Sv. Sigismund, burgundský kráľ - Christianitas

Sv. Sigismund, burgundský kráľ


1. mája 2022
  Svätec týždňa

Sv. Sigismund bol syn burgundského kráľa Qundebalda, ktorý bol arián. Sigismund bol však v pravej kresťansko-katolíckej viere od sv. Avita, biskupa Viennenského vyučený a potom aj pokrstený.

Roku 516 založil slávny kláštor sv. Maurícia v Agaune. O rok neskôr zasadol na trón po otcovi. Zo všetkých síl sa usiloval, aby bol ariánsky blud v jeho krajine vykorenený. Na jeho naliehanie zišiel sa cirkevný snem v Epaone, na ktorom predsedal sv. Avitus, a kde boli mnohé spásonosné pre Cirkev potrebné ustanovenia vynesené.

Sigismundovi od prvej manželky Amalbergy, dcéry talianského kráľa Theodoricha, ktorá skoro zomrela, zostal syn, menom Siegerich. Čoskoro nato sa Sigismund druhý raz oženil. Druhá jeho manželka pochádzala z nízkeho stavu a priniesla nešťastie na dom kráľovský. Nenávidela syna z prvého manželstva, pretože povedal, že nie je hodná nosiť šaty jeho opravdivej matky. Áno, tak ďaleko išla vo svojej zlosti a nenávisti, že nahovorila kráľovi, že syn po kráľovskej korune túži a chystá sa na jeho život siahnuť.

Zdroj: wikimedia commons

Bola to číra lož, ale rozhnevaný kráľ predsa dal svojho syna zahrdúsiť. Kráľ síce oľutoval nešťastný svoj unáhlený skutok a plačúc vrhol sa na zavraždeného syna, ale čoskoro upadol do zúfalstva. Svedomie trápilo ho veľmi a onedlho vstúpil do kláštora sv. Maurícia, aby tam svoj zločin oplakával a prísnym pokáním sa od neho očistil. Prosil Boha neprestajne, aby ho tu na Zemi trestal a na druhom svete ušetril.

O krátky čas opäť zaujal trón. Božím dopustením vypovedali mu susední králi Theodorich, Childebert, Chlodomir a Chlothar vojnu; rozprášili jeho vojsko, zajali ho s manželkou i dieťaťom, a bol ako väzeň odvedený do mesta Orleans. Godomar, jeho brat, vzal vojsko, aby svojho brata Sigismunda oslobodil, a dobyl pri tom naspäť veľkú časť Burgundska.

Chlodomir, vladár Orleánsky, tak sa kvôli tomu rozhneval, že chcel najprv, kým proti Godomarovi so svojím vojskom pôjde, zajatých usmrtiť.

Márne sa mu sv. Avitus vyhrážal, že ak sa toho zločinu dopustí, podobné nešťastie i jeho zastihne. Chlodomir nedbal na to nič, ale rozkázal kráľovských zajatcov do studne hodiť, kde aj zahynuli. To stalo sa roku 524 a zakrátko potom zahynul aj ukrutný Chlodomir, na vrchole svojej slávy a svojho víťazstva, práve tak, ako mu to sv. Avitus predpovedal.

Telo sv. Sigismunda ležalo v tej studni tri roky, kým nebolo v kláštore, kde skrúšené pokánie činil, pochované.

Sigismund svojím dokonalým pokáním dosiahol nielen odpustenie svojho ťažkého zločinu, lež aj mučenícku korunu. A pretože sa pri jeho hrobe stalo mnoho zázrakov, bol vradený do počtu svätých.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!