na ktorý z nariadenia Pia XI. spadá zároveň nedeľa Krista Kráľa. Vzhľadom...

20 dôvodov prečo sa zúčastniť na tradičnej latinskej omši v roku 2020

Jacob Tate

„Čnosť náboženstva dáva Bohu to, čo mu dlhujeme, a my mu dlhujeme to, čím nás Boh obohatil v našej tradícii“ – Dr. Peter Kwasniewski. Na túto tému vyšlo mnoho kníh,...

Pápež František podporil Tridentskú liturgiu

vdp. Ľubomír Urbančok

Sviatok zvestovania Pána 25.3.2020 sa niesol v mimoriadnom duchu. Okrem toho, že kvôli opatreniam ku koronavírusu sa neslávili verejné bohoslužby tak v Taliansku ako aj na Slovensku a iných...

Trnavský kňaz bráni náuku Benedikta XVI.

vdp. Ľubomír Urbančok

Kázeň vdp. Ľubomíra Urbančoka odznela na Rádiu Lumen. Drahí bratia a sestry! Minulú nedeľu sme slávili nedeľu Božieho Slova. Dnešný evanjeliový verš nám kladie pred oči skutočnosť, že rozsievačom tohto...

Ďalšie reakcie na zavádzajúci príspevok Katolíckych novín

Redakcia

V januárovo čísle Katolíckych novín sme mohli nájsť otázku: Viete mi vysvetliť, čo sú to takzvané tridentské sväté omše a za akých podmienok je dovolené ich sláviť? Môže si kňaz...

Slávenie Tridentských omší nezavádzajme?

ThLic. Peter Mášik

KN č. 2/2020 priniesli článok s palcovým titulkom: Slávenie Tridentských omší nezavádzajme. Vecná a kritická reakcia na tento článok by si vyžadovala väčší priestor, ale pokúsim sa v stručnosti aspoň o niektoré úvahy,...

Čím je naozaj svätá omša?

vdp. Grzegorz Śniadoch

Je ťažké obsiahnuť tému svätej omše v jednom článku. O nej bolo napísaných nespočetné množstvo kníh a nikoho to neprekvapuje, pretože omša je zdrojom a vrcholom života Cirkvi –...