Eucharistia - Christianitas

Eucharistia

Láska k Eucharistii biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča

Mikuláš Hučko

Eucharistická úcta sa v katolíckej Cirkvi začala intenzívnejšie šíriť od 13. storočia, a je svedectvom ďalšieho prehlbovania chápania a úcty k Eucharistii. Eucharistická úcta a adorácia slúži na lepšie...

Je Kristus prítomný celý v každej jednej malej čiastočke konsekrovaného chleba a vína?

(Úvaha sv. Tomáša Akvinského prevzatá z jeho Sumy teologickej. Je napísaná spôsobom otázok a tvrdení a následným odpovedaním – prvé tri body sú tvrdenia, na ktoré sv. Tomáš odpovedá a nakoniec vyjadruje...

Sv. Pavol VI., sv. Ján Pavol II. aj Benedikt XVI. boli proti a to aj počas pandémie prasacej chrípky

Matej Gavlák

Timothy Flanders, odborník na klasické jazyky, katolícky apologéta a autor knihy Úvod do Biblie pre tradičných katolíkov, predstavil dejiny praxe prijímania na ruku a poodkryl ako táto prax prebiehala...

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Branislav Krasnovský

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známa aj ako slávnosť Božieho Tela (lat. Corpus Christi) je prikázaný sviatok v katolíckej Cirkvi. Tento sviatok je pripomienkou skutočnej prítomnosti Nášho Pána...

Polstoročie od vydania pápežskej inštrukcie Memoriale Domini

vdp. Štefan Mordel

Pred 50-timi rokmi bola, v prevažnej miere v západných krajinách, oficiálne dovolená prax podávania sv. prijímania na ruku. Pred rokom táto prax dorazila aj na Slovensko. Stalo sa tak nie...

Keď úcta ku Kristovmu Telu je väčšia, ako strach z obvinenia z neposlušnosti

Emil Bédi

Všemohúci Boh vo svojej nekonečnej múdrosti obdaril veriacich rôznymi darmi, ktoré sa navonok prejavujú rôznym stupňami i prejavmi úcty a lásky k nemu. Nepochopenie toho, že niektorí veriaci môžu byť práve...

Telo, ktoré Ježiš prijal od svojej Matky pri vtelení, je rovnakým telom, do ktorého premenil chlieb pri poslednej večeri

P. John A. Hardon, SJ

Skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii je základným kameňom sviatosti. Potvrdzujú to slová svätcov, ktorí hovoria alebo píšu o sile Najsvätejšej Sviatosti a o tom, ako môže skutočná prítomnosť premeniť...

Sväté prijímanie na ruku alebo do úst? Aký bol v skutočnosti zámer prvotných svätcov Cirkvi pri inštrukciách o sv. prijímaní?

Branislav Michalka

Rok 2020 preniesol spory okolo spôsobu sv. prijímania aj do najzapadnutejších kútov katolíckej Cirkvi. Štátmi presadzované a Rímom, aj lokálnymi cirkvami schvaľované hygienické opatrenia, priniesli všeobecným zdravím odôvodnenú požiadavku prijímania...

Teoretická diskusia o skutočnej prítomnosti Krista v Eucharistii. Otázky multilokácie a iné

Jozef Duháček

pokračovanie I. časti Hlavným cieľom špekulatívnej teológie týkajúcej sa Eucharistie by mala byť filozofická diskusia a hľadanie logického riešenia troch zjavných rozporov, ktorými sú: – nepretržitá existencia eucharistických spôsobov...

Čo znamená transsubstanciácia (prepodstatnenie). Aké dlhé je trvanie skutočnej prítomnosti?

Jozef Duháček

Pred dokázaním skutočnosti, že pri Premenení nastáva podstatná zmena, musíme najskôr načrtnúť jej históriu a podstatu. a) Koncepcia transsubstanciácie nie je produkt gréckych filozofov, ktorí v tomto smere neprekročili rámec...

Najznámejšie eucharistické zázraky v dejinách. Stručný prehľad

Jozef Duháček

pokračovanie – I. časti LANCIANO r. 750 – Istý baziliánsky mních, vraj vzdelaný, no so slabou vierou pochyboval, či v premenenej Hostii je skutočne Božie Telo. Prosil Pána, aby...

K čomu nás majú viesť eucharistické zázraky? Dodnes ich máme vyše 120

Jozef Duháček

Zázrak – latinsky miraculum, z mirari „čudovať sa“ – je čudo, div, všeobecne úžasná vec. Toto slovo sa používa v klasickej latinčine. Druh zázraku, ktorý by sa mohol vzťahovať...

Dôkazy z Tradície o prítomnosti celého Krista v Eucharistii

Jozef Duháček

pokračovanie I. časti – Skutočná prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii ako fakt Pokiaľ ide o presvedčivosť argumentu z Tradície, tak rozhodujúci význam má historická skutočnosť, že dogma o skutočnej prítomnosti...

Skutočná prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii ako fakt

Jozef Duháček

V tomto článku, ktorý čerpá predovšetkým z katolíckej encyklopédie (imprimatur) stručne zhrnieme fakt skutočnej prítomnosti, ktorý je centrálnou dogmou a dogmy, ktoré s tým súvisia: úplnosť skutočnej prítomnosti, transsubstanciáciu, trvalosť skutočnej...

Eucharistia

Dvaja eucharistickí svätci – sv. Tarsicius a sv. Pius X.

Susan Vennariová

Keď som mala osem rokov, zamilovala som sa. Ten chlapec bol len o niečo málo starší ako ja; už si nespomínam, či som o ňom čítala alebo mi o ňom niekto rozprával....

