Poľsko: Varšavský biskup pozastavil slúženie tradičných omší


20. júla 2021
  Krátke správy - Cirkev

V pohotovej reakcii na nové motu proprio pápeža Františka, ktoré od piatku 16. júla obmedzilo možnosti slúženia tradičnej sv. omše, pozastavil okamžite aj biskup poľskej diecézy Varšava-Praga, Romuald Kamiński všetky tradičné omše, slúžené na území jeho diecézy.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia vydal komuniké, v ktorom sa odvolal na nové motu proprio pápeža Františka. Uviedol, že v rámci diecézy sa doteraz slúžili viaceré tradičné sv. omše a preto chce veriacim oznámiť, aké rozhodnutia urobil na základe nových pravidiel.

V prvom rade pozastavil slúženie svätých omší, kým neurčí „vhodné miesto“, pretože „pápež František najskôr zaviazal biskupov, aby určili vhodné miesto, kde sa bude pokračovať v Eucharistii podľa misálu sv. Jána XXIII.“ Predtým ako určí „vhodné miesto“, sa chce poradiť s farármi, na miestach, kde sa doteraz slúžila tradičná sv. omša a „ubezpečiť sa, že nejde o komunity, v ktorých sa podkopáva magistérium pápežov, predpisy II. vatikánskeho koncilu a rešpektuje sa legitimita liturgickej reformy.“ Po konzultácii s farármi sa rozhodne a označí miesto (v texte je použitý singulár) v diecéze, kde by sa mohli sláviť tradičné sv. omše. Môžeme však predpokladať aj takú možnosť, že pokiaľ biskup v spolupráci s miestnymi správcami farností vyhodnotia veriacich, zo svojho pohľadu, ako problémových, tak nebude žiadne „vhodné miesto“ určené.

Za druhé píše biskup v komuniké, že podľa nového motu proprio „Od 16. júla 2021 kňazi stratili právo sláviť mimoriadny obrad. Preto by mali napísať miestnemu ordinárovi žiadosť o možnosť slávenia mimoriadneho obradu.“ Musia však spĺňať podmienky stanovené v motu proprio.

Po tretie: čerstvo vysvätení kňazi, ktorí by mali záujem o slúženie tradičnej sv. omše si musia podať žiadosť biskupovi, ktorý ju následne odošle do Ríma na posúdenie.

Komuniké končí vyhlásením: „Kým nebude označené miesto, kde sa bude sláviť Eucharistia podľa Rímskeho misála z roku 1962 a kým nebude ustanovený presbyter, ktorý sa bude starať o túto skupinu, sú v diecéze Varšava-Praga pozastavené všetky liturgie podľa mimoriadnej formy rímskeho obradu.“

Postup varšavského biskupa by mohol byť označený ako ukážkový a pravdepodobne plne zodpovedajúci predstave pápeža Františka. Časové limity na ustanovenie „vhodného miesta“, ani na ustanovenie „presbytera“ neboli stanovené. Veriaci môžu potenciálne čakať na nájdenie „vhodných“ daností mesiace, alebo možno aj roky. Pokiaľ budú vyhodnotení ako problémoví, a dnes sa do tohto veľmi širokého pojmu zmestí skutočne mnoho tém, počnúc postojom ku covidu a končiac ochotou k ekumenizmu, nemusia sa dočkať nikdy. Dokument síce uvádza ako podmienku bezproblémovosti súčinnosť s magistériom pápežov a II. vatikánskym koncilom, avšak posledné roky nás stále viac a viac presviedčajú, že vlastne ani presne nevieme, kde sa končia magistérium a „duch koncilu“. Ekológia, všeľudské bratstvo, ekumenizmus, alebo dokonca popieranie očkovania? Čo všetko môže byť vyhodnotené ako odpor voči magistériu? Na to nám dá možno odpoveď už blízka doba.

BM

Zdroj: PCH24, titulný obrázok – Flickr

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!