Svätý Babylas

Plinio de Oliveira
24. januára 2021
  Svätec týždňa

Životopisné údaje:

Svätý Babylas žil v 3. storočí. Bol to biskup v Antiochii a ľudia ho mali veľmi radi. Jedného dňa pohanský cisár Numerianus nariadil, aby bolo modlám obetované mladé dievča. Bola dcérou kráľa a bola zajatá ako rukojemníčka vo vojne. Po tomto zločine chcel vstúpiť do katedrály v Antiochii, aby sa vysmieval katolíkom. Vo dverách ho však stretol svätý Babylas, ktorý mu povedal: „Ustúp, nečistý a svätokrádežný človeče. Sem nevstúpiš.“ Numeriana naplnila veľká nenávisť k prelátovi. Neskôr biskupa uväznil aj s tromi jeho žiakmi, aby ich podrobil výsluchom, na ktorých bol prítomný. Počas jedného z nich sa posmieval svätcovi slovami: „U bohov, predpokladám, že tých hlupákov, ktorým si pánom, musíš učiť zaujímavé veci, keď na to potrebuješ školu.“ Prelát odpovedal: „Áno, učím deti múdrosti a pravde. Čo sa týka hlupákov, tí do mojej školy nechodia; inak by si tam bol aj ty.“ Po mučení žiakov svätého Babylasa cisár k nemu pristúpil a povedal: „Počúvaj ma, majster, ktorý učíš deti také hlúposti. Tentoraz si prehral, pretože tvoji traja študenti práve priniesli obeť našim bohom.“ Boží muž uprel na neho prísny pohľad a odpovedal: „Klameš, nehanebník. Robíš to prirodzene, pretože si synom diabla, klamára par excellence.

Cisár ho odsúdil na smrť. Keď bol odvádzaný preč, povzbudzoval ľudí slovami: „Okolo môjho krku je železná obruč a reťaze. Slávnostne vás nabádam v mene Boha, aby ste ich pochovali blízko môjho tela, lebo jedného dňa vydajú svedectvo proti tomuto tyranovi, ktorého čaká večný oheň.“ Po svojej smrti bol sv. Babylas na Východe veľmi uctievaný a bolo mu zasvätených veľa kostolov.

V roku 363 cisár Julián odpadlík navštívil Antiochiu, aby priniesol obetu Apollónovi, ktorého chrám bol už opustený. Spýtal sa starého pohana, prečo to tak je a muž odpovedal, že Apollón tam už neprorokuje, pretože ho znepokojuje prítomnosť pozostatkov istého muža. Bol to svätý Babylas.

Julián chcel zobrať relikvie svätého a poslať ich preč. Všetci obyvatelia mesta však prišli v sprievode na obranu svojho bývalého biskupa: „Nech sú zahanbení všetci, ktorí uctievajú rukou vytvorené veci a slávu svojich modiel. Oslavujte Ho, všetci jeho anjeli. Ľudia, zohnite kolená pred najvyšším Pánom na celej zeme. On je vyvýšený nad všetkých bohov.“ Juliánov plán bol zmarený a relikvie svätého Babylasa v meste zostali.

Komentár profesora Plinia:

Je pozoruhodné, že fyziognómia tohto mučeníka je dosť odlišná od toho, čo nám bežne predstavuje istá romantická škola hagiografie. Táto škola zobrazuje mučeníka, ktorý vždy odpúšťa tým, ktorí mu spôsobujú smrť. To je samozrejme legitímne. Je veľmi ušľachtilé a krásne, že mučeník v okamihu, keď odovzdáva svoj život Bohu, odreže sa od okolitého sveta, dokonca aj svojich prenasledovateľov a myslí výlučne na Boha. Je od neho ušľachtilé odpúšťať a modliť sa za tých, ktorí sú proti nemu. Sám náš Pán sa modlil za dobrého zlodeja a odpustil všetkým, ktorí mu spôsobili smrť.

Čo však na tejto škole nie je v poriadku, je, ak naznačuje, že ak by svätý zomrel s prekliatím svojich nepriateľov a odsúdil by zločiny svojich protivníkov, nebol by skutočným svätcom. Nepraktizoval by cnosť odpustenia a cnosť lásky k blížnemu. Nezaslúžil by si teda ísť priamo do Neba. Implicitnú kritiku konania svätého Babylasa, ktorý tak urobil, vidíme v tom, že jeho život nie je dobre známy a jeho obrazy alebo sochy sú málo rozšírené.

Táto implicitná nedôvera však obsahuje jednu doktrinálnu chybu. Je úplne legitímne a v niektorých prípadoch dokonca povinnosť, zomrieť s pravdou na perách a pomenovať chyby a hriechy svojich nepriateľov. Dôležitým dôkazom toho je život a smrť svätého Babylasa. Je to vrcholná forma svätosti, ktorá robí škodu nepriateľom Cirkvi a desí diablov aj po smrti.

V opise života svätého Babylasa sú dve grandiózne scény. Najprv stretnutie pri dverách katedrály. Možno si predstaviť, že na jednej strane brány stojí Svätý, prísny a rozhorčený. Už vie o zločine cisára a pevne a pokojne tam čaká. Na druhej strane je tu cisár, ktorý sa blíži ku katedrále obklopený pochlebovačnými dvoranmi. Cisár sa vysmieva katolíkom a všetci dvorania sa hlasno smejú. Cisár je najvyššou autoritou na zemi a svätý Babylas je obyčajný biskup. Ale Babylas je viac ako Numerianus, pretože je svätý. Cisár chce vstúpiť, svätý mu to však zakáže a cisár nevojde. Čo mal Babylas, vďaka čomu dokázal znemožniť cisárovi vstup? Mal vec, na ktorú sa dnes veľmi zabúda a to morálnu silu. Jeho prítomnosť, viera, jeho sebaistota zastavili cisára a ten nevykonal rúhanie, ktoré mal v pláne.

Druhá scéna je po jeho smrti. Diabol uctievaný pod menom Apollón už nemohol komunikovať so svojimi nasledovníkmi, pretože morálna prítomnosť svätého Babylasa, ktorá bránila cisárovi Numerianovi vstúpiť do katedrály, bola stále prítomná v celom meste a nedovolila diablovi dávať veštby. Ďalší cisár, odpadlík Julián, bol pred svätým Babylasom tiež bezmocný.

Osobnosť svätého Babylasa bola mocná počas života, ako aj po smrti a dokázal premôcť najmocnejších mužov na zemi i diabla v pekle. Prosme svätého Babylasa, aby nám dodal dôveru a vieru, aby sme svojou prítomnosťou mohli zabrániť nepriateľom Cirkvi v uskutočňovaní ich rúhačských a modlárskych zámerov.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!