SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, I. časť: Synodálna Cirkev – je ešte katolícka? - Christianitas

SYNODALITA – Koniec Cirkvi, ako ju poznáme?, I. časť: Synodálna Cirkev – je ešte katolícka?

Paweł Chmielewski
12. januára 2022
  Cirkev  


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Zdroj: flickr.com

Synodálna Cirkev – je ešte katolícka?

V sobotu 9. októbra 2021 sa v Ríme začala nová synoda biskupov. Jej mottom je „Smerom k synodálnej Cirkvi: spoločenstvo, participácia a misia“. Synoda má natrvalo premeniť katolícku Cirkev – na synodálnu Cirkev. Ako povedal pápež František pri otvorení, citujúc otca Yvesa Congara OP, „nepotrebujeme vytvoriť novú Cirkev, potrebujeme vytvoriť inú Cirkev“. „Synodalita“ zahŕňa rozsiahle „konzultácie“ pápeža a biskupov. Na názor sa majú pýtať nielen veriacich katolíkov, ale aj pravoslávnych, protestantov, nekresťanov a odpadlíkov, keďže bolo uvedené, že každý pokrstený má právo zúčastniť sa na synode na jej najnižšej úrovni.

Veľkými podporovateľmi synodality sú hierarchia a laickí cirkevní aktivisti v Nemecku a v Latinskej Amerike. Tí prví chcú využiť synodálnosť na legalizáciu požehnania homosexuálnych párov, pripustenia žien do kňazskej vysviacky, zrušenie celibátu a odovzdanie kontroly nad biskupmi laikom.

Tí druhí chcú objavovať „duchovné hodnoty“ indiánskych kultov a povier a načúvať „plač Matky Zeme“, aby pochopili, ako zmeniť Cirkev a svet. Myšlienky, ktoré rozvíjajú, nie sú určené len pre ich krajiny, ale pre celú Cirkev. Najmä Nemci chcú, aby ich názory na LGBT alebo kňazstvo prijala celá Európa vrátane Poľska – a majú v tomto smere veľmi vplyvných spojencov. Je teda synodalita cestou k odstráneniu celej katolíckosti Cirkvi?

Cirkev ako obrátená pyramída

Globálny synodálny proces nie je obyčajná synoda. Predchádzajúce synody mali začiatok a koniec a zaoberali sa úzko zameranými témami. Súčasná synoda sa podľa pápežovej vôle nemá nikdy skončiť – má to byť proces, ktorý zmení Cirkev. Akým spôsobom?

Svätý Otec sa 18. septembra prihovoril rímskym diecézam. Hovoril o tom, čo je synodalita a ako má vyzerať Cirkev budúcnosti. Pápež predstavil dva základné obrazy alebo metafory na pochopenie toho, čo chce dosiahnuť.

Po prvé, František prirovnal katolícku Cirkev k vode. Povedal, že ak voda netečie, začne hniť. Tak je to aj s Cirkvou – musí byť v pohybe, napredovať, inak v nej začnú hnilobné procesy. Preto vieme, že pre synodálny proces je rozhodujúcim pohybom vpred, je to vývoj a zmena.

Ako má prebiehať? Pápež povedal, že ide o to, aby sa upustilo od rozdelenia na tých, ktorí učia, a tých, ktorí sú vyučovaní. „Je toľko odporu voči prekonaniu obrazu Cirkvi, ktorá je pevne rozdelená na vedúcich a poddaných, na tých, ktorí učia, a tých, ktorí sú vyučovaní. () Synodálna Cirkev obnovuje horizont, z ktorého vychádza Kristus: stavať hierarchické monumenty znamená zakrývať Ho. Pastieri idú s ľuďmi: my, pastieri, ideme s ľuďmi, niekedy vpredu, niekedy uprostred, niekedy vzadu,“ povedal doslova.

Svätý Otec tak nadviazal na obrazy, ktoré použil v posolstve zo 17. októbra 2015 pri príležitosti päťdesiateho výročia ustanovenia Synody biskupov svätým Pavlom VI. František uviedol, že Cirkev by mala mať štruktúru „obrátenej pyramídy“. „(V) Cirkvi, ako v obrátenej pyramíde, je vrchol pod základňou. Preto sa tí, čo vykonávajú moc, nazývajú ,služobníci – ministriʻ, lebo podľa pôvodného významu slova sú najmenší zo všetkých.“ To sú teoreticky veľmi krásne odkazy na cnosť pokory.

