Sv. Františka Rímska

Plinio de Oliveira
14. marca 2021
  Svätec týždňa

Životopisné údaje:

Narodila sa v roku 1384 v Ríme, zomrela v roku 1440 v Ríme. Svätá Františka Rímska dostala od Boha nadprirodzený dar videní. Je známa svojimi víziami pekla. Snáď nikto v dejinách Cirkvi, žiaden iný mystik, nemal toľko detailných vízií pekla, ako svätá Františka.

Nasledujúci text je prevzatý od Rohrbachera, Všeobecné dejiny Katolíckej Cirkvi. Autor reprodukuje slová svätice týkajúce sa jednej z jej vízií pekla:

Kým jedna tretina anjelov zhrešila, ďalšie dve tretiny vytrvali v milosti. Jedna tretina z padlých anjelov je v pekle, kde mučí odsúdené duše. Títo diabli sú tí, ktorí slobodne nasledovali Lucifera a úmyselne sa vzbúrili proti Bohu. Nemôžu opustiť priepasť, iba ak by s tým súhlasil Boh, keď sa niekedy rozhodne potrestať ľudské hriechy veľkou pohromou. To sú najhorší medzi diablami.

Ďalšie dve tretiny padlých anjelov obývajú vzduch a zem. Sú to tí, ktorí sa nepostavili v bitke medzi Luciferom a Bohom na žiadnu stranu, ale zostali ticho. Diabli vzduchu často podnecujú búrky, vetry a hromy, aby vystrašili duše, čo ochromuje ich vôľu a vrhá na ne nepokoj, a to pripravuje cestu na pokrivenie vo viere a pochybovanie o Božej prozreteľnosti. Diabli, ktorí žijú na zemi medzi ľuďmi, aby nás pokúšali, sú padlí anjeli najnižšieho chóru. Verní anjeli tohto zboru sú našimi strážnymi anjelmi.

Kniežaťom a náčelníkom všetkých diablov je Lucifer, ktorý je uväznený na dne priepasti, kde trestá ostatných diablov a odsúdených mužov a ženy. Keďže spadol z najvyššieho miesta medzi anjelmi, serafínskeho chóru, stal sa najhorším diablom. Jeho charakteristickou neresťou je pýcha.

Pod ním a pod jeho priamym velením sú ďalšie tri kniežatá:  Asmodeus, ktorý predstavuje neresť nečistoty a bol hlavou Cherubínov; Mamon, ktorý predstavuje neresť chamtivosti a bol prvý medzi Trónmi; Belzebub, ktorý predstavuje modlárstvo, čarodejníctvo a kúzla a bol náčelníkom Panstiev. Je nad všetkým, čo je temné a čo uvaľuje temnotu na rozumné stvorenia.

Komentáre profesora Plinia:

Svätá Františka Rímska popisuje Lucifera ako najvyššieho Serafína a preto bol jeho hriech veľmi ťažký. Viete, že Serafiní sú najvyšší z deviatich anjelských zborov. Keďže bol najvyšším anjelom v nebi, ktorý sa vzbúril, bol uvrhnutý do najhlbšej časti pekla.

Boli anjeli, ktorí sa rozhodli nasledovať Lucifera so zvláštnou zlobou a z vlastnej iniciatívy. Títo šli s ním do pekla a sú ním trýznení, pretože je mocnejší ako oni, a pretože Božská spravodlivosť mu zverila úlohu trestať na večné veky tých, ktorých presvedčil, aby ho nasledovali vo vzbure.

Svätá Františka ďalej uvádza, že existujú traja hlavní démoni, ktorí sa riadia Luciferovými príkazmi. Prvý je Asmodeus, ktorý zastupuje hriechy tela; druhým je Mamon, predstaviteľ hriechu lakomstva, a potom Belzebub, predstaviteľ všetkých modlárstiev a temnoty.

Dvaja hlavní spurní anjeli – Lucifer a Asmodeus – sú anjeli pýchy a zmyselnosti. Podľa našej koncepcie dejín sú pýcha a zmyselnosť dvoma hybnými silami revolúcie. V istom zmysle to tento opis svätej Františky potvrdzuje. Títo anjeli sú v pekle a len niekedy im Boh dovolí opustiť priepasť a potrestať ľudstvo. Mám dojem, že v našej dobe sa otvorilo peklo a tí najhorší diabli sa na zemi snažia splniť zvláštnu úlohu zničenia Cirkvi, tak ako boli na zemi, pred dvoma tisícročiami, aby zabili nášho Pána Ježiša Krista. Viem, že Katolícka Cirkev je nezničiteľná, ale myslím si, že aj v dnešnej dobe sú tu preto, aby sa ju pokúsili zničiť.

