Sú dnešní židia Božím vyvoleným národom? – III. časť

Mikuláš Hučko
18. augusta 2021
  Cirkev História

Zdroj: Flickr

pokračovanie II. časti a dokončenie

Už existujú iba kresťania a nekresťania.

Zmierenie medzi židmi a pohanmi malo teda tri fázy:

1) začiatok na Turíce,

2) rozvoj v období 30 – 70, a

3) kulmináciu v roku 70 AD.

Povolanie Izraela spočívalo v ohlasovaní Božích prísľubov pohanom. Po roku 30 však bolo potrebné pre veriaceho Žida a veriaceho pohana, aby sa zjednotili ako jeden ľud v Kristovi.

Výsledkom bolo to, že po roku 70 bipolarita už neexistuje, bola prekonaná!

Svätý Pavol v Rim 9-11 ukazuje dopad vzkriesenia v jeho politickej dimenzii, prekonanie babylonského poriadku znovuzjednotením veriaceho Žida a pohana do jedného tela.

Pozor: Ide tu vždy iba o „v Krista VERIACEHO Žida“ a „v Krista VERIACEHO pohana“!

Vyvrcholením prvých 11 kapitol je AMEN na konci 11. kapitoly.

05 List Rimanom 11

Pavol sa vracia k zvyšku v Rim 11,1-10

(Rim 11,1) Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa. (Rim 11,2) Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý predpoznal. Alebo neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Bohu na Izrael: (Rim 11,3) „Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili. Len ja sám som ostal; a aj na môj život striehnu.“ (Rim 11,4) A čo mu odpovedá Boh? „Ponechal som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli kolená pred Bálom.“ (Rim 11,5) A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti.

Píše, že v súčasnosti v Izraeli stále existuje zvyšok.

On je jeden z nich, hovorí.

Poukazuje na Eliáša. Za čias Eliáša celý národ mohol byť zničený, nebyť zvyšku 7000.

Zvyšok a jeho provokujúce dielo vyvolá „žiarlivosť“ u Židov.

To, že evanjelium šlo k pohanom a že oni sú dedičmi prísľubov Starého zákona, nie je posledné slovo.

Pavol zjavuje, že dielo zvyšku prinesie ovocie medzi Izraelitmi, takže Izrael zakúsi plnosť (Rim 11, 12).

(Rim 11,12) Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, o koľko viac ich plnosť?!

(Rim 11,15) Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych?!

Keď už Pavol vyhlásil, že Izrael má budúcnosť, Pavol napomína pohanov, aby sa nevyvyšovali nad Izraelom.

Práve tak, ako židia nemajú dominovať nad pohanmi (pozor: v CIRKVI v období rokov 30 až 70), tak ani pohania sa nemajú vyvyšovať nad židmi (taktiež iba v CIRKVI v období rokov 30 až 70).

(Rim 10,9) Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

Robia to židia?

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú.“

Boh zaštepil pohanov na patriarchálny kmeň, ale čoskoro Izrael zaštepí naspäť a urobí jeden Nový strom (Rim 11,16–24).

Podľa Rim 11,25–26 čiastočné zatvrdenie apostatovaného Izraela bude trvať až do plnosti pohanov a potom celý Izrael (nielen zvyšok) bude spasený.

(Rim 11,25) Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, (Rim 11,26) a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: „Zo Sionu príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť.

1. Takže NAJPRV prichádza plnosť pohanov…

2. … a POTOM plnosť Izraela.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Čo to znamená?

Podľa kontextu, plnosť pohanov znamená prevod bohatstva (nie materiálneho, ale duchovného, svätých písiem) k nim, ako je uvedené v Rim 11,12: Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, o koľko viac ich plnosť?!

Táto plnosť sa týka dovŕšenia formovania Cirkvi Novej zmluvy, čo bolo dôležitou súčasťou Pavlovej (a Izrael provokujúcej) misie.

Práve tak ako starozákonný Izrael mal ohlasovať pohanom a kázať im, aby poslúchali Boží zákon, práve tak novozákonná pohanská Cirkev mala ohlasovať Izraelu a kázať mu Nový zákon a spravodlivý život.

Tak, ako starozákonní pohania mali obdivovať Izrael, keď bude verný (Dt 4,6–9), rovnako bolo potrebné, aby novozákonní pohania boli verní a tak pritiahli Izrael do Cirkvi.

Táto výmena úloh môže byť čiastočne dôvodom, prečo sa Jeruzalem volá Babylon v Knihe zjavenia.

Prečo má podľa svätého Pavla dôjsť najprv k plnosti pohanov?

Pretože iba vtedy bude možná plnosť provokácie.

Prítomnosť novozákonnej Cirkvi a jej pravá interpretácia hebrejského Písma spôsobovalo postupné odstraňovanie závoja z Mojžišových slov (2Kor 3), …

(2Kor 3,14) Ale myseľ im otupela. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj neodhalený, lebo ho Kristus odstraňuje.

(2Kor 3,15) A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša.

(2Kor 3,16) Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne.

…čo bolo dôsledkom roztrhnutia chrámovej opony, ku ktorému došlo pri Kristovej smrti.

Zdroj: wikimedia commons

Keď bola Cirkev plne vytvorená, vtedy bol závoj úplne odstránený…

… a provokácia k žiarlivosti dosiahla svoj najintenzívnejší rozvoj.

Čo bolo účelom provokácie?

Účelom provokácie bola spása Izraela.

