Sv. Alfons Rodriguez SJ


24. októbra 2021
  Svätec týždňa

Životopisné údaje

Z nariadenia pápeža Leva XIII. oslavuje sa dnešného dňa vo svätej Cirkvi aj blahoslavená pamiatka sv. Alfonsa Rodrigueza, pokorného brata a vrátnika z Tovarišstva Ježišovho.

Sv. Alfons Rodriguez narodil sa roku 1531 v Segovii, v zemi španielskej. Otec jeho bol zámožný kupec a bohabojný kresťan. Starostlivá a zbožná matka vychovávala syna svojho v bázni Božej a úzkostlivo bdela nad jeho nevinným srdcom. Tak rástol zbožný chlapček pod opaterou dobrej matky v úkryte domu rodičovského ako vonný kvet. Od najútlejšej mladosti prejavoval sv. Alfons Rodriguez veľkú prostotu srdca kresťanského, horúcu lásku ku čistote svedomia svojho, zriedkavú obľubu v pokore a poníženosti a najmä vrúcnu detinskú úctu voči blahoslavenej Panne Márii, Matke Božej. Najväčšou radosťou jeho bolo, keď mohol pred obrazom Rodičky Božej kľačať a k nej o príhovor prosiť.

Raz zvolal sv. Alfons počas svojej modlitby, v prostote svojho detského srdca ku Kráľovnej nebeskej: «Ó Matka moja! Keby si vedela, jak veľmi ťa milujem. Jak veľmi ty mňa i miluješ, predsa ja mám teba radšej!» Na to zjavila sa mu Matka Božia a veľkou láskavosťou pokarhala ho za tieto slová. A svätý mladík tým väčšou, útlejšou dôverou a láskou vinul sa v modlitbách svojich ku preblahoslavenej Panne Márii, ktorá mu od milostivého Boha sprostredkovala mnohé zriedkavé duševné dary.

Keď sa vyučil potrebným vedám, pridŕžal ho otec ku prácam obchodným. A zbožný mladík nezabúdal ani pri kupectve na dušu svoju a úzkostlivé staral sa o spasenie svoje. Vo voľnom čase navštevoval chrámy a každého dňa večer a ráno kľačal pred obrazom Panny Márie v izbietke svojej. Z usporených peňazí nadeľoval štedro chudobným blížnym svojim.

Starostliví rodičia nahovorili dospelého mládenca, aby do stavu sviatosti manželstva vstúpil a obchod prevzal. Z poslušnosti vstúpil do stavu manželského a venoval sa pokorne povolaniu svojmu. Pri mnohých starostiach, s akými spojený býva povolanie obchodnícke, nezabúdal na večný cieľ putovania a namáhania pozemského, a uprostred prác i starostí snažil sa o zbožnosť a kresťanskú dokonalosť. Žiadnemu človeku neukrivdil v obchode svojom. Každý ubiedený blížny nachádzal u neho podporu hmotnú a útechu duševnú.

Tak žil zbožný a spravodlivý obchodník do štyridsiateho roku veku svojho, vysoko ctený a vážený každým človekom. Neúprosná smrť odňala sv. Alfonsovi postupne milých rodičov, starostlivú zbožnú manželku a dve milované dietky, ktorými láskavý a dobrotivý Boh šťastné manželstvo jeho bol obdaril. I poznal pokorný sluha Boží ešte lepšie márnosť vecí pozemských, radil sa s otcom svojím duchovným, ktorému sa veľmi často z hriechov svojich vyznával, čo by mal robiť, aby Bohu a duševnej spáse svojej výlučne slúžiť mohol. Po mnohom rozvažovaní a po prekonaní mnohých ťažkostí vstúpil roku 1571 v meste španielskom Valencii do rádu jezuitov. Pokornému, štyridsaťročnému bratovi nariadil predstavený kláštora najnižšie a najťažšie ručné práce, ktoré on v prostote srdca svojho ochotne a svedomito vykonával.

V krátkom čase stal sa pokorný sluha Boží vzorom pre všetkých nižších bratov Tovarišstva Ježišovho, i pre všetky pracovné stavy a povolania v každej kresťanskej cnosti. Najmä vynikal sv. Alfons Rodriguez hlbokou pokorou a prostotou srdca, láskavosťou k chudobe, zriedkavým zapieraním seba a trpezlivosťou, neúnavnou pracovitosťou, takzvanou slepou poslušnosťou, úctivosťou, a úslužnosťou. Myseľ jeho bola pri každej práci k Bohu obrátená. Častokrát celé hodiny kľačal pred obrazom umučeného Spasiteľa, alebo pred sochou Panny Márie. Štyridsaťšesť rokov obstarával sv. Alfons Rodriguez rozličné práce v kláštoroch rádu. Najdlhšie a to až do blahoslavenej smrti svojej zastával povinnosť kláštorného vrátnika. Je tiež autorom významného diela kresťanskej asketiky a spirituality Kresťanská dokonalosť, ktoré bolo preložené aj do slovenčiny.

Keď vo vysokej starobe cítil blížiť sa poslednú hodinku pozemského putovania svojho, prijal s najväčšou kajúcnosťou a skrúšenosťou sv. sviatosti zomierajúcich, upadol do blaženého vytrženia, ktoré za tri dni trvalo, i usnul v Pánu s úsmevom na tvári dňa 31. októbra roku 1617, v 86. roku svätého života svojho na ostrove Malorka.

Milostivý Boh oslávil verného sluhu Svojho jak za požehnaného života jeho, tak i po blahoslavenej smrti mnohými divmi a zázrakmi. Preto vyhlásil ho pápež Lev. XII. roku 1825 za blahoslaveného a pápež Lev XIII. roku 1888, dňa 15. januára zaradil ho do počtu svätých, i nariadil sláviť pamiatku jeho v deň 30. októbra každého roku. Sv. Alfons Rodriguez vyobrazuje sa v rúchu Tovarišstva Ježišovho, ako kľačí so zopätými rukami na prsiach, na ktorých visí ruženec, pred sochou Umučeného.

Modlitba

Ó Bože, sila slabých a oslávenie pokorných, ktorý si sluhu Svojho Alfonsa ustavičnou horlivosťou v sebazapieraní a slávou skvelej pokory svietiť nám poprial: daj nám i milostivo, aby sme podľa príkladu jeho telo svoje umŕtvovali, v pokornom nasledovaní ukrižovaného Syna Tvojho vytrvali a večnú slávu dosiahli. Amen


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!