Sv. Peter a Pavol

Plinio de Oliveira
29. júna 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta:

Sv. Peter a Pavol vždy vypočujú prosby svojich ctiteľov. Čas nezmenšuje ich moc a z Neba, ešte viac ako keď boli na Zemi, sa starajú o potreby Cirkvi a nezanedbávajú ani najmenšieho z obyvateľov slávneho Božieho štátu, ktorého sú kniežatami.

Jedným z diablových úspechov je, že dnes už tomuto dobrí ľudia prestali veriť. Je nevyhnutné aby sa ľudia prebrali z tohto, smrti podobného spánku, v ktorom zabudli, že Pán chcel, aby títo dvaja svätí pokračovali v Jeho diele a zastupovali ho viditeľne tu na zemi.

Svätý Ambróz jasá nad pokračujúcou a živou apoštolskou úlohou Cirkvi a vyjadruje s dôkladnosťou a veľkou výstižnosťou úlohu sv. Petra a Pavla pri spáse vyvolených.

„Cirkev“, hovorí, „je loďka, z ktorej Peter chytá ryby a včas dostáva príkazy, či nahodiť udicu, alebo sieť. Je to veľké tajomstvo, pretože toto rybárčenie je nadprirodzené. Sieť rybu nezraní, ale háčik áno. Sieťou chytá veľké množstvá, na háčik jednotlivcov. Dobrá ryba nevzdoruje Petrovmu háčiku, pretože háčik nezabíja, a preto radšej konvertuje. Šťastná rana, ktorá umožní, aby človek vyznával rovnakú vieru ako Peter! Preto Ježiš povedal Petrovi: „Zatiahni na hlbinu a spusti siete“ (Lk 5:1) “Zatiahni na hlbinu“ – to znamená, ísť až do hĺbky ľudských sŕdc. „Zatiahni na hlbinu“ – choď ku Kristovi, zdroju živej vody múdrosti a poznania.
Peter vychádza loviť na jazero každý deň. Náš Pán mu káže: “Zatiahni na hlbinu.” Nám sa možno zdá, že Peter odpovedá: “Pane, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili.” Peter trpí, keď sme tvrdého srdca. Pavol tiež bojuje za naše duše. Nepovedal nám snáď, že nikto z nás netrpí, bez toho aby aj on trpel? Nekonajme tak, aby sme spôsobovali apoštolom trápenie”.

 
Komentár prof. Plinia: 

Rozoberme si tieto nádherné slová a uvažujme o nich.

Najskôr: tento úryvok obsahuje zaujímavú poznámku, že Božia prozreteľnosť dovolila, aby viera mnohých dobrých ľudí bola zatemnená, ohľadom úlohy sv. Petra a sv. Pavla v Nebi. To je pravda. Úcta k apoštolom prakticky vymizla, okrem úcty k sv. Júdovi Tadeášovi, ktorý bol spomedzi apoštolov prakticky neznámy, ba istý čas aj podozrivý, lebo niektorí ho zamieňali s Judášom Iškariotským, tiež členom apoštolského zboru. Okrem úcty k sv. Júdovi, ktorý sa stal patrónom v beznádejných prípadoch a krajnej núdzi, úcta k apoštolom takmer úplne zmizla.

A to je absolútne nerozumné, pretože je zrejmé, že úloha apoštolov s časom nezaniká. Naopak, ich poslanie trvá a bude trvať až do konca čias. Oni nie sú apoštolmi jednej epochy. Nie sú to muži, ktorí zachraňovali duše v počiatkoch Cirkvi a odišli do Neba, kde zostávajú v nečinnosti. Teraz sú s Pánom Ježišom Kristom, dohliadajú na Cirkev a vykonávajú nad ňou svoje poslanie.

Apoštolát, ktorý konali za svojich čias, bol semenom ktoré zasiali a obsahoval apoštolát pre každú dobu. Z Neba ho neprestajne udržujú a rozvíjajú. Preto, je zbožná úcta k nim nutná a tento úryvok nám dáva príležitosť odporúčať sa sv. Petrovi a Pavlovi, modliť sa k nim a rozmnožiť našu pobožnosť k nim.

Druhá vec, ktorú si všímame, je rozdiel v Petrovom apoštoláte – sieť a Pavlovom apoštoláte – háčik. Dištinkcia medzi týmito dvoma spôsobmi je užitočná. Apoštolát sieťou znamená, chytiť množstvo ľudí, apoštolát háčikom konkrétnu osobu. Tretia vec je, ako text krásne hovorí o apoštoláte háčika, kde popisuje, že háčik zraní ústa ryby, ale že táto rana je cenou za obrátenie. Sú obrátenia, ktoré boli veľmi ťažké a boli možné len skrze veľkú obetu a utrpenie. Krv vyronená veľkou námahou je cena za možnosť byť súčasťou Katolíckej Cirkvi. To je normálna charakteristika apoštolátu háčikom.

Boli však aj bezbolestné konverzie. Napríklad niektorí stredovekí králi konvertovali a spolu s nimi konvertovali celé národy, ako Frankovia s Chlodovechom, Maďari so sv. Štefanom, Poliaci s Boleslavom, Ukrajinci so sv. Vladimírom a tak ďalej. To bol apoštolát sieťou, ktorý priviedol do Cirkvi zástupy, bez zvláštneho utrpenia.

Posledná krásna časť tohoto textu hovorí o apoštoláte bez ovocia. Sv. Peter a Pavol zažili nesmierne ťažkosti pri svojej práci, ale tiež zažili aj časy, keď sa im mimoriadne darilo. Neboli to ľahké úlohy s happyendom. Bola to drina, ktorá si žiadala veľa modlitieb a nadprirodzenej pomoci, aby ju vládali konať. Bez tejto pomoci je apoštolát neplodný.

Pamätajme na to vo svojom apoštoláte. Myslime na sv. Petra, ako celú noc lovil a neulovil nič. Ale keď požiadal o pomoc Pána, vytiahol sieť plnú rýb.

Tento odkaz na zázračný rybolov nám má pomôcť, aby sme boli viac pokorní a získali viac nadprirodzeného ducha. Bez nadprirodzenej pomoci, bez Božej pomoc, na príhovor našej Panej, bude náš apoštolát neplodný.

Vidíme, že toto prispieva k väčšej sláve Panny Márie a malo by nás to povzbudiť, aby sme sa k nej bližšie primkli. Ona je našou milovanou Matkou a všemocnou orodovnicou pred Bohom, ona dokáže svojimi modlitbami dosiahnuť všetko, o čo Boha žiada.