Samozrejme, že mnohých táto provokácia vyprovokovala k hnevu, …

… ale mnohých priviedla ku kajúcnosti.

Pavol hovorí, že v budúcnosti (pozor: JEHO budúcnosti, nie našej!!!) táto provokácia prinesie plody.

Už nie iba zvyšok, ale „celý Izrael“ sa obráti k Pánovi.

A vtedy Židia a Pohania budú konečne jedným Novým človekom v Kristovi, …

… a toto bude politickým vzkriesením sveta, ktorý odstránil bipolaritu Babylona a Izraela.

Iba v CIRKVI 30 – 70 AD!!!

Vyvolenie nemá (a vlastne nikdy ani nemalo) nič spoločné s rasou.

Vari sv. Pavol nehovorí jasne:

(Rim 9,8) To znamená, že nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo.

A kto sú deti prisľúbenia? Tí, ktorí o sebe hovoria, že sú židia? Nie!

Tí, ktorí patria Kristovi!

(Gal 3,29) A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

(Rim 11,17) Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy,

Izrael, presnejšie povedané fyzický izraelský národ, nemôže byť koreňom či kmeňom, pretože Pavol v prechádzajúcich veršoch píše, že väčšina Izraela zotrváva v neviere (Rim 11,5–11).

1 Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.

Dôkazom, že Boh neodvrhol svoj ľud je práve Pavol, ktorý konvertoval a prijal Krista!!!

18 nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba.

Môže sa to týkať dnešných vyznávačov rabínskeho judaizmu založeného na Talmude?

Ale ako môžu byť ľudia, ktorí neveria, koreňom olivy alebo kmeňom stromu?

Nebol to práve Pán Ježiš a svätý Pavol, ktorí oddelili židov od ich akejkoľvek závislosti od ich fyzického vzťahu – príbuzenstva s Abrahámom? (Jn 8,39; Rim 4,9–11; Gal 3,6–29)

(Jn 8,39) Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove.

(Gal 3,16) Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. Nehovorí: „A potomkom,“ akoby šlo o mnohých, ale o jedného: „A tvojmu potomstvu,“ a ním je Kristus.

(Gal 3,26) Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi.

(Gal 3,28) Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.

(Gal 3,29) A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

Záver:

Všetci potrebujeme prijať Ježiša Krista: Rusi, Američania, Slováci, Rómovia, černosi, židia, Arabi, moslimovia, hinduisti, ľudia iného presvedčenia, ateisti…, aby sme došli k spáse. Nie je to nič fakultatívne. A neviem o tom, žeby v tomto bolo došlo k nejakej vieroučnej zmene na II. vatikánskom koncile.

To, že dnešní vyznávači rabínskeho judaizmu nie sú biblickí Židia, ako som sa to vyššie snažil ozrejmiť, má bezpochyby jeden pozitívny vedľajší efekt:

Podlamuje všetky teoretické argumenty skutočného, či zdanlivého antisemitizmu zo strany kresťanov. Veď ak židia ukrižovali Pána Ježiša, ktorý sa o židoch vyjadroval veľmi tvrdo, ale dnešní vyznávači rabínskeho judaizmu s nimi nemajú z biblického hľadiska nič spoločné, bez ohľadu na to, že sami sa vydávajú za Abrahámových potomkov, potom odpadáva akýkoľvek čo i len hypotetický a teoretický dôvod ich nejakým spôsobom na základe toho diskriminovať, či sa na nich kvôli niektorým evanjeliovým výrokom „dívať krivo“.

Dnes otázka neznie, že židovský národ neprijal Krista. O ktorom národe ako celku sa dá povedať, že „prijal Krista“? Vždy ide o jednotlivcov, či Ho prijmú alebo nie. Aj v rodinách sú osoby, ktoré prijmú vieru a osoby, ktoré ju neprijmú. Židia sú na tom úplne rovnako, ako príslušníci ktoréhokoľvek národa na svete: ak prijmú Krista, sú spasení, ak Ho neprijmú, spasení nebudú. Treba zdôrazniť, že dnešní židia nie sú ani prekliati, ani vyvolení.

Nie sú hlavnou prekážkou na ich ceste ku Kristovi práve katolícki účastníci dialógov, ktorí ich presviedčajú, že je to v poriadku, že oni „nemusia“, že stačí, keď budú žiť podľa Talmudu? Dvetisíc rokov Cirkev nepotrebovala komisie. Teraz vidíme, čo to znamená. Každá komisia je byrokratizácia a strata lásky. A komisia venujúca sa „dialógu“ – podobne ako komisie EÚ – miesto toho, aby otvárala, zatvára. Odrádza kresťanov od evanjelizácie židov – čiže odrádza ich od toho, aby voči nim prejavili svoju kresťanskú lásku zameranú na prijatie Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, čiže aby spasili svoje duše.

Ako poslúžime židom, keď im budeme lichotiť a tvrdiť, že oni sa nemusia obrátiť a nemusia prijať Ježiša Krista? Aká je v tom láska? Nie je to skôr prejav pohodlia, snaha za každú cenu byť s každým zadobre, s nikým nevstupovať do konfliktu, „neprovokovať“, zapáčiť sa svetu, ukázať, že nie sme „bigotní“, ale aby nás svet považoval za tolerantných a chápavých?

Nie je vrcholom sebectva mať veľký poklad a nechať si ho pre seba?

Nie je azda práve toto ten najhorší prejav antisemitizmu?

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!