Sv. Maximín, biskup Triersky - Christianitas

Sv. Maximín, biskup Triersky


29. mája 2022
  Svätec týždňa

Životopisné údaje

29. mája Cirkev svätá slávi pamiatku aj sv. Maximína, biskupa z Trieru (starší historický slovenský názov – Trevír).

Na začiatku roku 336 prišiel do Trieru pri Rýne Boží muž, sv. Atanáz, patriarcha Alexandrijský, ktorého rímsky cisár Konštantín, naklonený bludom veriacim Ariánom, vypovedal do vyhnanstva. Triersky biskup, Maximín mu išiel v ústrety a sotva ten vznešený pocestný vyslovil svoje meno, objal ho radostne okolo hrdla. Obaja sv. muži potom s hlbokou bolesťou oplakávali veľké nepokoje, ktoré vo sv. Cirkvi zapríčinili Ariáni, nepriatelia Syna Božieho. Biskup Maximín hostil u seba Atanáza, najväčšieho obrancu pravej viery, takmer dva roky s najväčšou radosťou a tešil ho v jeho vyhnanstve, kým sa naspäť do Alexandrie nevrátil.

Biskup Maximín viedol veľmi svätý život, a Boh ho už za živa oslávil. Raz cestoval z Trieru so sv. Martinom do Ríma, aby navštívili hroby sv. apoštolov Petra a Pavla. Batožinu im niesol oslík. Keď cestovali nebotyčnými Alpami, vyrútil sa z lesa medveď, chytil osla a roztrhal ho. Sv. biskup rozkázal medveďovi, aby im on teraz batožinu niesol. A hľa, medveď poslúchol, nechal si naložiť batožinu a šiel s nimi k najbližšiemu obydliu. Tu ho Maximín prepustil a pohrozil mu, aby už nikomu viac neublížil.

O krátky čas požiadal Maximína o pohostinstvo biskup Pavel z Carihradu, ktorého krutý cisár Konštantín vyhnal zo svojho východného cisárstva. Ako Abrahám anjelov, Maximín prijal aj tohto svätého obhajcu katolíckej viery do svojho domu. Preukazoval mu všetky možné služby lásky; tešil a i písomne ho zastával proti jeho nepriateľom.

Medzitým bol sv. Atanáz opäť zo svojej patriarchálnej stolice bezbožnými Ariánmi vyhnaný a musel utiecť do Európy, kde ho sv. pápež Julius I. prijal a tri roky u seba hostil a cisár Konstans svojou vážnosťou chránil. Ariáni sa usilovali aj tohto cisára k svojmu bludu nakloniť. Poslali k nemu troch vyslancov, aby to dosiahli. Sotva sa o tom dozvedel sv. Maximín, išiel sám k cisárovi, odhalil blud Ariánov, bránil nevinnosť sv. Atanáza, a cisára presvedčil o pravde katolíckej viery, ba presvedčili ho k tomu, aby ariánskych vyslancov odohnal. Ariáni od tej chvíle nenávideli sv. Maximína tak, ako aj sv. Atanáza. Roku 345 povolal cisár Konstans Atanáza a mnohých biskupov do Milána.

Sv. Maximín a sv. Atanáz
zdroj: wikimedia commons

Tu sa Maximín opäť stretol so svojím priateľom. Aká veľká bola radosť týchto dvoch svätých mužov, ale aj ako veľký zármutok nad tým, že sv. Cirkev bludovercami ariánskymi bola tak spustošená! Maximín šiel k cisárovi Konstansovi, predstavil mu smutný stav sv. Cirkvi, ktorý bludárski Ariáni zapríčinili popieraním božstva Ježiša Krista, a primäl cisára k tomu, aby sľúbil zvolať všeobecný cirkevný snem. A on skutočne zvolal v máji 347 cirkevný snem do mesta Sardiky v Ilýrii, kam sa z 35 európskych krajín 170 biskupov zišlo, ako aj mnohí východní, medzi nimi sv. Atanáz; na tomto sneme predsedal pápežský vyslanec Hosius, z Cirkvi boli vyobcovaní bludárski, arianizmu oddaní biskupi, a svätý Atanáz bol na svoj patriarchálny stolec späť uvedený.

Sv. Maximín bránil v Triere a v celom Francúzsku plamennou výrečnosťou apoštolskú vieru proti ariánskym bludárom, ktorí sa aj tam začali rozširovať. Rozkolnícki biskupi ho preto nenávideli a prenasledovali. On sa však radoval, že môže pre Krista Pána potupu a prenasledovanie znášať a neohrozene bojoval proti bludu a odhaľoval úskočné skutky bludárov. Tento dlhý boj ho však obral o všetky sily. Od žiaľu nad rozbrojom v Cirkvi mu puklo srdce. Dňa 29. mája roku 349 umrel v meste Poitiers, keď sa tam na návšteve zdržiaval. Jeho telo bolo neskôr prenesené do Trieru, kde odpočíva doposiaľ.

Sv. Maximín vyobrazuje sa v biskupskom rúchu, vedľa neho medveď.

Modlitba

Svätý biskup Maximín, vypros nám u Pána Ježiša útrpné srdce ku všetkým nešťastným, aby sme plnili prikázanie kresťanskej lásky a aby sme pre tvrdé srdce zatratení neboli. Skrze tohože Ježiša Krista, Pána nášho. Amen


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!