Sv. Cyril a Metod

Plinio de Oliveira
5. júla 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta: 

Cyril a Metod boli bratia a synovia senátorskej rodiny zo Solúna. Metod bol starší a stal sa správcom slovanskej kolónie v Macedónsku. Cyril, učenec, filozof, jazykovedec sa stal mníchom v Bythínií. V roku 861 poslal byzantský cisár Cyrila na misiu do oblasti medzi Dneprom a Volgou (dnešné Rusko), aby obrátil židovských Chazarov, barbarov z južného Ruska. Jeho brat Metod ho sprevádzal a po splnení poslania sa vrátili do svojich kláštorov.

V tom čase požiadalo moravské knieža cisára, aby poslal misionárov, ktorí by evanjelizovali jeho ľud. Cisár Michal III. vybral týchto bratov, pretože hovorili slovanským jazykom a v roky 863 ich poslal na Moravu.  Cyril pre nich vytvoril písmo (neskôr zvané cyrilika), bratia naučili Moravanov písať a položili základ slovanskej literatúry. Ich abecedu ešte stále používajú Rusi.

Bratia potom preložili do slovanského jazyka Bibliu, liturgické knihy a založili početné katolícke komunity aj na území dnešných Čiech a Maďarska. V roku 868 pricestovali do Ríma, kde ich pápež Hadrián II. srdečne prijal. Metoda vysvätil na biskupa a povoli slúžiť sv. omšu v slovanskom jazyku. Cyril zomrel v Ríme, vo veku 42 rokov a pochovali ho v kostole sv. Klementa.

Metod sa sám vrátil na Veľkú Moravu a bol menovaný arcibiskupom pre Panóniu so sídlom v Sirmiu. V cirkevnej vrchnosti mal veľa nepriateľov, ktorí ho prenasledovali a bránili jeho činnosti, pretože boli proti omši v slovanskom jazyku. Obvinili ho z herézy a tri roky ho žalárovali. Pápež Ján VII. vystúpil na jeho obranu a tak sv. Metod nakoniec premohol svojich nepriateľov. Zomrel v roku 885 sprevádzaný veľkou láskou svojho ľudu. Jeho pohrebný obrad bol slúžený v gréčtine, latinčine a staroslovienčine. Cyril a Metod dostali titul Apoštolov Slovanov. Ich sviatok rozšíril po celej Cirkvi Lev XIII. v roku 1880.

Komentár prof. Plinia: 

V tomto životopisnom prehľade nachádzame viac zaujímavých bodov. Je zaujímavé, že sv. Cyril a sv. Metod boli bratia a ako bratia spolupracovali na dôležitom poslaní pre Cirkev. Božská prozreteľnosť niekedy vyberá osoby, ktoré sú z rovnakej rodiny, alebo sú pokrvne spriaznené, aby oslávila inštitút rodiny. Títo dvaja bratia dostali mimoriadnu úlohu, obrátiť slovanské národy. Poslali ich na Moravu, ale potom sa ich dielo rozšírilo až do Ruska a pripravilo pôdu pre jeho obrátenie. Preto Božia prozreteľnosť vybrala dvoch bratov z rodiny s dôležitým politickým a sociálnym postavením. Sv. Metod sa stal správcom provincie, sv. Cyril bol učencom a neskôr rehoľníkom.

Je zaujímavé pozorovať, ako títo bratia správne postupovali, keď chceli vybudovať v ľuďoch nové zmýšľanie a istým spôsobom chceli vybudovať nový ľud. Naučili Moravanov písať a pre tento účel vytvorili nové písmo, ktoré doteraz používajú v Rusku. To znamená, že tieto národy boli vtedy natoľko zaostalé, že nemali ani vlastné písmo, aby mohli zaznamenávať svoj vnútorný život a svoje dejiny. Bratia vymysleli písmená, primerané ich jazyku a toto písmo sa používa ešte aj po tisícročí. Len skutočný zakladatelia národa dokážu dať národu spôsob, akým vyjadriť svoje myslenie.

Jedna z prvých vecí, ktoré po zostavení písma urobili, bol preklad Biblie do staroslovienčiny. Tento barbarský národ tak dostal Sväté písmo, ako svoju písanú prvotinu, tú najlepšiu knihu, aká kedy bola napísaná, vec ktorá mu priniesla civilizáciu. Ale tu sa nezastavili. Založili veľa katolíckych komunít na území Čiech, Slovenska a Uhorska. Tieto skupiny spolu žili ako katolíci a náuku sv. Cyrila a Metoda šírili ďalej, k svojim susedom.

Potom odišli do Ríma a vzdali poctu pápežovi Hadriánovi II. V tej dobe už horel spor medzi Východom a Západom a poklona, ktorú svätci zložili pápežovi, bola veľmi dôležitá. Vytvorili novú liturgiu a chceli, aby ju pápež potvrdil, čo sa aj stalo.

Keď sv. Cyril v roku 842 zomrel, sv. Metod sa vrátil na Moravu. Cirkevná hierarchia, ktorá tam bola sotva vytvorená, sa obrátila proti nemu. To sa stávalo mnohým zakladateľom. Nakoniec však zvíťazil a zomrel s poctami.

Teraz sa vás spýtam: prečo Božia prozreteľnosť neposlala dnes ďalších svätcov, aby rozšírili hranice kresťanského sveta? Podľa môjho názoru, sa po spáchaní hriechu revolúcie udiali niektoré dôležité a tajomné udalosti, v ekonómií milosti, ktoré zastavili ďalší rozmach katolíckej civilizácie. Cirkev má stále svätých a mnoho iného, tak ako aj pred tým, ale hranice katolíckej civilizácie sa už neposunuli.  Ak je to tak, tak to je istý druh trestu, ktorý znášame za to, že sme prijali revolúciu. Tento trest bude pravdepodobne trvať až do doby, kým ľudstvo nezožne tie najhoršie plody svojho hriechu, podobne ako márnotratný syn.

Keď sa to stane, potom sa ekonómia spásy pravdepodobne opäť zmení a Prozreteľnosť zošle nových svätcov zakladateľov, ktorí nastolia Máriinu vládu. Tieto úvahy ponúkam, ako možnú cestu k pochopeniu úlohy sv. Cyrila a Metoda a ekonómie milosti Božej prozreteľnosti. Nech sú povzbudením k modlitbám, aby Boh prinavrátil svetu toľké milosti a takýchto svätcov: “Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae.”