Otvorený list poľských katolíckych lekárov ohľadom rizík spojených s prijímaním Eucharistie na ruku

Biskupom, kňazom, sestrám i bratom v Katolíckej viere, Sme znepokojení skutočnosťou, že v posledných mesiacoch mnohí kňazi povzbudzujú (a v niektorých farnostiach dokonca prikazujú!) prijímať sväté prijímanie na ruku...

Je môj jazyk hodnejší než moja ruka? Druhá časť rozhovoru s P. Kwasniewskim

I. časť John-Henry Westen, šéfredaktor Lifesitenews, sa rozprával s doktorom Petrom Kwasniewskim počas online konferencie Voice of the Family „Láska a zbožná úcta voči nášmu Pánovi“. Druhá časť rozhovoru. Môžeme...

Falošný archeologizmus odsúdil už Pius XII. vo svojej encyklike Mediator Dei. Rozhovor s P. Kwasniewskim

John-Henry Westen, šéfredaktor Lifesitenews, sa rozprával s doktorom Petrom Kwasniewskim počas online konferencie Voice of the Family „Láska a zbožná úcta voči nášmu Pánovi“. Prvá časť rozhovoru. Mohli by ste...

Kardinál Sarah: Podávanie Eucharistie na ruku je súčasťou Satanovho útoku na Cirkev

Branislav Krasnovský

(Pripomíname text z roku 2018, aj v súčasnom kontexte obzvlášť aktuálny) Kardinál Robert Sarah vyzýva katolíkov, aby sa vrátili k prijímaniu Eucharistie na jazyk a v kľaku. V predslove...

Forma prijímania: disciplína, zvyk, potešenie alebo objektívna norma?

Ján P. Strumilowski, OCist.

„Situácia vyvolaná výskytom koronavírusu viedla k rýchlej reorganizácii cirkevného života v mnohých oblastiach. Zavedené obmedzenia nie sú vždy zlučiteľné s tradičným spôsobom prežívania liturgie. Jedným z najcitlivejších bodov je...

Správajme sa k Eucharistii s náležitou úctou, ktorú si zasluhuje

Branislav Krasnovský

Takzvaná pandémia koronavírusu spôsobila, že mnoho veriacich na Slovensku začalo (zatiaľ údajne dočasne) prijímať Eucharistiu do rúk, tento trend podporujú z hygienických a bezpečnostných dôvodov aj mnohí slovenskí biskupi....

Zaobchádzanie s najsvätejšou Eucharistiou sa trestuhodne zanedbáva. S úctou mizne aj viera

Jozef Duháček

Čo je to najsvätejšia Eucharistia?  Katolíci verili a veria (i keď dnes už iba niektorí), že je to Telo a Krv Ježiša Krista. Celé Telo a Krv, Duša a Božstvo...

Biskup Schneider iniciuje Medzinárodnú kampaň na odprosovanie za zneuctenia Eucharistie

Eucharistia je to najvzácnejšie, čo Cirkev má. Ona je tým najväčším, ba smelo môžeme povedať, že jediným jej bohatstvom.  Svätý Otec Ján Pavol II. v dokumente Dominicae cenae nás...

Eucharistické požehnávanie v Trnave počas epidémie a štatistiky úmrtí na iné choroby

Od polnoci zo soboty 21. marca na nedeľu 22. marca, teda na 4. pôstnu nedeľu, začal pravidelne každú noc udeľovať arcibiskup Mons. Ján Orosch eucharistické požehnanie z okna arcibiskupského úradu....

Biskup Schneider sa prihovára Slovákom: ctite si Eucharistiu!

biskup Athanasius Schneider

Biskup Athanasius Schneider sa prihovára nášmu národu v našom rodnom jazyku! Povzbudzuje nás k vernosti, láske a úcte k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. “Títo malí milovníci a ochrancovia Eucharistie obnovia...

Dokumenty hovoria jasne: sv. prijímanie sa podávalo vždy priamo do úst

itresentieri.it

Od prvých storočí kňazi podávali hostiu do úst (dokumenty potvrdzujú, že dotýkanie sa Eucharistie rukami bolo pre laikov vždy zneužitím, okrem nevyhnutnosti a v čase prenasledovania). Teraz je veľmi...

Sväté prijímanie na ruku nie je vhodné

vdp. Ľubomír Urbančok

To nie sú slová autora článku, lež sv. Pavla VI., v inštrukcii Memoriale Domini, ktorou zmienený pápež usmernil v Cirkvi rozdávanie svätého prijímania na ruku, ktoré bolo zavedené bez akéhokoľvek dovolenia Cirkvi....

Synovská prosba biskupom: nepodávajte Eucharistiu do rúk!

Redakcia

Od 5.5.2020 je možné podpísať petíciu biskupom Slovenska, aby prehodnotili podávanie Eucharistie na ruku. Petíciu môžete podpísať na stránke reaguj.sk (https://www.reaguj.sk/synovska-prosba-biskupom–nepodavajte-eucharistiu-do-ruk-,95,k.html). Neberme Ho opovážlivo do svojich nehodných rúk, ale...

Slová Jána Pavla II. o Eucharistii – poklad Cirkvi a Srdce sveta

pch24.pl

Poklad Cirkvi, Srdce sveta – tak označil pápež Ján Pavol II., ktorého 15 výročie smrti si v roku 2020 pripomíname, Eucharistiu. V dnešnej dobe, kedy budeme sláviť Veľkonočné sviatky...