Povýšenie Svätého Kríža

Plinio de Oliveira
13. septembra 2020
  Svätec týždňa

Viete, že v staroveku bol kríž nástrojom mučenia? Pre každého človeka bolo ukrižovanie zároveň veľkou potupou. Bola to hanba pre osobu, ako aj pre rodinu. Svätý Pavol, ktorý si toho bol vedomý, požiadal, aby nebol ukrižovaný, pretože bol rímskym občanom a rímski občania nepodliehali ukrižovaniu. Bol sťatý mečom, pretože to bolo privilégium rímskeho občana.

Keď bol náš Pán Ježiš Kristus ukrižovaný, utrpel zároveň veľké poníženie. Táto potupa mala hlásať, že to bol bandita, vyvrheľ rovnakého druhu, ako zlodeji, s ktorými bol ukrižovaný. V tom zmysle nebolo ukrižovanie pre čestného človeka len ponížením, ale najvyšším možným ponížením.

Viete, že Židia nášmu Pánovi za života spôsobili každé poníženie, aké len mohli? Stále viac nenávideli dobro, ktoré On predstavoval a týmto to prejavovali. Nakoniec mu privodili najvyššie poníženie, nechali ho umučiť na kríži. Týmto sa stali národom Bohovrahov.

Ich túžba čo najviac ponížiť nášho Pána sa dokonale prejavila v jeho umučení. Napríklad tŕňová koruna; šarlátový plášť; trstina, ktorú vložili do jeho rúk ako žezlo; osoby, ktoré ho zosmiešňovali a pľuli na neho, atď., ukazujú túžbu trápiť ho nielen v jeho Najsvätejšom Tele, ale aj jeho Najsvätejšej Duši.

Kríž nášho Pána sa stal východiskovým bodom všetkých ponížení, ktoré budú všetci katolíci znášať až do konca sveta, práve kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi.

Mocnosti bezbožnosti nikdy nezložia zbrane, ktoré zdvihli proti dobru. Vždy sa snažia dobro ponížiť a zničiť jeho odhodlanosť. Nikto z vás nebol oslobodený od týchto ponížení, pretože ste verní Pánovi. Je to pre nás česť. Prenasledovanie pre lásku k Ježišovi Kristovi je jedno z blahoslavenstiev. Všetci sme trpeli toto ponižovanie a budeme ho trpieť až do konca dejín, pretože bezbožní sa neprestajne búria proti Bohu.

Paralelne s tým Cirkev potvrdzuje slávu Boha, slávu nášho Pána Ježiša Krista. Katolíci považujú kríž za symbol cti, za najposvätnejšiu a svätú vec, ktorú máme, za symbol nášho vykúpenia. Z tohto dôvodu je na vrchole každého katolíckeho kostola umiestnený kríž; na vrchole najslávnejších kráľovských korún je zasadený kríž.

Mnohé zo slávnych rodín majú kríž na znaku. Vyznamenanie, ktorá sa udeľuje za hrdinské činy vojakom alebo veľkorysosť veľkým dobrodincom ma tvar kríža.

Toto sú prejavy katolíckeho ducha, ktorý povýšil toto poníženie. Ozdobil ducha rytierstva nadprirodzeným duchom. Týmto osobitným prejavom lásky, ktorý vyvoláva pobúrenie nepriateľov, katolícka Cirkev oslavuje sviatok Povýšenia Svätého Kríža.

Prvým znakom povýšenia Kríža bolo znamenie kríža na oblohe, ktoré videl Konštantín pred bitkou pri Milvijskom moste. Nad týmto krížom boli napísané slová In Hoc Signo Vinces – V tomto znaku zvíťazíš. Kríž, ktorý sa vtedy na nebi objavil prvýkrát, od vtedy zostal na obzore celého ľudstva v celej histórii a ponižuje zlých ľudí a diablov .

Kríž má tiež byť znakom našej cti. Naša česť nespočíva v tom, že sa vyhneme ponižovaniu a urážkam, ale v tom, že ich prijímame s nadšením a bojovným duchom. Tím, čo nás ponižujú, by sme mali odpovedať ako rytieri a mali by sme s ešte väčšou hrdosťou oslavovať kríž nášho Pána.

Toto znamená povýšenie. Je to ohlasovanie Božej slávy tvárou v tvár úsiliu Jeho nepriateľov ponížiť Ho. Náš postoj by mal ničiť pokusy nepriateľa ponížiť nášho Pána.

V litániách ku všetkým svätým je prosba: Ut inimicos Sanctae Matris Ecclesiae humiliare digneris, Te rogamus audi nosAby si nepriateľov Svätej Matky Cirkvi ponížiť ráčil, prosíme Ťa vyslyš nás. Cirkev nás teda učí modliť sa za poníženie našich nepriateľov. Preto najlepším spôsobom, ako reagovať na nepriateľov, ktorí sa pokúšajú ponížiť kríž nášho Pána a jeho nasledovníkov, je ponížiť týchto nepriateľov; je to poníženie tých, ktorí spôsobujú poníženie.

Zachránime tým kríž, ktorý leží v prachu opovrhnutia ​​a pozdvihneme ho na najvyššie miesto. Oslávime to, čo bolo ponížené. Toto je podstata povýšenia Svätého Kríža.

Falošná a sentimentálna zbožnosť zaujíma opačný názor, pokiaľ ide o kríž. Nikdy nemyslí, že by mali katolíci vyvýšiť kríž rozhodným protiútokom na jeho nepriateľov. Človek s touto sentimentálnou mentalitou pestuje o kríži len sladké pocity, a ak niekedy uvažuje o nepriateľoch kríža, tak len v tom zmysle, že pred nimi musí utiecť. Pod zámienkou, že im tak odpúšťa. S takým zmýšľaním Cirkev nikdy nedosiahne skutočné povýšenie Svätého Kríža.

Naopak, keď sa niekto pokúsi ponížiť kríž, musíme reagovať ešte silnejším protiútokom. Nie na obranu našej cti, ale na obranu cti nášho Pána Ježiša Krista.