Prečo nás naši anjeli strážni nechránia pred všetkými ťažkosťami?

Branislav Krasnovský
27. júna 2020
  Cirkev

Každý človek získa pri narodení svojho Anjela strážcu. Podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi, paragraf 336: „Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom /sv. Bazil Veľký/.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu”.

Anjeli strážni nás sprevádzajú a pomáhajú nám v živote až do našej smrti. Ich činnosť však presahuje aj rámec ľudského života. Prvoradou úlohou anjelov strážnych je naša spása, aby každý z nás mohol žiť v spojení s Bohom.

Cirkevní otcovia viackrát potvrdili, že keď duša opúšťa telo, anjel strážny ju chráni pred poslednými útokmi zlých duchov. Sv. Alojz z Gonzaguy /1568-1591/ uviedol, že keď duša opúšťa telo je vždy sprevádzaná a utešovaná svojím Anjelom strážnym, ktorý dušu sprevádza  pred Boží súd.

Ak je duša natoľko čistá, že môže vstúpiť do raja, Anjel strážny sa raduje spolu s dušou. Duša sa pripojí k anjelovi v oslave Jedného a Trojjediného Boha v raji, ktorá bude trvať celú večnosť.

Ak je duša poslaná do očistca, Anjel strážny dušu často navštevuje, potešuje a prináša modlitby, ktoré boli za dušu obetované a uisťuje dušu, že raz bude oslobodená. Anjel strážny oroduje za zverenú dušu pred Božím trónom a hľadá pomoc medzi ľuďmi na zemi, ktoré nabáda, aby sa modlili za duše v očistci. 

Modlime sa preto za mŕtvych, ktorých sme milovali, nech môžu za nich Anjeli strážni orodovať u Boha, aby sa ich pobyt v očistci skrátil. Úloha strážneho anjela sa teda nekončí smrťou človeka. Anjel strážny sprevádza dušu až dovtedy, kým očistená duša nedosiahne spojenie s Bohom.

Ak sa však duša kvôli svojím hriechom a odmietaniu Božej lásky definitívne rozhodne odmietnuť Božiu lásku a odpustenie, naveky sa zriekne radostného spojenia s Bohom a skončí v pekle, vtedy Anjel strážny opúšťa dušu a raduje sa z Božieho rozsudku, pretože Anjel strážny je dokonale a úplne zjednotený s Božou vôľou.

Učiteľ Cirkvi, sv. Tomáš Akvinský tvrdí, že nielen ľudia majú svojho strážneho anjela, ale aj všetky krajiny, mestá, diecézy a farnosti. O anjeloch nemáme veľa informácii, sú zahalení veľkým tajomstvom. Veľa im však dlhujeme, pretože Anjeli strážni nás opatrujú a chránia, často bez toho, aby sme o tom vedeli. Zapamätajme si päť základných faktov o Anjeloch strážnych:

  • Každá osoba na svete má svojho Anjela strážneho /sv. Hieronymus/
  • Anjela strážneho získavame pri svojom počatí /sv. Anselm/
  • Anjeli strážni majú svoje mená, tie im však dal Boh. Každý sa so svojím Anjelom strážnym stretne v deň svojej smrti, vtedy sa dozvie aj jeho meno
  • Keď zomrieme, nestaneme sa Anjelmi a ani Anjelmi strážnymi
  • Strážni anjeli sú tu preto, aby nás chránili a aby nám pomáhali

Anjel strážny sa veľmi zaujíma o všetko čo robíme a čo ovplyvňuje náš život, predovšetkým o tie aktivity, ktoré determinujú aký bude náš večný osud. Anjel strážny je s nami v najužšom kontakte počas modlitby, inšpiruje nás k tomu, aby sme si plnili svoje povinnosti a vyvarovali sa smrteľného hriechu. Primárnym poslaním nášho Anjela strážneho je pomôcť nám na našej ceste o Nebeskej vlasti.

Naši Anjeli strážni nás aktívne bránia v duchovnom boji proti diablovi a jeho anjelom. Nemáme sa spoliehať len na pomoc Anjela strážneho, ale máme aj sami aktívne proti zlu a silám temna bojovať, pričom si máme odieť Božiu výzbroj /Ef6,12/: 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

Svätý páter Pio sa v jednom zo svojich vystúpení priznal, že sám mal na svojho Anjela strážneho ťažké srdce. Mal totiž pocit, že mu Anjel strážny nepomáhal v jeho zápase s diablom, napriek tomu, že ho neustále vyzýval a žiadal o pomoc. Vtedy však uvidel svojho Anjela strážneho páter Pio smutného. Anjel mu vysvetlil, že dostal od Boha pokyny, aby sv. Piovi nepomáhal, pretože bolo potrebné, aby si páter Pio uvedomil svoju vlastnú duchovnú silu. Milostivý Boh na nás dopúšťa skúšky, ale nie skúšky, ktoré by sme nedokázali zvládnuť.

Ignáca z Loyoly, ktorému pri Pamplone zlomila delová guľa nohu, takže veľmi trpel, či Svätý Ján z Kríža, ktorého vlastní karmelitánski spolubratia vrhli do žalára nikdy neboli pobúrení a neponosovali sa ani si nezúfali, že ich Anjel strážny opustil. Naopak cítili Anjela strážneho stále vedľa seba a plne sa spoliehali na slová sv. Augustína, ktorý uviedol: „Boh vo svojej múdrosti dáva prednosť tomu, aby sa dobro čerpalo zo zla, namiesto toho, aby sa zabránilo všetkému zlu.”