Sv. Anna

Plinio de Oliveira
26. júla 2020
  Svätec týždňa

Životopisné dáta:

Podľa Kataríny Emmerichovej boli mnohí predkovia sv. Anny esséni. Tí zbožní ľudia boli potomkami kňazov, ktorí v čase Mojžiša a Árona nosili Archu zmluvy. Predpisy pre svoj život dostali v dňoch Izaiáša a Jeremiáša.

Esséni sa stali početnými a usadili sa na vrchu Sinaj a na vrchu Karmel, kde Eliáš videl Boha a dostal symbolickú víziu Panny Márie. Neskôr sa presťahovali do oblasti pri Jordáne. Nosili chatrné a jednoduché oblečenie. Sobášili sa, ale v manželskom stave zachovávali i veľkú čistotu. Po vzájomnom súhlase manžel a manželka často žili oddelene vo vzdialených chatrčiach. Jedli tiež oddelene.

Aj v tých raných dobách sa medzi nimi našli niektorí predkovia sv. Anny a ďalších členov Svätej rodiny. Z nich vyvstali tí, ktorí sa volali Deti prorokov. Jeden z týchto svätých odporučil Anne, aby sa vydala za Joachima z kmeňa Dávidovho, pretože videl, že z tohto manželstva vzídu mimoriadne veci.

Anna bola svojim rodičom obzvlášť drahá. Jej narodenie predpovedal anjel, ktorý na stenu izby jej rodičov namaľoval veľké písmeno „M“. Nebola veľmi krásna, hoci bola krajšia ako ostatné dievčatá. Bola ale mimoriadne zbožná, čistá a nevinná. Bola rovnaká v každom veku, ako dievča, ako matka aj ako stará žena.

V piatom roku bola Anna odvedená do chrámu, ako bola neskôr aj Mária. Tam zostala dvanásť rokov a vrátila sa domov vo svojom 17. roku.

Joachim, jej budúci manžel, bol nízky a chudý, ale mal vyberané správanie. Povahou a mravmi bol vynikajúcim mužom. Rovnako ako sv. Anna, i on mal v sebe niečo mimoriadne a veľmi dobré. Obaja mali vo svojom správaní pozoruhodnú vážnosť. Veľmi zriedka ich bolo vidieť smiať sa, hoci neboli smutní ani melancholickí. Obaja boli pokojní a usporiadaní; dokonca už v mladosti mali veľkú zrelosť.

V pokročilom veku, po tom, čo dlho trpela nevysloviteľným ponížením pre svoju neplodnosť, svätá Anna zázračne počala Pannu Máriu.

Komentár prof. Plinia:

V tomto životopisnom výbere je niekoľko vecí, ktoré si zaslúžia pozornosť.

Po prvé, časť sa týka essénov. Takmer všetko v Starej zmluve malo prorocký aspekt, pretože to predznačovalo Cirkev. V tomto ohľade boli esséni predznamenaním rehoľného života v Cirkvi.

Vidíte, že milosti Starého zákona neboli dosť veľké na to, aby umožnili stav dokonalej čistoty pre veľký počet ľudí. Táto milosť je veľmi vznešená a veľkolepá. V Starom zákone existovala len u niekoľkých, napríklad u Eliáša, ale bola to veľmi zriedkavá milosť. Muži a ženy dostávali dostatočnú milosť, aby sa zachránili, ale len pár z nich by si zachovalo dokonalú čistotu.

Títo esséni žili ako manželské páry. Manžel a manželka sa podujali na zvláštny, istým spôsobom rehoľný spôsob života. Bývali tak, akoby boli pustovníci, každá rodina mala svoj dom. Tento život sa vyznačoval tým, že muži a ženy jedli osobitne, žili v chudobe a čistote. Esséni boli známi mimoriadnou cudnosťou a za svojich vodcov mali prorokov.

Po druhé, krásne vidieť úlohu prorokov: Essénske hnutie bolo inštitúciou riadenou radom prorokov. Táto inštitúcia si v Izraeli udržiavala dobrého ducha a soľ pravovernosti.

Po tretie, vidno, že vízia narodenia Panny Márie bola nejakým spôsobom daná jednému z tých prorokov, ktorý poradil sv. Anne, aby si vzala sv. Joachima. Je to pochopiteľné, pretože podľa karmelitánskej tradície boli esséni vzdialenými duchovnými synmi Eliáša, ktorý bol prorokom Panny Márie par excellence. Je teda prirodzené, že člen tejto línie prorokov, ktorá začala Eliášom, zvestoval narodenie Panny Márie, ktorú Eliáš videl z vrchu Karmel v tom malom oblaku, ktorý mal priniesť Izraelu dážď.

Po štvrté, je tiež zaujímavé, že pred narodením sv. Anny anjel nakreslil na stenu spálne jej rodičov písmeno „M“. To bol symbol jej misie – byť matkou Panny Márie; prišla na svet a oddala sa mimoriadnemu materstvu Panny Márie, počatej bez dedičného hriechu.

Po piate – snáď najkrajšia časť opisu je morálny profil sv. Anny a sv. Joachima. Je to veľmi dobre znázornené. Boli to osoby plné múdrosti, nie ako moderný muž a žena, hovoriaci o všetkom povrchne, bez premýšľania. Nie, oni počítali, vážili a merali všetko, čo urobili a povedali. Preto zotrvávali v pokojnom tichu a mlčaní.

Svätá Anna nebola mimoriadne krásna, ale bola pekná. Sv. Joachim bol drobný, ale s veľmi dobrými a očarujúcimi spôsobmi. Pár bol nespravodlivo opovrhovaný, pretože sv. Anna bola neplodná. V Starej zmluve sa neplodnosť pokladala za hanbu, pretože všetci Židia dúfali v tú poctu byť v rodovej línii Mesiáša. Bezdetný pár bol z toho požehnania vylúčený, a teda trestaný Bohom. Ľudia nevedeli, že sv. Joachim a sv. Anna sú tí požehnaní byť v pokrvnej línií Mesiáša.

Toto je potrebné zdôrazniť. Veľké Božie plány vyžadujú, aby sa vynaložilo obrovské úsilie. Závisia od dlhého čakania, času, ktorý sa zdá byť zbytočne vyplytvaný. Niekedy kráčame smerom, ktorý sa zdá byť opakom Božieho plánu.

Potom na konci cesty zasiahne Božská prozreteľnosť. Boh žiada od človeka, ktorého chce poctiť zaradením do svojho plánu, akt dôvery. Žiada ho, aby dúfal proti všetkej nádeji, dôveroval proti všetkým nepriazňam reality. Táto osoba musí prejsť skúškou, musí mať pocit, ako by ju Boh opustil. Potom Boh potvrdí svoju voľbu a vykoná svoje plány s touto osobou. Toto zdanlivé opustenie a pocit, že Boh človeka opustil, je Jeho spôsob, ako prejaviť svoju náklonnosť.

V živote sv. Anny nás oslovuje práve tento bod a je pre nás vzorom. Mnohé z očakávaní nášho povolania, ktoré nám zverila Panna Mária, sa nemusia plniť veľmi dlho. Niekedy môžeme mať dojem, že sa nesplnia nikdy. Čím dlhšie je oneskorenie, tým bohatšie bude prísľub splnený. Prosme sv. Annu, aby nám to pomohla prijať a pochopiť, a dala nám potrebnú silu, aby sme sa vydali touto cestou.