Sv. Michal archanjel

Plinio de Oliveira
29. septembra 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta: 

Cirkev považuje sv. Michala, ktorý stojí medzi ľudstvom a Bohom, za sprostredkovateľa jej liturgickej modlitby. Boh, ktorý stvoril viditeľné i neviditeľné hierarchie v obdivuhodnom poriadku a usporiadaní, využíva službu nebeských duchov na svoju slávu. Anjelské zbory, ktoré nepretržite kontemplujú Otcovu tvár, vedia lepšie než ľudia, ako uctievať a kontemplovať krásu Jeho nekonečnej dokonalosti.

Cirkev na zemi tiež pozýva nebeských duchov, aby chválili a oslavovali Pána a bez prestania Ho uctievali. To je kontemplatívne poslanie anjelov a to je pre nás príklad, ako sv. Lev pripomína v krásnom úvode do svojho Sacramentálu:  

„Patrí sa, aby sme Ti vzdávali vďaky, lebo nás učíš skrze Tvojho apoštola, že náš život je zamierený na Nebo, že túžiš, aby boli naše duše privedené do Nebeského kráľovstva, do príbytku tých, ktorých si ctíme a to najmä dnes, na sviatok sv. Michala Archanjela, keď vystupujeme do týchto výšin.“

Komentár prof. Plinia: 

Sv. Michal je veliteľ anjelov, ktorí bojovali s diablom a jeho anjelmi a zvrhli ich do Pekla. Je veliteľom anjelov strážnych, ktorí ochraňujú jednotlivcov i inštitúcie. Je sám anjelom strážnym inštitúcie všetkých inštitúcií, Svätej, Rímskej, Katolíckej a Apoštolskej Cirkvi. Jeho poslaním je chrániť ju. Aký je vzťah medzi jeho prvou úlohou, vyhnaním vzbúrených anjelov z Neba a ochranou pozemšťanov v tomto slzavom údolí? Tieto úlohy sú spojené. Boh chcel, aby sv. Michal bol Jeho štítom proti diablovi, v tom prvom nebeskom boji. Chcel tiež, aby bol sv. Michael štítom ľudí proti Diablovi a aj štítom Katolíckej cirkvi. Ale sv. Michal nie je len štít. On je aj meč, ktorý ženie nepriateľa do Pekla. Tieto dve úlohy spolu súvisia.

Preto v stredoveku o sv. Michalovi uvažovali ako o prvom, nebeskom rytierovi. Silnom, vernom a čistom, ako by rytier mal byť. Víťazil, lebo všetku svoju dôveru vkladal do Boha a po narodení Svätej Panny dôveroval aj jej.

Sv. Michal, táto obdivuhodná postava, je tým, ktorý je nám prirodzeným spojencom v boji, ktorý vedieme na obranu cti Boha, Panny Márie, svätej Cirkvi a katolíckej civilizácie. So sv. Michalom, ako vzorom, ich ubránime ako štít a udrieme na ich nepriateľov ako meč, aby sme zničili diablovu ríšu a nastolili vládu Panny Márie na tejto zemi. Sv. Michal je v tomto náš zvláštny patrón.

Treba zdôrazniť isté zvláštne aspekty úcty k anjelom. Anjeli sú obyvatelia nebeského mesta, ktorí hľadia priamo na Boha. Vrcholom ľudskej i anjelskej blaženosti, je kontemplovať Boha a to je esencia života v Nebi. To robí z Neba domovinu našich duší. Boh nepretržite zjavuje nové stránky svojej nekonečnej dokonalosti a to napĺňa anjelov šťastím.

V epochách, keď vládne pravá viera, niečo z tohoto nebeského šťastia presvitá až na zem a vstupuje do niektorých zbožných duší, ktoré to, na oplátku, odovzdávajú ďalej celej Cirkvi, pripájajú to k nesmiernym pokladom, ktoré Cirkev vlastní a tak sa to dostáva až k nám. Dnes bolestne vnímame nedostatok zábleskov tejto nebeskej blaženosti a to spôsobilo, že po Nebi stále menej túžime. Veľa ľudí túži len po pozemských veciach. Keby dokázali, čo i len na chvíľku, pochopiť, akú obrovskú útechu možno čerpať z uvažovania o nebeských veciach, tak by pochopili, aké provizórne všetko pozemské je, aké je to bezcenné a ako nesmierne to prevyšujú iné, cennejšie veci. Potom by sa od pozemských statkov ľahko odpútali.

Ale dnes sú ľudia nadšení z peňazí, žabomyšej politiky, svetských vecí, prízemného života a jeho bezcenných novôt. Už niet povznesených duší, ktoré sú zapálené pre veľké doktrinálne otázky a nebeské záležitosti.

Dnes nám nesmierne chýba presne to, čo nám môžu zaistiť svätí anjeli. Prekypujú nebeskou blaženosťou, o ktorú sa s nami môžu aspoň trochu podeliť. Prosme ich teda, aby do nás vložili túžbu po Nebi. To je to najlepšie, o čo prosiť sv. Michala Archanjela v tento deň, aby sme sa riadili jeho príkladom a stali sa dokonalými rytiermi Svätej Panny na zemi.