Problém je v tom, že keď sa k „obrátenej pyramíde“ pridá požiadavka „prekonať rozdelenie na tých, ktorí učia, a tých, ktorí sú učení“, vznikne zmes, ktorá zaváňa egalitarizmom. Zatiaľ čo ešte v roku 2015 sa pápež veľmi jasne zmieňoval o primáte a najvyššej úlohe pápeža, v posledných rokoch sme o tom počuli oveľa menej. V roku 2019 sa kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga, predseda elitnej Rady kardinálov, ktorá radí pápežovi pri práci na reforme Rímskej kúrie, zaujímavo vyjadril o budúcnosti Cirkvi. Purpurát povedal, že Cirkev bude mať v budúcnosti štruktúru „obrátenej pyramídy“ – a spojil to napríklad s udelením novej doktrinálnej právomoci biskupským konferenciám. Okrem toho vieme, že František intenzívne uvažuje o novom chápaní Petrovho primátu, čo by do istej miery obmedzilo doterajšiu úlohu pápežstva.

Vo svojej programovej encyklike Evangelii gaudium napísal, že dnes je potrebná „konverzia pápežstva“ (sic). V spomínanom príhovore z roku 2015 sa zasa odvolal na slová svätého Jána Pavla II. vyslovené na konci jeho pontifikátu v roku 2003, v ktorých pápež hovoril o hľadaní takej formy „výkonu primátu, ktorá by bola otvorená novej situácii bez toho, aby vôbec odmietla podstatné prvky tohto poslania“. Samozrejme, ide o ekumenizmus. Kardinál Mario Grech, vedúci sekretariátu Biskupskej synody a hlavný organizátor novej synody, upozornil na tento kontext v rozsiahlom rozhovore, ktorý poskytol Andreovi Torniellimu v máji 2021, hneď po oznámení zvolania celosvetového synodálneho procesu. „Môžeme si byť istí, že táto cesta prinesie veľké ovocie na ekumenickej úrovni. () Synodalita nám ponúka primeraný rámec na pochopenie hierarchickej služby, najmä služby petrovskej,“ povedal.

Priebeh

Synodálny proces sa začal v Ríme, ale hneď potom vyštartoval vo všetkých diecézach sveta. 17. októbra biskupi slávili slávnostnú svätú omšu, ktorou symbolicky začali prvú fázu synody – konzultácie s Božím ľudom. Podľa usmernení Svätej stolice sa konzultácií môže zúčastniť ktokoľvek; môže taktiež hovoriť, čo si myslí, pokiaľ chce pomôcť Cirkvi budovať synodálnosť; možno odpovedať na otázky, ktoré Vatikán navrhol v pracovných dokumentoch pre synodu, alebo je možné formulovať vlastné témy a otázky.

Biskupi potom budú musieť urobiť syntézu z konzultácií v diecézach a postúpiť ju biskupskej konferencii. Biskupská konferencia vypracuje jednu syntézu zo všetkých diecéznych syntéz a pošle ju do Ríma. Tým sa v apríli 2022 ukončí prvá fáza konzultácií s Božím ľudom. Vatikán potom tieto syntézy spracuje do Instrumentum laboris – nástroja pre ďalšiu prácu, ktorý bude predstavený v septembri budúceho roka. Potom sa začne kontinentálna fáza, v rámci ktorej budú delegáti biskupov z jednotlivých krajín na kontinentálnej úrovni spoločne diskutovať o Instrumentum laboris. Výsledok týchto diskusií, ktoré musia prebehnúť najneskôr do marca 2023, sa spracuje do písomných syntéz a dokumentov a opäť sa zašlú do Ríma. Vatikán ich opäť prepracuje a pripraví druhé Instrumentum laboris, ktoré bude publikované v júni 2023.

Tým sa začne univerzálna fáza, ktorá sa skončí v októbri 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Či výsledkom tohto stretnutia budú konkrétne dokumenty, alebo skôr len dojmy, vízie a sny, sa ešte len uvidí. Celú operáciu riadi Generálny sekretariát Biskupskej synody. Jej tajomníkom alebo správcom je kardinál Mario Grech a podsekretármi sú augustiniánsky biskup Luis Marin de San Martin OSA a misionárka Ježiša Krista, sestra Nathalie Becquartová MCJ.

(Pokračovanie)


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Filmy a seriály, ktoré ukazujú, že viera má čo ponúknuť

V tejto chvíli sa už celkom zjavne zdá, že Cirkev môže zachrániť azda len… návrat k tradičnej liturgii

Evanjelizácia dnes alebo päť otázok, na ktoré treba dať odpoveď najprv

Epidémia nekritickosti a jej dôsledky (1. časť)