Potom sú tu aj ďalší padlí anjeli. V prvej bitke si nechceli zvoliť medzi Bohom a Luciferom. Nevzbúrili sa priamo proti Bohu, ale ani jasne nepodporili Jeho vec. Zároveň sa ani priamo nepriklonili na stranu Lucifera. Zostali medzi, v neutrálnej polohe, čo ale znamenalo, že mali súcit so satanom. Z tohto dôvodu ich Boh odsúdil. Ale Božská spravodlivosť urobila ich trest menej strašný, ako u ostatných anjelov. Neboli uvrhnutí do pekla – sú vo vzduchu a na zemi. Po poslednom súde pôjdu do pekla, kde zostanú naveky. Preto v tomto období medzi svojím hriechom a posledným súdom unikajú z pekelného utrpenia.

Títo „prostrední“ anjeli sú rozdelení do dvoch druhov. Najprv sú to anjeli, ktorí obývajú vzduch a vytvárajú klimatické nepokoje, aby vystrašili ľudí na zemi. Potom, na zemi, sú anjeli, ktorí patria do rovnakého zboru, ako naši strážni anjeli. Spravidla robia opak toho, čo anjeli strážni, to znamená, že namiesto ochrany osôb sa ich snažia priviesť do nebezpečenstva hriechu. Medzi týmito dvoma druhmi anjelov prebieha neustály boj.

Z toho si môžeme zobrať dôležitú lekciu. Je potrebné si uvedomiť, aký malý je človek. Akí sme nepatrní v porovnaní s veľkosťou anjelskej prirodzenosti. Bola raz svätica, ktorá často vídavala svojho anjela strážneho, teda anjela z najnižšieho chóru v nebeskej hierarchii. No prvý raz, čo ho uvidela, bola jeho výzorom tak ohromená, že si myslela, že je to sám Boh. Spadla na zem, aby sa mu klaňala. Musel ju zastaviť a vysvetliť jej, kto je. To nám ukazuje nádheru jednoduchého anjela strážneho. Viete si teda predstaviť nádheru archanjela, ba čo viac, cherubínov alebo serafínov?

Ako malí sme zoči-voči tejto bitke medzi anjelmi, ktorá sa odohráva okolo nás všade a stále! Existujú anjeli, ktorí zostupujú z Neba s nejakým poslaním. Existujú diabli, ktorí vychádzajú z pekla a spôsobujú veľké škody. Existujú démoni, ktorí zamorujú vzduch, démoni, ktorí pracujú medzi ľuďmi. Naozaj sme v porovnaní s týmito mocnosťami veľmi, veľmi maličkí.

Aká je naša obrana proti všetkým úkladom a zlu, ktoré vyvolávajú títo diabli? Musíme si pripomenúť varovanie nášho Pána: buďte ostražití a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. A začiatkom tejto bdelosti je veriť v anjelskú prítomnosť, jej silu a neustále pôsobenie.

Jeden biskup ma raz naučil princíp, ktorý je v súčasnosti medzi teológmi všeobecne prijímaný. Je to tak, že pri každom prirodzenom pokušení, ktoré na človeka príde, diabol pridáva svoje pôsobenie k prirodzenej príčine, aby bolo pokušenie intenzívnejšie. Predpokladajme napríklad, že niektorého človeka niektorý z jeho blízkych niečím irituje alebo obťažuje. Toto malé pokušenie dostáva nový impulz od diabla, ktorý sa snaží zvýšiť prirodzené podráždenie a priviesť človeka k hriechu.

Diabol vždy koná proti nám; anjeli strážni nás vždy chránia. Musíme sa usilovať o rozoznávanie diabolského účinkovania a častejšie prosiť o ochranu našich anjelov strážnych. Mali by sme sa tiež častejšie modliť k Panne Márii. Toto treba mať na pamäti pred pôsobením diablov. Toto je poučenie, ktoré z tohto zjavenia sv. Františky môžeme prijať.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!