Reálna prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii nie je vecou názoru, ale fundamentom našej viery - Christianitas

Reálna prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii nie je vecou názoru, ale fundamentom našej viery

cruxnow.com
16. októbra 2019
  Cirkev

Americký biskup Daniel R. Jenky priznáva, že „niekoľko generácií“ katolícka Cirkev nevyučovala dostatočne jasne základné pravdy a vyzval všetky farnosti v diecéze (Illinois, USA), aby sa vedome zamerali na reálnu prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii.

Zdroj: commons.wikimedia.com

Dokument biskupa s názvom „Reálna prítomnosť“ bol vydaný 16. septembra – šesť týždňov po uverejnení prieskumu Pew Research Center, z ktorého vyplynulo, že väčšina katolíkov v Spojených štátoch neverí, že chlieb a víno používané počas svätej omše sa stávajú Telom a Krvou Krista

„K tejto neviere došlo napriek tomu, že toto učenie pochádza z apoštolského obdobia a vždy bolo považované za základ našej katolíckej identity,“ napísal. „Ako váš biskup si uvedomujem, že je mojou osobnou povinnosťou hovoriť čo najjasnejšie o niektorých základných pravdách týkajúcich sa Najsvätejšej sviatosti,“ čítame v liste.

Biskup Jenky predstavil dôkazy reálnej prítomnosti nachádzajúce sa v Svätom písme, v Katechizme katolíckej Cirkvi a vo svedectvách svätých. „Je to definovaná dogma katolíckej Cirkvi, zjavená Duchom Svätým a chránená pred akoukoľvek možnosťou omylu. Telo a Krv, Duša a Božstvo Ježiša Krista sú skutočne a podstatne prítomné v Najsvätejšej Eucharistii,“ napísal. „Toto nie je názor, ktorý by bolo treba porovnávať s nejakými prieskumami verejnej mienky, ale božské zjavenie vyjadrené absolútnou autoritou Svätého písma a posvätnej Tradície.“

Hierarcha adresoval silné slová aj katolíkom, ktorí toto učenie popierajú. „Pán povedal: Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Takže tí, ktorí popierajú reálnu prítomnosť, v istom zmysle odmietajú Ježiša a dostávajú sa mimo hranice naše viery,“ napísal.

Od svojho uvedenia do úradu v roku 2002 hierarcha každoročne vydáva (obvykle na začiatku kalendárneho roka) dokument pod názvom „Výročný list“. V liste o „Reálnej prítomnosti“ biskup uviedol, že jeho „Výročný list – 2020“ tentokrát vydáva skôr, aby určil tón pre rôzne iniciatívy vo farnostiach spolu so zavádzaním pracovných programov pre túto jeseň. Celý text bol zverejnený v 29. čísle diecéznych novín „The Catholic Post“.

„Aj keď každá doktrína viery je dôležitá, viera v Eucharistiu je výslovným fundamentom katolíckeho kresťanstva,“ napísal biskup Jenky. „Preto žiadam, aby tento rok a tiež v nasledujúcich rokoch celá naša miestna cirkev  hľadala spôsoby, ako posilniť našu vieru v učenie a svedectvo o Najsvätejšej sviatosti.“

Hierarcha pripomenul, že katolíci nesú „večnú zodpovednosť voči Všemohúcemu Bohu“, aby nekompromisne a bez ujmy odovzdávali Božiu pravdu. Aj keď sa učenie Cirkvi o reálnej prítomnosti Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti nezmenilo, biskup upozornil na to, že v posledných desaťročiach došlo k výraznému úpadku rituálneho uctievania.

„Spôsob, akým sa modlíme, je neoddeliteľnou súčasťou nášho spôsobu, akým veríme,“ napísal. „Zbožné ticho v kostole – ako aj rituály, vrátane kľačania, požehnania svätenou vodou, a modlitby pred a po omši – podnecovali k istému druhu spoločného uctievania toho, čo malo prísť a čo sa javilo také sväté a úžasné.“ Súčasná americká kultúra je však „neúprosne neformálna“, lamentoval hierarcha poukazujúc na to, že „niekedy naše kostoly sa podobajú skôr na hotelovú halu než úchvatný Dom Boží“. Biskup povzbudil veriacich, aby preukazovali zbožnú úctu k Najsvätejšej sviatosti častou účasťou na rôznych pobožnostiach a procesiách, ale aj v tichých okamihoch osobnej modlitby.

Povedal, že omše na svadbách a pohreboch predstavujú „veľké príležitosti pre vydávanie svedectva o našej viere v Eucharistiu ako o dušpastierskom dare pre tých, ktorí azda boli zle katechizovaní alebo dokonca odpadli od viery“. Povzbudil tiež, aby sa sväté prijímanie podávalo pod spôsobom chleba i vína, nakoľko to len bude možné „ako plnosť znamenia ustanoveného Kristom“.

Biskup Jenky sa zmienil o úžitku osobnej a spoločnej (komunitnej) viery plynúceho z každej svätej omše. „Ako by sme sa vôbec mohli opovážiť zanedbávať nedeľnú svätú omšu, alebo neodovzdať budúcim generáciám nekonečný poklad reálnej prítomnosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista v Najsvätejšej sviatosti?“

„Sme eucharistickou Cirkvou, ktorej život a služba sa sústreďujú okolo daru Eucharistie,“ napísal. Po vysvetlení, že Eucharistia umožňuje katolíkom oceniť a prežívať všetky ostatné sviatosti, dodal, že „tak, ako Kristus vystúpil do Neba, tak zostupuje v sviatostiach, až kým znova nepríde v sláve“.

 Zdroj: cruxnow.com