Problémom Hansa Künga neboli pápeži, ale katolícka viera

Mikuláš Hučko
16. apríla 2021
  Cirkev

Zdroj: wikimedia commons

Smrť Hansa Künga je verejnou udalosťou. Preto sa okolo neho a jeho učenia rozprúdila veľká diskusia. Samozrejme, že sa netýka jeho večného osudu: súd patrí iba Bohu.

Ide však o súd nad jeho ideami. Takmer šesť desaťročí bol Hans Küng kľúčovým predstaviteľom, ak ho môžeme takto nazvať, disidentskej katolíckej teológie.

V kňazských seminároch a na univerzitách sa jeho meno spájalo s ďalšími disidentmi, ako boli Karl Rahner, Edward Schillebeeckx a Charles Curran, ktorí boli všetci, podobne ako Küng, kňazmi. Küng ako katolícky kňaz, ktorý prežil svoj život v Cirkvi, popieral jej náuku, ale tešil sa z prestíže a z miesta, ktoré mu Cirkev poskytovala. Celkom pohodlne sa stal heretikom, keď na jednej strane mal k dispozícii, obrazne povedané, katolícku kazateľnicu a na strane druhej mal zabezpečenú podporu sekulárnych médií.

Noviny píšu o jeho tvrdých rozporoch, ktoré mal s Jánom Pavlom II. i s Benediktom XVI. a poukazujú na jeho nesúhlas s dogmou o pápežskej neomylnosti. Bohužiaľ, od médií nemôžeme očakávať, že budú rozumne uvažovať. Katolíka len málo zaujímajú vzťahy teológa s pápežmi. Veď bolo toľko svätcov a toľko hlboko veriacich velikánov ako Dante, ktorí pápežov tvrdo kritizovali – a právom! To však nebol dôvod, aby ich katolícka Cirkev vyhlásila za svätých.

Skutočnosťou hodnou povšimnutia preto nie je spor teológa s jedným či dvoma pápežmi, ale jeho odmietanie viacerých PRÁVD viery.

Vo svojej knihe The Beginning of All Things: Science and Religion Küng napísal: „Často pseudo-tajomstvá – niekedy vytvorené teológmi alebo ľudovou zbožnosťou, ktoré však pre vedcov sú ťažko prijateľné („prvotný hriech“, „nepoškvrnené počatie“, biologické „narodenie z panny“, „dve prirodzenosti“ v Kristovi, „fatimské tajomstvo“) – zakrývajú prístup ku skutočnému tajomstvu.

Küng bol taktiež bojovníkom za antikoncepciu, čím sa dostal do rozporu s Cirkvou v oblasti viery a mravov, čo sú dve oblasti, v ktorých dal Boh svojej Neveste autoritu.

Kresťanstvo je ZJAVENÉ NÁBOŽENSTVO: to znamená, že Boh zjavil ľuďom aj niektoré Pravdy, ktoré sú v zhode s Rozumom, ale sú neprístupné púhemu ľudskému poznaniu. Môžeme ich prijať alebo odmietnuť. Tretej možnosti niet.

To, čo Boh zjavuje, človek môže, ale nemusí akceptovať. Jediná vec, ktorú nemôže, je rozhodovať sa, čo si nechá, čo bude ignorovať a čo zmení. Nie je to len prejav slabej viery, ale aj nízkej inteligencie a maximálnej domýšľavosti. Veľkí géniovia, ako bol Augustín, Anzelm, Tomáš Akvinský a pod., sa celý život usilovali pochopiť zjavené Pravdy a ukazovať ich veľkosť.

Küng však úlohu scholastickej teológie bagatelizoval a stredovekých teológov, vrátane učiteľov Cirkvi, ako bol sv. Tomáš Akvinský, znevažoval. Vyslovil napríklad nasledujúce slová: „Teológovia vždy používali filozofické kategórie, ktorým ľudia nerozumeli, ale Luther a reformátori sa viac stavali proti filozofii, pretože to nebol dobrý rámec pre hlásanie evanjelia.“ Küng v záujme svetového mieru stieral hranice medzi svetovými náboženstvami.

Najprv ich prijali, potom skúmali uvedomujúc si, že more neprelejú do vedra; dobre vediac, že zjavená Pravda, je dar, nie vlastníctvo.

Küng bol tiež obdivovateľom islamu: „Centrom svätého Koránu je samotný Boh, pretože ON je centrom svätej Biblie.

Neprekvapuje, že aj dnes žijúci disidenti Künga vychvaľujú – všetci, počnúc od Charlesa Currana až po jezuitu o. Jamesa Martina: „Biskupi si pamätajú Hansa Künga ako teológa, ktorý miloval katolícku Cirkev.

Avšak tvrdenie, že Küng miloval Cirkev, s ktorou ako disident nesúhlasil takmer vo všetkom, je nelogické, a ako všetkým heretikom, ani jemu sa nepodarilo zmeniť ani jedno z jej trvalého učenia. Cirkev všetky hriechy považuje za odpustiteľné s výnimkou snahy postaviť sa na Božie miesto a zmocniť sa zjavenej pravdy.

Ako píše profesor Francesco Agnoli: „Heretika charakterizuje to, že je nesmierne domýšľavý, nie ktovieako inteligentný, ktorý zjavenú Pravdu neodmieta, ani ju neprijíma, ale seba stavia na miesto Boha, aby ZJAVOVAL seba!

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!