Recenzia knihy: Kvietky sv. Františka - Christianitas

Recenzia knihy: Kvietky sv. Františka

Branislav Krasnovský
2. novembra 2021
  Cirkev  

Dnes by som rád predstavil známu knihu Kvietky sv. Františka, ktorá sprevádza katolícku Cirkev už viac ako 800 rokov. Kniha vyšla na Slovensku niekoľkokrát, osobne odporúčam vydanie z roku 1993, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Serafín. Kniha má 190 strán a je prekladom z talianskeho originálu I Fioretti di San Francesco, ktorý vydalo vydavateľstvo Edizioni Paoline v Ríme 1984.

Zdroj: archív autora

Talianska predloha je prekladom latinských spisov Actus beati Francisci et sociorum eisus z konca 14. storočia od neznámeho autora (aj keď viacerí teológovia a literárni vedci sú presvedčení, že autorom Kvietkov sv. Františka je Hugolin Boniscambi z Montegiorgia) a v literatúre o sv. Františkovi patria Kvietky sv. Františka k vysoko hodnoteným a obľúbeným dielam a prameňom františkánskeho stredoveku.

Kvietky sv. Františka sú vlastne zbierkou príbehov a zázračných udalostí zo života svätého Františka a jeho spoločníkov, mapujú približne obdobie od roku 1210 po rok 1322. Ide o duchovne bohatú a poučnú knihu, hoci z formálnej stránky dielo nedosahuje vždy všade rovnakú umeleckú a poetickú hodnotu. Literárni vedci a teológovia sa zhodli na tom, že Kvietky sv. Františka možno vnímať ako podnetné literárne dielo, „báseň v próze“, ktoré inšpirované katolíckou vierou, v ťažkej dobe stredovekého Talianska výrazne prispelo k obnove ducha evanjeliových hodnôt, tak nadšene propagovaných sv. Františkom z Assisi.

Kniha obsahuje 53 pútavých kapitol zo života sv. Františka a jeho spolubratov z prvotnej františkánskej komunity. V týchto kapitolách vystupuje sv. František ako otec chudobných s vyhraneným sociálnym cítením, ktorý si podľa vzoru Pána Ježiša hľadá svojich nasledovníkov a postupne ich zasväcuje do svojich predstáv kláštorného života v Božej blízkosti. V jednotlivých kapitolách plasticky vystupuje osobnosť sv. Františka z Assissi, hlásajúceho Evanjelium a jeho pravdy.

V diele úplne absentujú známe historické udalosti zo života sv. Františka: márnotratná mladosť (1198), boj pri moste sv. Juraja (1202), väznenie v Perugii (1202 – 1203), túžba po získaní rytierskeho titulu (1205) či starostlivosť o malomocných a počiatočné aktivity záchrany poškodených vidieckych katolíckych kostolov (1207 – 1208). Kvietky rovnako nič nehovoria ani o zrieknutí sa sveta zo strany sv. Františka z Assisi v podobe známej vety: „Nebudem ťa už volať otcom Pietro Bernardone, ale odteraz budem hovoriť: Otče náš, ktorý si na nebesiach.“

Pokiaľ je však kniha pomerne skúpa na udalosti zo života sv. Františka z Assissi, venuje sa pomerne podrobne prvej františkánskej komunite a udalostiam z ich života. Venuje sa aj evanjelizačným snahám františkánov v moslimskom svete, ktoré sa vo viacerých prípadoch skončili mučeníckou smrťou františkánskych bratov.

Kniha podrobnejšie zobrazuje aj ďalší z fenoménov františkánskeho života, ktorý sa prejavoval v nadšenej účasti laikov na františkánskom diele. Aktívne sa do diela sv. Františka zapájali nielen duchovné osoby, ale aj laickí muži a ženy, často aj manželské páry. Známou osobnosťou, patriacou do laického prúdu, bola aj Klára z Assisi, ktorej učarovali Františkove plamenné výzvy a učenie, takže v roku 1212 opustila rodný dom a prijala habit a františkánsky spôsob života.

Kvietky sv. Františka obsahujú aj zaujímavé historické informácie o vzniku Tretieho rádu sv. Františka, ktorý založil sv. František v roku 1221, a ktorý predstavuje najpočetnejšiu rodinu sv. Františka. Vznik Tretieho rádu by nebol možný bez účasti veľkého Františkovho priateľa a ochrancu, kardinála Hugolina.

Osoby a udalosti, ktoré sa v Kvietkoch sv. Františka spomínajú, spadajú do obdobia rokov 1209 – 1332, od povolania brata Bernarda až po posledné okamihy života blahoslaveného brata Jána z Verny. Spomienkou na tohto františkánskeho velikána sa Kvietky sv. Františka končia. Kvietky teda obsahujú zaujímavé informácie z prvých sto rokov existencie františkánskeho rádu, plasticky vykresľujú charaktery a osudy vybraných postáv, oboznamujú nás s najdôležitejšími udalosťami z počiatkov dejín rádu.

Dielo Kvietky sv. Františka oslovuje od svojho vzniku, teda už takmer 800 rokov, katolíckych veriacich a aj po takto dlhom čase má čo veriacim povedať. Môžeme bez nadsádzky povedať, že toto dielo sa stalo už pri svojom vzniku nesmrteľným. Príbeh Kvietkov sv. Františka prekvapí a zaujme aj „chladného čitateľa“, ktorého dokáže, napriek jeho chladu, preniesť do čistého, nevinného a nadčasového sveta sv. Františka, plného nadpozemského pokoja a dobra. Čitateľa očarí symbióza mystickej katolíckej podstaty a básnickej inšpirácie, ktoré sa navzájom dopĺňajú a dotvárajú.

Kvietky sv. Františka patria ku knihám, ktoré sa oplatí prečítať, a ktoré zanechajú v čitateľovi veľmi pozitívny dojem – prinútia ho vnímať svoju vieru v nových intenciách.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!