Sv. Timoteus, mučeník


15. augusta 2021
  Svätec týždňa

Sv. Melchiades, ktorý ako pápež od roku 311 do roku 314 sv. Cirkev riadil, povolal sv. Timotea z maloázijského mesta Antiochie do Ríma, lebo poznal jeho horlivosť v hlásaní slova Božieho. O jeho pôvode a predošlom živote neudávajú nám nič spoľahlivé cirkevní spisovatelia, ako Eusebius († 348) a Epifanius († 402) a iní, ktorí život vtedajších kresťanov a sv. mučeníkov opisovali.

Sv. Timoteus prišiel do Ríma a ohlasoval horlivo sväté učenie Ježiša Krista. Obrátil mnohých pohanov na vieru Kristovu, pohanskí žreci (kňazi) zbadali, že sa chrámy, nepravým bohom venované, vyprázdňujú a oni obživy dnes či zajtra pozbavení budú. Obžalovali teda horlivého sluhu Božieho u miestodržiteľa mesta Ríma, Tarkvinia, že sa bohom rúha, Rimanov zvádza a cisárskymi zákonmi opovrhuje. Tarkvinius dal sv. Timotea chytiť a do žalára hodiť.

Dlho sedel svätý vyznávač v žalári a znášal biedu a trápenie. I dal ho pohan do chrámu zaviesť, aby bohom obetoval. Keď sv. Timoteus uzrel modlu, riekol: «Táto modla je obraz diablov, ktorý ju vynašiel a zhotoviť kázal, aby zaslepených ľudí zatratil. Kresťan, ktorý živého Boha zaprie, modlám sa klania, podľa nich hriešny život vedie, upadne do večnej temnosti a zatratenia. Živý Boh tresce každý hriech a odpláca každú cnosť. Ja len vtedy budem spasený, keď vytrvám vo vyznávaní Jeho najsvätejšieho Mena a v cnostnom živote.»

Keď mu pohan hrozil mučením a smrťou, riekol sv. Timoteus:

«Nikoho sa nebojím, len všemohúceho Boha, ktorý ma stvoril a ktorému jedine slúžim. Telo moje je v tvojej bezbožnej ruke, nie však moja duša, ktorú neusmrtíš.»

I ohlasoval prítomným pohanom pravého Boha a ničomnosť nepravých mŕtvych bohov. Pohania sa rozzúrili, bili nemilosrdne a rozkúskovali ukrutne telo horlivého sluhu Božieho. Miestodržiteľ rozkázal katom, aby jeho doráňané, krvácajúce telo nehaseným vápnom posypali. Tak umučený sv. Timoteus vyvlečený bol polomŕtvy von z Ríma na popravisko, kde mu kat hlavu odťal.

To stalo sa roku 311, dňa 21. augusta. Nábožní kresťania vzali tajne jeho mŕtve telo a pochovali ho na cintoríne, ležiacom na ceste vedúcej do Ostie, neďaleko hrobu sv. apoštola Pavla. Sv. Timoteus vyobrazuje sa v rúchu kňazskom s mečom v ruke.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!