Sv. Ľudovít IX

Plinio de Oliveira
25. augusta 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta: 

Nasledujúce riadky z Knihy Múdrosti sú aplikovateľné na sv. Ľudovíta:

Počúvajte pozorne vy, čo spravujete ľud, čo ste pyšní na zástupy národov! Veď Pán vám dal moc a vládu Najvyšší. On je ten, čo bude skúmať vaše skutky a prezerať vaše úmysly.

Lebo tí, čo sväté zachovajú sväto, budú svätými, a tí, čo sú poučení o tom, nájdu ospravedlnenie. Buďte teda žiadostiví mojich slov, túžte (po nich), poučujte sa!

Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú.

Komentár prof. Plinia: 

Sv. Ľudovít bol múdry kráľ v plnom zmysle slova, pretože, skutočne múdry nie je vedec, ktorý pozná veľa faktov, ale svätec.

Čo je to múdrosť? Je to základná cnosť, ktorou človek poznáva tie najhlbšie stránky skutočnosti. Je to cnosť, ktorá umožňuje človeku prenikúť do a pochopiť nie len subjekt, ale celý vesmír, celé univerzum. Je to múdrosť, ktorá umožňuje človeku pochopiť zmysel vlastnej existencie, zmysel ľudského a zmysel všetkého stvorenstva.

Ako človek pochopí tú najhlbšiu skutočnosť? Treba pochopiť, čo veci sú, čo veci predstavujú a prečo existujú. Ale múdrosť nie je len pochopenie. Je to pochopenie, ktoré vedie život a riadi skutky človeka v zhode s tým, čo spoznal.


Preto jestvuje protiklad medzi múdrym mužom a hlupákom. Hlupák je ten, kto sa o takéto veci nezaujíma. Hlupák vyhľadáva rozkoš a pôžitok. Nechce poznať poslednú príčinu vecí a skutočnosť, ktorá sa skrýva za vonkajším zjavom. Nechce svoj život prispôsobiť jeho princípom. Chce si užívať pekný život. Nemusí byť nutne nemravný, ale musí byť taký, aby nebolo treba myslieť na nič hlbšie a podstatnejšie. Teda život, v ktorom sa múdrosť vôbec nevyskytuje.

Koľko poznáte dobrých žien, ktoré sa zodpovedne starajú o rodinu, chodia a omšu, na spoveď, prijímajú Eucharistiu a napriek tomu nie sú múdre. Určite veľa. Robia dobré a správne veci, ale v konečnom dôsledku sú stratené vo svojich podpriemerných životoch, neschopné žiadnej hlbšej myšlienky. Sv. Ľudovít z Montfortu v Pojednaní o Večnej Múdrosti vysvetľuje, že múdrosť je predpokladom viery. Bez múdrosti viera byť môže, ale nebude mať základy.  Naša Pani je Stolica Múdrosti a vždy usilovala prehĺbiť svoje poznanie, lásku a službu Bohu.

Túto cnosť potrebujú králi, správcovia a všetci, ktorí majú nejakú moc. Kráľ bez múdrosti stratí svoj ľud. Keď má múdrosť, je spásou a slávou svojho ľudu. Človeku bez múdrosti je moc nástrojom vlastnej záhuby.

Len takto možno pochopiť ten nádherný chválospev na múdreho kráľa, ktorý nachádzame v Písme. Múdrosť je ten najvyšší zmysel kraľovania. Čo obdivujeme na sv. Ľudovítovi? Je to vzor múdreho muža, ktorý zasadol na kráľovský trón. Prosme ho, aby nám dal prevzácny dar – cnosť múdrosti.